Verberg het menu

Wegen (voorziening 2001)

Beleid

In 1999 is de onderhoudsvoorziening wegen ingesteld met als doel: het in stand houden van het gemeentelijke wegennet door het planmatig uitvoeren van groot onderhoud. Begin 2014 zijn de laatste inspecties uitgevoerd op het gehele wegennet. Daarnaast zijn de belangrijkste gebiedsontsluitings-wegen onderzocht op draagvermogen van de totale wegconstructie, dit m.b.v. een zogenaamde netwerk deflectiemeting. Deze gegevens worden verwerkt in het onderhoudsprogramma kapitaalgoederen 2015.

Naast de verharde wegen heeft de gemeente ook onverharde wegen in haar bezit. Deze half- en onverharde wegen bevinden zich vooral in en rondom de Maashorst, Bedaf en de bossen bij Odiliapeel. Deze wegen worden onderhouden door het schaven/egaliseren van de wegen. Dit onderhoud wordt uitgevoerd naar aanleiding van klachten van bewoners of inspectie van de onverharde weg door de eigen buitendienst. Om goede keuzes te kunnen maken in het onderhoud zijn er richtlijnen nodig om de diverse, aanwezige belangen zorgvuldig af te kunnen wegen. Deze richtlijnen zullen bij de volgende herijking van de fondsen worden geïntegreerd in het beleid rondom de wegen. Eind 2014 zal het beleidsplan met de bijbehorende begrotingswijziging, vanwege de omzetting van het huidige exploitatiebudget naar een dotatie aan de voorziening,  aan u worden aangeboden.

In de berekening van de storting is geen rekening gehouden met areaaluitbreiding. Hiervoor wordt indien van toepassing extra budget gevraagd.

Naast de jaarlijkse dotatie is geen rekening gehouden met rehabilitatie. Rehabilitatie is een maatregel die getroffen moet worden als een weg aan het einde van zijn levensduur is. Het betreft hier dus een totale vervanging van de constructie. Rehabilitatie van wegen wordt apart aangevraagd m.b.v. de offerterondes voor de programmabegroting

De risico’s zijn beschreven in de paragraaf risico-inventarisatie en weerstandsvermogen.

Begroting 2015

De storting in de onderhoudsvoorziening bedraagt in deze begroting € 839.994 (exclusief areaaluitbreiding 2014). In 2015 komen in uitvoering integrale onderhoudswerken (wegen en groen en/of riolering) die eerder in het jaarplan zijn opgenomen zijnde de Heinsbergenstraat, de Prof. Pulserstraat en de Papaver- en de Wikkestraat. Ook heeft er in 2014 voorbereiding plaatsgevonden voor het wegenonderhoud aan de Zwaluwstraat en Keizershof/Jonkerveld, de afrondende fase van de voorbereiding en de uitvoering van deze projecten start in 2015.

Alle werkzaamheden met betrekking tot het vervangen van de elementenverharding en de asfaltverharding worden ook in 2015 gebundeld weggezet. Indicatief worden bij de asfaltverharding diverse paden in de parken aangepakt en worden bij de elementenverharding diverse straten in Uden aangepakt. De voorbereiding voor deze projecten is in gang en de uitvoering hiervan is gepland voor 2015. Zowel planning als ramingen zijn indicatief in afwachting van integrale afstemming, inspecties en de ontwikkelingen rondom wijkvernieuwingen. Het definitieve jaarplan wordt eind 2014 vastgesteld.