Verberg het menu

Complexen die nog niet in exploitatie zijn genomen

Het onderscheid tussen deze complexen en de complexen onder ‘In exploitatie genomen’ bestaat formeel uit het feit dat voor deze complexen nog geen op een concrete verkavelingsschets gebaseerde exploitatieopzet is vastgesteld. Een eventuele exploitatieopzet is gedeeltelijk gebaseerd op normen en kengetallen.
In deze complexen is per 1-1-2014 een bedrag geïnvesteerd van ca. € 22,1 mln.

Hieronder volgt een toelichting per beoogd exploitatiegebied.

Eikenheuvel

Verwachte start van de uitgifte: 2021
Verwacht einde exploitatie: 2026
Verwacht eindsaldo:    V ca. € 0,125 mln. (NCW)

Toelichting:

Op basis van de huidige woningmarktsituatie en de gekozen uitgangspunten in het MJP 2014 komt dit plangebied pas in 2021 aan snee. Om deze reden is conform het vastgestelde Actieplan gebiedsontwikkeling besloten in dit plangebied vooralsnog geen grondaankopen meer te doen. Een gedeelte van de in ons bezit zijnde gronden is ingezet als vervangende grond voor een verplaatser uit het gebied Uden-Noord. Voor het dan nog resterende grondbezit ad ca. 142.000 m2 is een globale exploitatieopzet gemaakt die uitgaat van gronduitgifte na 2020. Hierbij gaat het dan nog om ca. 50.000 m2 voor ca. 70 woningen. Daarnaast is in 2012 in principe overeenstemming bereikt voor de vestiging van de ambulancepost aan de Eikenheuvelweg in dit plangebied. Deze zal landschappelijk worden ingepast. Het bestemmingsplan hiervoor is medio 2014 vastgesteld.

Locatie voormalig steunpunt / kwekerij Hoeven aan de Klantstraat

Boekwaarde per 1-1-2014:   ca. € 40.000
Verwachte start van de uitgifte:  nog in planning ‘Uden bouwt’ in te passen

Toelichting:

Uit een oogpunt van efficiënte bedrijfsvoering is in 2011 besloten om het gemeentelijk steunpunt met bijbehorende kwekerij te ontmantelen. Hierdoor is deze locatie van ca 16.500 m2 vrijgekomen voor herontwikkeling en is de toen resterende boekwaarde overgebracht naar het grondbedrijf.
Begin 2013 is besloten om vooralsnog het merendeel van deze locatie voorlopig te benutten voor stadslandbouw. ( De Hof van de Toekomst )  Ongeveer 2.000 m2 ligt in een directe bebouwingsstrook en is vooralsnog buiten de stadslandbouw gehouden. Er vindt een nadere verkenning plaats in welke mate woningbouw hier haalbaar / gewenst is en hoe de boekwaarde inclusief verdere rentetoerekening en overig te maken kosten, via gronduitgifte voor woningbouw dan terugverdiend kunnen worden.

Locatie Vluchtoordweg (voorheen uitbreidingslocatie voor EMI)

Boekwaarde per 1-1-2014:                    ca. € 3,0 mln.
Marktwaarde per 1-1-2014:                  ca. € 1,7 mln.
Getroffen herwaarderingsvoorziening:            ca. € 1,3 mln.

Toelichting:

Deze gronden zijn destijds aangekocht voor de toen geplande uitbreiding van EMI. Deze uitbreiding is niet doorgegaan.
Eind 2012 is dit perceel voor 3 jaar in koopoptie gegeven aan de nieuwe eigenaar van het voormalige EMI-pand ten behoeve van eventuele uitbreiding. Indien geen gebruik gemaakt wordt van deze koopoptie zal worden bekeken op welke wijze deze locatie het beste ingevuld kan worden.
Het bruto-plangebied bedraagt ca. 32.000 m2. Uitgaande van ca. 65% uitgeefbaar betekent dit dat ca. 21.000 m2 te verkopen is. Uitgaande van de bestemming bedrijfsterrein en rekening houdend met de nog te maken kosten ( bouwrijp maken en overige plankosten ) is de marktwaarde bepaald op ca € 1,7 mln. Voor het verschil met de boekwaarde is een voorziening getroffen.

Hoogveld-Zuid-Noord

Verwacht einde exploitatie:  2035
Verwacht eindsaldo:   N ca. 2,2 mln. (NCW)

Toelichting:

In de ‘StructuurvisiePlus 2001’ en het uitwerkingsplan van het Streekplan 2004 is het gebied Hoogveld-Zuid tussen de Kromstraat en de Noordelijke Rondweg Volkel al aangewezen als beoogde uitbreiding voor bedrijfsterreinen. Dit als opvolger voor Goorkens en Hoogveld. Het totale gebied betreft ca 35,6 ha. Door de opgetreden verminderde uitgifte van bedrijfsterreinen en de daarop afgestemde uitgifteprognose is deze locatie pas in 2024 nodig. Om deze reden is bij de vaststelling van het MJP 2012 besloten om er vooralsnog vanuit te gaan dat alleen het Noordelijk gedeelte tussen de Kromstraat en de Venstraat als bedrijfsterrein wordt uitgegeven. Dit betreft totaal ca. 17 ha. Hiervoor is een globale exploitatie opgesteld met een verwacht nadelig saldo van ca € 2,2 mln., waarvoor een voorziening is getroffen.

Hoogveld-Zuid-Zuid

Boekwaarde per 1-1-2014:                                      ca. € 3,4 mln.
Marktwaarde volgens huidige bestemming:            ca. € 0,42 mln.
Getroffen herwaarderingsvoorziening                     ca. € 3,0 mln.

Toelichting:

Dit betreft het zuidelijk gedeelte van het oorspronkelijke plangebied Hoogveld-Zuid. In dit gedeelte van totaal ca 18,6 ha heeft de gemeente ca 7 ha in eigendom. Vanwege de onzekerheid of dit gebied nog wel als bedrijfsterrein aan snee komt is het op grond van de geldende voorschriften noodzakelijk een voorziening te treffen voor het verschil tussen de boekwaarde en de waarde op basis van de huidige bestemming. Deze voorziening is getroffen.
Een definitief besluit over het al dan niet meer in exploitatie nemen van dit plangedeelte wordt mede in regionaal verband en in afstemming met de provincie genomen.