Verberg het menu

Onderbouwing kasgeldlimiet en renterisiconorm


De kasgeldlimiet 2015

omschrijving kwartaal 1 kwartaal 2 kwartaal 3 kwartaal 4
 
Omvang begroting (x €1.000) 122.745 122.745 122.745 122.745

Toegestane kasgeldlimiet

  • in procenten van de grondslag
  • in bedrag (x €1.000

8,5

10.433

8,5

10.433

8,5

10.433

8,5

10.433

Conform de wet Fido mag de kasgeldlimiet gedurende maximaal drie achtereenvolgende kwartalen worden overschreden. Intern wordt hierop gestuurd.

De renterisiconorm

In onderstaand overzicht wordt de renterisiconorm en het renterisico uiteengezet.

Nr. Renterisiconorm (x €1.000) 2015
Renterisico
1. Stand van het begrotingstotaal 2015 122.745
2. Renterisiconorm (20 % van 1) 24.549
3. Renterisico op de vaste schuld 6.741
4. Ruimte onder de renterisiconorm 17.808

 * Renterisico op de vaste schuld is de som van de renteherzieningen en aflossingen op langlopende opgenomen geldleningen. De afgelopen jaren is de renterisiconorm van de gemeente Uden niet overschreden.