Verberg het menu

Onderhoud kapitaalgoederen

De gemeente Uden heeft vermogen geïnvesteerd in kapitaalgoederen in de vorm van wegen, groen en recreatieve voorzieningen, speelvelden, riolering, gebouwen, openbare verlichting, en civiele kunstwerken.
Het onderhoud van deze kapitaalgoederen is van belang voor het zo optimaal mogelijk functioneren van de gemeente. Onder andere op het gebied van vervoer, leefbaarheid en recreatie. Daarnaast is het onderhoud nodig om kapitaalvernietiging te voorkomen. In deze paragraaf is het onderhoudsprogramma van de kapitaalgoederen opgenomen.

Vastgestelde plannen

Het college heeft op 13 november 2012 besloten tot de herijking van de onderhoudsfondsen Openbare Werken (wegen, groen, openbare verlichting) over de jaren 2013-2016. Ten aanzien van de voeding van deze fondsen is sprake van continuering van bestaand beleid, met ongewijzigd budget en toegenomen, maar aanvaardbare risico’s. Conform de afspraak met de provincie is dit besluit op 3 juli 2014 door de  Raad vastgesteld.  De onderstaande punten zijn hierbij besloten:

 1. De beleidsuitgangspunten bij de herijking van de onderhoudsfondsen over de jaren 2013-2016 vast te stellen.
 2. De volgende benodigde stortingen vast te stellen, welke passen bij het kwaliteitsniveau zoals is benoemd in de in 2008 vastgestelde Nota Openbare Ruimte, voor de hierna benoemde groot onderhoudsfondsen: wegen € 775.394; groen € 379.000; openbare verlichting € 208.551 en speelvelden € 155.000.

Deze bedragen zijn gebaseerd op het prijspeil en het areaal 2012.

In het totale voorstel rondom de sportaccommodaties is in het kader van het nieuwe subsidie- en tarievenbeleid buitensportaccommodaties (najaar 2011) de dotatie voor 2012 voor speelvelden vastgesteld.

De raad  heeft op 10 november 2011 het geactualiseerde v-GRP+ (riolering en water) en de hoogte van de rioolheffing voor de jaren 2012-2015 vastgesteld. Bij raadsbesluit van 15 december 2011 is het Onderhoudsplan gemeentelijke eigendommen 2012-2016 (PDF, 162.9 kB)vastgesteld.

In deze begroting wordt voorgesteld tot het instellen van een voorziening voor groot onderhoud aan civiele kunstwerken (bruggen e.a.). Eind 2014 zal aan de Raad het bijbehorende beleidsplan worden aangeboden, op basis waarvan het college het operationeel programma kan uitwerken.

De beleidsuitgangspunten bij de herijking onderhoudsfondsen Openbare Werken (wegen, groen, openbare verlichting) 2013-2016  zijn:

 • Nota Openbare Ruimte 2008
 • Kwaliteitsniveau van de wegen rond de 90% (n.a.v. visuele inspectie)
 • Prioriteringsaspecten binnen de kwaliteit:
 1. Veiligheid
 2. Duurzaamheid
 3. Comfort
 4. Aanzien
 • Fasering van de werkzaamheden (m.b.v. onderhoudsprogramma kapitaalgoederen 2014)
 • Efficiency door middel van:
 1. Het voordeel van zgn. werk-met-werk maken
 2. Het effect van herinrichting van wegen en straten door invoering 30/50/60 km zonering
 3. Kritische beoordeling over ‘Nut-en-Noodzaak’ per situatie/project (incl. evt. extra kosten omvorming van asfalt naar klinkers)
 4. Positief effect op budget door verwachte aanbestedingsvoordeel agv. marktwerking
 5. Ondernemend zijn en dus risico’s durven nemen, creatieve spanning tussen theorie en praktijk;
 6. Niet opnemen van kosten voor zgn. rehabilitatie van wegen en daarvoor zo nodig gescheiden budget voteren bij de Raad.

Onderstaand een schematische weergave:

Riolering is in dit overzicht niet weergegeven omdat kosten en opbrengsten via zowel exploitatie als voorziening lopen en in tegenstelling tot de andere fondsen kapitaalswerken worden geactiveerd. Dit geeft een vertekend beeld in de vergelijking. De hoogte van de voorziening riolering bedraagt per 1/1/2014 € 13.457.710.De stand van de reserve riolering is € 73.537.