Verberg het menu

Particuliere initiatieven

Gebied Centrum-Oost

Voor dit gebied is bij raadsbesluit van 31 maart 2005 een Structuurvisie vastgesteld. Het betreft een gebied aan de oostzijde van het centrum van Uden waaronder o.a. het voormalige Dicoterrein. De exploitatie geschiedt nagenoeg geheel door particuliere initiatiefnemers. De gemeente is hierbij wel nadrukkelijk betrokken gelet op de ruimtelijke en stedenbouwkundige planvorming, het woningbouwprogramma en de aan te leggen dan wel aan te passen infrastructuur. De door de gemeente te maken kosten voor aanpassingen in de infrastructuur, de planbegeleidingskosten, eventuele planschade en een bijdrage in Bovendijkse voorzieningen worden verhaald conform het gemeentelijk kostenverhaalsbeleid. Dit wordt geregeld in te sluiten realisatieovereenkomsten.
 

In februari 2012 heeft de raad voor een gedeelte van dit plangebied de gebiedsvisie ‘Kastanjeweg-Oost’ vastgesteld. Hieraan kunnen concrete initiatieven voor dit deelgebied worden getoetst.
 

Eind 2013 heeft de raad het bestemmingsplan voor woningbouwontwikkeling nabij het Retraitehuis vastgesteld.
 

Tussentijds wordt de Raad via rapportages over het “Ontwikkelingsprogramma Uden bouwt” nader geïnformeerd. Een groot deel van de beoogde plannen zijn door de huidige situatie op de woningmarkt vertraagd.