Verberg het menu

Incidentele risico's, weerstandsvermogen en ratio


De verhouding tussen de ratio, weerstandsvermogen en risico is als volgt:

Weerstandscapaciteit

Risico's                                    = ratio weerstandsvermogen


Toelichting ontwikkeling incidentele ratio

De incidentele ratio ligt boven de gestelde norm (tussen 1 en 2) en is iets toegenomen ten opzichte van de Programamrekening 2013 en de Programmabegroting 2014. Dit wordt veroorzaakt door de toename van de weerstandscapaciteit (algemene reserve). Deze toename wordt voornamelijk veroorzaakt door de dotatie aan de algemene reserve als gevolg van de herijking reserves en voorzieningen bij de jaarrekening 2013. Daar zijn een aantal reserves vrijgevallen ten gunste van de algemene reserve waardoor de algemene reserve is toegenomen.

Daarentegen zijn de incidentele risico's in deze Programmabegroting met € 700.000 toegenomen. Dit wordt vooral veroorzaakt door hogere risico's in het grondbedrijf. Dit heeft een negatieve invloed op de ratio.

De incidentele ratio ligt ruim boven de norm en de structurele ratio ligt onder de norm. Bij het herzien van het risicobeleid zullen we beoordelen of we het onderscheid tussen incidenteel en structureel moeten handhaven. Hierbij zullen we zoveel mogelijk aansluiten op de landelijke ontwikkelingen.

Doorkijk naar de toekomst

De incidentele ratio ligt op de gestelde norm maar er zijn nog steeds veel factoren die deze ratio direct negatief kunnen beïnvloeden. Denk hierbij aan afboekingen vanuit de grondexploitatie, het niet halen van bezuinigingstaakstellingen, toename van de incidentele risico’s en negatieve resultaten in afwijkingenrapportages.
Om het weerstandsvermogen minimaal op niveau te houden of te verbeteren, zal verder worden gegaan met de volgende stappen:
 

  • Actief sturen op het realiseren van de bezuinigingen doormiddel van de bezuinigingsmonitor.
  • Extra kritisch kijken naar B&W voorstellen waarbij als dekking de algemene reserve wordt genoemd.
  • Bestemmingsreserves kritisch screenen en waar mogelijk vrij laten vallen ten gunste van de algemene vrije reserve.
  • Bestemmingsreserves koppelen aan de algemene vrije reserve.
  • Eventuele exploitatieoverschotten direct toevoegen aan de algemene vrije reserve.
     

Daarnaast zijn er stappen gemaakt om het financieel beleid strategischer te maken. Dit is verder uitgewerkt in programma 5 Dienstbare en betrouwbare overheid, doelstelling financiën op orde

Risico inventarisatie

Uit de risico inventarisatie is gebleken dat de gemeente Uden voor € 10,6 miljoen aan structurele risico’s loopt.

De risico’s zijn als volgt verdeeld over de programma’s.

Voor de gehele risico inventarisatie klik hier (PDF, 107.6 kB).

De grootste risico's per programma (PDF, 58.9 kB) zijn als volgt te specificeren.