Verberg het menu

Civiele kunstwerken

Beleid

In 2015 wordt de onderhoudsvoorziening civiele kunstwerken (bruggen, fietstunnel, steigers e.d.) ingesteld met als doel: het in stand houden van het gemeentelijke areaal aan civiele kunstwerken door het planmatig uitvoeren van onderhoud. Medio 2013 zijn de laatste inspecties uitgevoerd op het gehele areaal. Dit heeft geleid tot een beleidsvoorstel op het gebied van de civiele kunstwerken dat eind 2014 aan de Raad zal worden aangeboden..Vooruitlopend hierop is een offerte ingediend om voldoende middelen beschikbaar te hebben voor de dotatie aan de voorziening.
Naast de jaarlijkse dotatie wordt geen rekening gehouden met vervangingen. Vervanging is een maatregel die getroffen moet worden als een civiel kunstwerk aan het einde van zijn levensduur is. Het betreft hier dus een totale vervanging van de constructie. Het vervangen van civiel kunstwerken wordt apart aangevraagd m.b.v. de offerterondes voor de programmabegroting

Begroting 2015

De storting aan het onderhoudsfonds bedraagt vanaf volgend jaar jaarlijks  € 67.500. Eenmalig wordt in 2015 € 33.000 extra toegevoegd. Dit bedrag is nodig om te voldoen aan de wettelijke eisen m.b.t. de berekening van de maximale aslast op de bruggen (tien stuks) waar gemotoriseerd verkeer komt. In de berekening van de storting is geen rekening gehouden met areaaluitbreiding. Hiervoor wordtindien van toepassing extra budget gevraagd.
De voorbereiding voor de volgende  werkzaamheden is in gang en de uitvoering hiervan is gepland voor 2015:  brug Egelweg, brug Corridor, brug Wilsfoort en de fietsbrug Lippstadtsingel.