Verberg het menu

Lokale lasten

De lokale heffingen vormen een belangrijk onderdeel van de inkomsten van gemeenten en zijn een integraal onderdeel van het gemeentelijk beleid. Een overzicht van de lokale heffingen – en daarmee meer inzicht- is van belang voor de raad. De aanduiding van de lokale lastendruk ook afgezet tegen onze buurgemeenten is van belang voor de integrale afweging tussen beleid en inkomsten. Tevens wordt een overzicht gegeven van de belastingopbrengsten.
In deze paragraaf zijn de bestaande beleidsuitgangspunten en-voornemens betreffende belastingen opgenomen en toegelicht. Hierbij worden voor de woonlasten de tarieven vermeld. De voorstellen ten aanzien van de belastingen en leges worden afzonderlijk aan u voorgelegd. Daarin zijn alle tarieven opgenomen. Voor de hoogte van de belastingen, rechten en tarieven gelden de volgende uitgangspunten;

  • Streven naar (meer) kostendekkendheid van alle leges, rechten en tarieven waartegenover een concrete dienstverlening van de overheid staat
  • De overige belastingen en tarieven mogen niet meer stijgen dan de aanpassing voor de inflatiecorrectie. Uitgangspunt hierbij is dat voor 2015 wordt uitgegaan van een inflatiecijfer van 1%
  • Het beleid lokale lasten is opgenomen in de diverse belastingverordeningen.