Verberg het menu

Speelvelden (voorziening 25)

Dit fonds is bedoeld om te voorzien in de dekking van het vervangen van speelvelden. Op basis van de normen van NOC/NSF dient gemiddeld ieder jaar een sport/speelveld vervangen c.q. gerenoveerd te worden. Voor de speelvelden ontbrak nog een meerjarenonderhoudsplan waarin ook de concreet benoemde velden voor in ieder geval een periode van 4 jaar opgenomen worden. Dit is uitgewerkt en geïntegreerd in het totale voorstel rondom de sportaccommodaties en in het najaar 2011 is in het kader van het nieuwe subsidie- en tarievenbeleid buitensportaccommodaties de dotatie voor 2012 e.v. vastgesteld op € 155.000.
Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan een geactualiseerd meerjarig onderhoudsprogramma. Dit zal eind 2014/begin 2015 aan de raad worden voorgelegd.

Begroting 2015

Aan deze voorziening wordt in 2015 € 155.000 toegevoegd vanuit de exploitatie  Het betreft hier de renovatie van toplagen, drainage, automatische beregeningsinstallaties, ballenvangers en hekwerken. De belangrijkste investering zal gedaan worden op sportpark Udi-’19, waar de volledige beregeningsinstallatie zal worden vervangen.