Verberg het menu

Groen en recreatieve voorzieningen (Voorziening 5030)

Beleid

De onderhoudsvoorziening groen en recreatieve voorzieningen is ingesteld met als doel ‘te voorzien in de dekking van het vervangen van groenvoorzieningen en recreatieve elementen’ binnen de openbare ruimte. Het betreft concreet het vervangen van bomen, beplantingen, grasvegetaties, oeverbeschermingen/afscheidingen,  speeltoestellen, en overig recreatief meubilair zowel binnen als buiten de bebouwde kom Basis voor deze voorziening is de  nota openbare ruimte, waarin opgenomen de vastgestelde beeldkwaliteiteisen

Begroting 2015

Ten behoeve van de begroting 2015 is een storting in de voorziening gehanteerd van € 379.000 om dit areaal goed te kunnen onderhouden. Daarbij is geen rekening gehouden met areaaluitbreiding. Hiervoor wordt indien van toepassing extra budget beschikbaar gesteld. Belangrijke projecten welke opgepakt worden zijn, verbetering groeiomstandigheden monumentale bomen Heinsbergenstraat en de vervanging van enkele laanbomenstructuren.