Verberg het menu

Complexen in exploitatie

Algemeen

Het betreft exploitaties waarvoor een op uitvoering gebaseerde exploitatieopzet is vastgesteld. In deze complexen is per 1 januari 2014 totaal een bedrag geïnvesteerd van ca. € 52,8 mln.
De geplande verkopen vanaf 1-1-2014 tot eind 2031 bedragen ca. € 120 mln. Om deze verkopen te kunnen realiseren dient op basis van voorcalculatie nog ca. € 38 mln. aan kosten gemaakt te worden. Dit betreft verwerving, bouw- en woonrijp maken, plankosten en rente.

Hieronder volgt een toelichting per exploitatie.

Hoenderbos/Velmolen

Verwacht einde exploitatie:  2019
Verwacht eindsaldo:   V € 2,8 mln. (NCW =Netto Contante waarde per 1-1-2014)
Reeds tussentijds genomen winst: € 14,5 mln

Toelichting:

Dit exploitatiegebied is gelegen in het midden van het uitleggebied Uden-Zuid.
Inmiddels is globaal 85% van het plangebied uitgegeven.
Het aantal geplande nog te verkopen m2 grond voor woningbouw vanaf 1-1-2014 tot eind 2019 bedraagt nog ca. 13.000 m2. Dit betreft het restant in Hoenderbos III ( nog ca. 2.500 m2 ) en het middengebied Velmolen III. ( nog ca. 10.500 m2 ) Daarnaast nog ca. 2.000 m2 voor centrumvoorzieningen in het middengebied Velmolen III. Alle gronden zijn in eigendom van de gemeente.
Voor het middengebied Velmolen III is in overleg met omwonenden een nieuw bestemmingsplan opgesteld waarin de centrum-voorzieningen zijn opgenomen. Dit is medio 2014 in procedure gebracht. Het gebied is in 2011 tijdelijk ingericht.

Nieuw Hoenderbos

Verwacht einde exploitatie:  2024
Verwacht eindsaldo:   N ca. € 0,6 mln. ( NCW )

Toelichting:

Dit plangebied is gelegen ten Zuidwesten van het plangebied Hoenderbos III en voorziet in de bouw van ca. 150 woningen op ca. 37.000 m2 uit te geven bouwterrein. Het bestemmingsplan is medio 2012 door de raad vastgesteld en medio 2013 gedeeltelijk onherroepelijk geworden. De plangedeelten met een wijzigingsbevoegdheid zijn door het besluit van de raad van State niet onherroepelijk geworden. De planning is thans om in 2016 met de bouw van de eerste woningen in het Noordelijk gedeelte te starten.

Velmolen-Oost

Verwacht einde exploitatie:  2024
Verwacht eindsaldo:   V ca. €8,1 mln. ( NCW )

Toelichting:

Voor dit gebied aan de oostelijke zijde van Uden-Zuid is in juni 2007 door de Raad een bestemmingsplan vastgesteld. Realisatie geschiedt door vaststelling van uitwerkingsplannen. Door de gewijzigde situatie op de woningmarkt hebben we vastgestelde uitwerkingsplannen op onderdelen weer moeten aanpassen. Het totale plan voorziet in de bouw van ca 700 woningen in verschillende prijsklassen. Daarnaast is aan de oostzijde ook de bouw van een school gerealiseerd. De gemeente heeft in dit gebied de gronden volledig verworven.
Inmiddels is ca ruim de helft van de geplande 700 woningen gerealiseerd. Er is nog ca 90.000 m2 bouwterrein voor ca 300 woningen te verkopen. De fasering hiervan wordt thans voorzien tot en met 2024.

