Verberg het menu

Verspreid liggende gronden / overige complexen

In deze complexen is per 1-1-2014 een bedrag geïnvesteerd van ca. € 10 mln.
Hieronder volgt een toelichting per complex.

Groesplak II / Tarwestaat

Boekwaarde per 1-1-2014:                             ca €  717.000
Marktwaarde volgens huidige bestemming: ca. €   57.000
Getroffen herwaarderingsvoorziening           ca €  660.000

Toelichting

Dit complex betreft een perceel van ca 9.500 m² met vooralsnog de bestemming groen / landbouwgrond aan de oostzijde van de kom Odiliapeel. Op termijn is hier wellicht woningbouw mogelijk, maar eerst wordt er gebouwd in het plan Spechtenlaan 2e fase. Voor het verschil tussen de boekwaarde en de marktwaarde volgens de huidige bestemming is een voorziening getroffen.

Strategische gronden / ruilgronden

Boekwaarde per 1-1-2014:                             ca € 5,77  mln.
Marktwaarde volgens huidige bestemming: ca.    € 3,59 mln.
Getroffen voorziening                                     ca € 2,18 mln.

Toelichting

Dit complex bevat de gronden die de gemeente grotendeels uit strategische overwegingen heeft aangekocht. Totaal had de gemeente per 1-1-2014 binnen dit complex ca.  153.000 m² grond (deels met opstallen) in bezit.
De gronden zijn gelegen op verschillende locaties.
Jaarlijks wordt bij het opmaken van de jaarrekening de boekwaarde per locatie getoetst aan de marktwaarde. Op basis van deze toetsing is vastgesteld dat voor een aantal locaties de boekwaarde hoger is dan de marktwaarde. Dit betreft totaal een bedrag van ca. € 2,18 mln. Hiervoor is een herwaarderingsvoorziening getroffen.

Budget voor strategische verwervingen

Toelichting

In overeenstemming met de vastgestelde nota grondbeleid is via de programmabegrotingen 2008, 2009 en 2010 totaal voor 20 mln. budgetrecht verleend om strategische aankopen te kunnen doen. Dit betreft aankopen die zijn gelegen buiten gebieden waarvoor door de Raad een exploitatieopzet is vastgesteld, dan wel aanvankelijk niet in de grondexploitatieopzet waren opgenomen. Over de aanwending van dit budgetrecht wordt de Raad via Beraps en het jaarverslag geïnformeerd. Totaal is tot medio 2014 ca. € 12,8 mln. aangewend. Genoemde aankopen zijn opgenomen in het investeringsplan als rendabele investeringen en worden gedekt uit de betreffende of toekomstige grondexploitatie. Het restantbudgetrecht wordt jaarlijks naar het volgende begrotingsjaar overgeheveld. Het totale restant budgetrecht van ca. € 7,2 mln. is - door een thans terughoudend aankoopbeleid - vooralsnog toereikend voor eventuele aanvullende strategische aankopen in 2015.
Daadwerkelijke aankopen worden voorzien van een taxatie door een externe taxateur.

Complex huren en pachten

Boekwaarde per 1-1-2014:  ca. € 0,456 mln.

Toelichting

In dit complex is de in 2008 gekochte tennishal aan de Hockeyweg opgenomen. De oppervlakte bedraagt ca 7.000 m2. Deze aankoop heeft plaatsgevonden doordat de gemeente gebruik heeft gemaakt van haar voorkeursrecht tot aankoop zoals opgenomen in het destijds gesloten recht van opstalovereenkomst. Vanwege de strategische ligging en de herontwikkelingsmogelijkheden op deze locatie is tot aankoop besloten. Het lopende huurcontract met de huidige exploitant van de hal heeft de gemeente van de verkopende partij overgenomen.
Dit loopt nog door tot uiterlijk 31 december 2015. Daarna is de locatie vrij voor herontwikkeling. De mogelijkheden hiervoor zijn in studie.
De boekwaarde van deze locatie bedraagt per m2 ca. € 65. Dit is lager dan de marktwaarde.

Complex erfpachten

Boekwaarde per 1-1-2014: ca €  3,1  mln

Toelichting:

Onder dit complex worden de gronden opgenomen die de gemeente vanuit de grondexploitatie in erfpacht ( eventueel met kooprecht ) heeft uitgegeven. Deze gronden worden hier opgenomen voor de waarde waarop de erfpachtcanon is gebaseerd en voor dezelfde waarde als opbrengst verantwoord in de betreffende grondexploitatie. Deze verantwoordingswijze is afgestemd met onze accountant. Hiermede is ook het praktische probleem dat de erfpachtperiode meestal langer loopt dan de grondexploitatieperiode opgelost.
De rentelasten in dit complex worden gedekt door de te ontvangen erfpachtcanon.