Verberg het menu

Structurele risico's, weerstandsvermogen en ratio

De verhouding tussen de ratio, weerstandsvermogen en risico is als volgt:

Weerstandscapaciteit

Risico's                                    = ratio weerstandsvermogen

Zichtbaar is dat de structurele ratio onder de gestelde norm komt. Ondanks dat er diverse maatregelen ingezet zijn om de structurele risico's te verminderen zijn de risico's iets toegenomen ten opzichte van de programmarekening 2013 en de begroting 2014. Dit wordt vooral veroorzaakt door hogere risico's op het gebied van de decentralisaties. De weerstandscapaciteit (onbenutte belastingcapaciteit) is nagenoeg gelijk gebleven. Hierdoor is de structurele ratio ook nagenoeg gelijk gebleven.

Doorkijk naar de toekomst

De verwachting is dat de structurele ratio ook de komende jaren onder druk zal staan. Daarom wordt er verder gegaan met het nemen van verbeteracties  om onze risico’s te verminderen door vooral de beheersingsmaatregelen aan te scherpen. Daarnaast wordt het risicobeleid in het vierde kwartaal van 2014 herzien. Hierbij wordt aandacht besteed aan het strategischer maken van het risicobeleid. 

Risico inventarisatie

Uit de risico inventarisatie is gebleken dat de gemeente Uden voor € 4,9 miljoen aan structurele risico’s loopt.

De risico’s zijn als volgt verdeeld over de programma’s.


 

Voor de gehele risico inventarisatie klik hier (PDF, 107.6 kB).

Algemene opmerking

De structurele risico's zijn toegenomen ten opzichte van 2013 met ongeveer € 500.000. Dit wordt veroorzaakt door enerzijds hogere risico's bij programma 2 en 3 als gevolg van de transities. Anderzijds zijn de risico bij programma 5 afgenomen als gevolg van een lager risico voor het niet halen van de bezuinigingen. De monitoring op de bezuinigingen is heel strak.  

De risico's per programma (PDF, 59.6 kB) zijn als volgt te specificeren.