Volkel-West II

Verwacht einde exploitatie: 2017
Verwacht eindsaldo:            V ca € 115.000 ( NCW ) 

Toelichting:

Dit betreft een gemeentelijk perceel dat met een agrarische bestemming is opgenomen in het bestemmingsplan Volkel-West met daarop een wijzigingsbevoegdheid tot woningbouw. Op basis van de eind 2011 ontvangen informatie vanuit het ministerie van Defensie is woningbouw hier alsnog haalbaar. Eind 2013 is mogelijke bebouwing in voorbereiding genomen. Medio 2014 is met een ontwikkelaar een intentieovereenkomst gesloten en de opstelling van een passend bestemmingsplan gestart. De hierbij behorende exploitatie sluit met een beperkt positief saldo. Het plan voorziet in de bouw van ca 20 woningen.

Locatie Maatsestraat ( voormalige LTS)

Verwacht einde exploitatie:  2018
Verwacht eindsaldo: N ca.  € 1,6 mln. (NCW)

Toelichting:

Voor dit gebied geldt sinds 2010 een onherroepelijk bestemmingsplan dat voorziet in de bouw van ca 100 woningen, verdeeld in grondgebonden woningen en appartementen.
Gelet op de sindsdien ontstane marktsituatie (appartementen niet afzetbaar) is in overleg met de beoogde afnemer van deze locatie gekeken naar een aangepast bouwprogramma van alleen grondgebonden woningen. Hierover is medio 2013 overeenstemming bereikt en vastgelegd in een realisatieovereenkomst. De eerste uitgifte wordt in 2015 verwacht. Op basis van deze overeenkomst is een nieuwe grondexploitatie opgesteld die sluit met een nadelig saldo van ca. € 1,6 mln. Ter afdekking hiervan is een voorziening beschikbaar.

Locatie Schepersweg

Verwacht einde exploitatie: 2017
Verwacht eindsaldo:  V ca. €  10.000 (NCW)

Toelichting:

Voor deze locatie is in april 2013 een nieuw bestemmingsplan vastgesteld dat inmiddels onherroepelijk is geworden.
Het plan voorziet totaal in de bouw van 17 woningen, waarvan 5 op gemeentelijk terrein.
Medio 2013 is de gemeente gestart met de verkoop van deze 5 kavels. Medio 2014 zijn in het zuidelijk plangedeelte archeologische vondsten gedaan. Vanwege o.a. het belang van deze vondsten voor de lokale geschiedenis is besloten om deze vondsten te laten opgraven. De hieraan verbonden kosten komen ten laste van deze exploitatie en worden daarbinnen opgevangen door de gebruikelijke stortingen in de bestemmingsreserves met hetzelfde bedrag te verlagen. De raad is hierover ook in juni 2014 geïnformeerd.

Spechtenlaan 2e fase te Odiliapeel

Verwacht einde exploitatie:  2024
Verwacht eindsaldo:   V ca. € 31.000. (NCW)

Toelichting:

Voor dit plangebied geldt een onherroepelijk bestemmingsplan dat voorziet in de bouw van ca 50 woningen verdeeld over 2 fasen. De 1e fase van 24 woningen is medio 2012 bouwrijp gemaakt. De uitgifte van bouwkavels in de 1e fase is nadien gestart maar stagneerde. Begin 2014 is gestart met een heroriëntatie op de daadwerkelijke vraag en is ook de grondprijs naar beneden bijgesteld.

Centrumplan Hoek Promenade

Verwacht einde exploitatie:  2015
Verwacht eindsaldo:   N ca. € 7,3 mln. (NCW)

Toelichting:

In februari 2012 heeft de raad ingestemd met de gesloten overeenkomst voor dit nieuwe centrumplan. Vervolgens is in juni 2012 voor dit plangebied het bestemmingsplan vastgesteld en is gestart met het bouwrijp maken van het terrein en de hiervoor noodzakelijke verlegging van een gedeelte van de Past. Spieringsstraat. Het plan voorziet in de realisatie van ca 7.100 m2 bvo winkelruimte, ca 700 m2 bvo horeca/dienstverlening, 31 appartementen en ca 240 openbare parkeerplaatsen op een parkeerdek, die de gemeente zal afnemen conform raadsbesluit van 13 juni 2013. Eind juni 2013 is het bouwterrein geleverd aan de ontwikkelaar waarna met de bouw gestart kon worden. De oplevering van de bouw staat gepland voor eind 2014. Realisatie vindt verder plaats binnen de eerder vastgestelde grondexploitatie die naar verwachting in 2015 kan worden afgesloten.
Voor het nadelig saldo van de exploitatie is een voorziening getroffen.

