Verberg het menu

Incidentele weerstandscapaciteit

De incidentele weerstandscapaciteit betreft de reservepositie van de gemeente Uden, die vrij aanwendbaar is. Dit kunnen feitelijk aanwezige reserves zijn evenals stille reserves.

Nummer Reserves Stand 31/12/2015
1 Algemene reserve vrij besteedbaar € 21.060
2 Algemene reserve grondbedrijf (effectief beschikbaar) € 3.328
3 Stille reserves € 5.261
  Totaal incidentele weerstandscapaciteit € 29.649

1. Algemene reserve vrij besteedbaar

De begrote algemene reserve bedraagt € 21 miljoen. Het verloop van de algemene reserve is zichtbaar bij ontwikkeling vermogenspositie.

2. Algemene reserve grondbedrijf

Het doel van de algemene reserve van het Grondbedrijf is het opvangen van eventuele nadelen op grondexploitatiecomplexen. Het vormt een risicobuffer op basis van het Meerjarenperspectief grondbedrijf. In de inventarisatie van de risico’s zijn ook de risico’s van het grondbedrijf opgenomen. Daarom wordt deze reserve meegenomen in de berekening van het weerstandsvermogen. De algemene reserve van het grondbedrijf is ultimo 2015 begroot op €3,3 miljoen.

3. Stille reserves

Onder stille reserves vallen onder andere de gemeentelijke gronden en panden die gewaardeerd zijn tegen de toen geldende aankoopwaarden. Een belangrijke voorwaarde is dat het een en ander per direct verkoopbaar is. De stille reserves bedragen € 5,2 miljoen. De actualisatie van de stille reserves vindt 1 x per jaar plaats bij het opstellen van de Programmarekening. De stand zoals deze nu is opgenomen in de Programmabegroting is daarom niet gemuteerd ten opzichte van de stand per 31 december 2013.