Uden-Noord I

Verwacht einde exploitatie:  2023
Verwacht eindsaldo:   N ca. € 7,8 mln. (NCW)

Toelichting:

Het plangebied Uden-Noord I maakt onderdeel uit van het Masterplan Uden-Noord dat medio 2012 door de raad is vastgesteld.
In dit gebied ten oosten van de Nistelrodeseweg is inmiddels de nieuwbouw van ziekenhuis Bernhoven gerealiseerd. Daarnaast zijn in het plangebied de bouw van ruim 100 woningen op ca 60.000 m2 en ca 11.000 m2 bvo maatschappelijke dienstverlening voorzien. Aan de Slabroekseweg zijn inmiddels 4 grote kavels voor woningbouw uitgegeven.
Voor het hele plangebied is een onherroepelijk bestemmingsplan van kracht dat voor de plandelen buiten het ziekenhuisterrein nog uitgewerkt moet worden. Het 1e uitwerkingsplan voor de woningbouw ( kamer 1 ) is begin 2014 vastgesteld en inmiddels bouwrijp gemaakt. Hierna is de verkoop opgestart.
Voor het gecalculeerde nadelig saldo van de exploitatie is een voorziening getroffen.

Uden-Noord II

Verwacht einde exploitatie:  2020
Verwacht eindsaldo:   V ca. € 69.000 (NCW)

Toelichting:

Het plangebied Uden-Noord II maakt eveneens onderdeel uit van het Masterplan Uden-Noord dat medio 2012 door de raad is vastgesteld.
In dit gebied ten westen van de Nistelrodeseweg is veel bestaande bedrijvigheid aanwezig. In het vastgestelde ‘Masterplan Uden-Noord’ is aangegeven welke nieuwe functies eventueel in dit gebied kunnen worden gerealiseerd / toegevoegd. De gemeente heeft besloten zelf maar beperkt actief als exploitant in dit gebied op te treden en heeft alleen aan de zuidelijke rand gronden in eigendom. Voor de beoogde hotelvestiging is  in 2013 de grond geleverd en begin 2014 is het hotel in gebruik genomen. Voor de locatie ten oosten van het hotel is inmiddels een nadere realisatieovereenkomst gesloten en voor de locatie ten westen van het hotel vindt nadere oriëntatie plaats over de gewenste invulling. Deze 2 locaties betreft totaal nog ca. 15.000 m2.

Locatie Bitswijk met ontmoetingsruimte ( Muzerijk )

Verwacht einde exploitatie:  2015
Verwacht eindsaldo:   V ca. € 30.000 (NCW)

Toelichting:

Het gaat voor deze locatie in deze paragraaf enkel om de grondexploitatie onder dit project dat voorziet in de bouw van 2 scholen, een MFA, 32 zorgappartementen en 48 (sociale ) huurwoningen. In 2012 is met de betrokken partijen een realisatieovereenkomst gesloten. Het project wordt in 2 fasen gerealiseerd. De 1e fase is begin 2014 in gebruik genomen en de 2e fase - die de 48 huurwoningen omvat – komt naar verwachting eind 2014 gereed. Hierna kan de omgeving afgewerkt worden waardoor de grondexploitatie in 2015 kan worden afgesloten.

Locatie Runmolen

Verwacht einde exploitatie:  2017
Verwacht eindsaldo:   V ca. 0,7 mln. (NCW)

Toelichting:

Op deze locatie is destijds een tuincentrum gevestigd, waarvan de ondergrond door de gemeente in erfpacht is uitgegeven. In 2012 is met een plaatselijke ontwikkelaar overeenstemming bereikt om op deze locatie in combinatie met zijn aangrenzende perceel met daarop thans nog een autogarage, gefaseerd woningen te realiseren. Totaal gaat het om 49 patiobungalows verdeeld in 37 huur- en 12 koopwoningen. In de gemeentelijke grondexploitatie zitten 39 van de 49 woningen. De overige 10 woningen komen op het particuliere plangedeelte waarop thans nog een autogarage is gevestigd. De gesloten overeenkomst gaat uit van een gefaseerde realisatie. De aanvang van de realisatie is vertraagd door de huidige situatie op de woningmarkt.

Locatie Oude Maasstraat 18

Verwacht einde exploitatie:  2015 / 2016
Verwacht eindsaldo:   V ca 0,3 mln (NCW)

Toelichting:

Het bestaande pand dat in eigendom is van de gemeente, was in principe verkocht aan Area, die het vervolgens zou slopen en op de vrijkomende locatie 12 zorgappartementen zou bouwen. Hierover is in 2012 met Area een realisatieovereenkomst gesloten. Het bestemmingsplan hiervoor is in april 2013 vastgesteld en onherroepelijk geworden. Op verzoek van Area is medio 2014 de overeenkomst ontbonden omdat het project voor Area financieel niet meer haalbaar bleek. Met Area is daarbij een schadeloosstelling voor de gemeente overeengekomen. Momenteel wordt bekeken welke alternatieve invulling voor deze locatie passend is.

Bedrijfsterrein Goorkens

Verwacht einde exploitatie:  2024
Verwacht eindsaldo:   V ca. € 4,9 mln. (NCW)

Toelichting:

In dit plangebied is nog ca. 6 ha voor verkoop beschikbaar. Bij de vaststelling van het MJP 2013 en 2014 hebben we de prognose voor de totale jaarlijkse uitgifte van bedrijfsterreinen naar beneden bijgesteld tot 1,6 ha per jaar. In combinatie met de nog beschikbare bedrijfskavels op Hoogveld is daarmede de verwachte einddatum van de exploitatie in 2024 komen te liggen.

Bedrijfsterrein Hoogveld

Verwacht einde exploitatie:  2031
Verwacht eindsaldo:   V ca. € 7,5 mln. (NCW)

Toelichting:

Op dit bedrijfsterrein ten oosten van Goorkens is nog ca. 16 ha voor verkoop beschikbaar.
Op basis van de uitgifteprogenose uit het MJP 2014 van totaal ca. 1,6 ha per jaar loopt deze exploitatie nog door tot eind 2031.

Herstructurering Loopkant-Liessent

Verwacht einde exploitatie:  2015
Verwacht eindsaldo:   N ca. € 3 mln. (NCW)

Toelichting:

Voor dit plangebied is met de Stichting Beheer Bedrijfsterreinen Uden (SBBU) en de Brabantse Ontwikkelingsmij (BOM) in 2008 een herstructureringsproject opgezet. De belanghebbende ondernemers zijn via informatie- en meedenkavonden bij deze herstructurering betrokken. De BOM heeft een bijdrage van ca € 1,5 mln voor de herstructurering verstrekt welke is geregeld in een met de BOM gesloten participatieovereenkomst. Deze overeenkomst loopt tot uiterlijk eind 2015. Aan de bijdrage van de BOM is de voorwaarde verbonden dat ook de gemeente substantieel bijdraagt in de herstructureringsopgave. Zoals uit de grondexploitatie blijkt is de bijdrage van de gemeente inmiddels ca. € 3 mln. Op basis van NCW. De gemeentelijke bijdrage wordt - voor zover mogelijk - gedekt uit de bestemmingsreserve Revitalisering bedrijfsterreinen. Omdat deze reserve niet toereikend is, is voor het tekort een afzonderlijke voorziening getroffen.
In mei 2013 is een nieuw bestemmingsplan voor dit herstructureringsgebied vastgesteld.