Verberg het menu

Sociaal veilig

Wat willen we bereiken?

Uden wil een veilige gemeente zijn, waarin het goed wonen, werken en recreëren is. Kortom een VEILIG Uden. Prioriteiten binnen het basisteam Maas en Leijgraaf zijn Jeugdoverlast en woninginbraken. Prioriteit binnen Uden is woonadresfraude, aanpak campings, uitgaansgeweld, huiselijk geweld en verkeersveiligheid.

Wat gaan we daarvoor doen?

  • Voor woninginbraken geldt dat verschillende instrumenten worden ingezet ten behoeve van de preventie zoals persberichten  plaatsen, faciliteren BIN-project en deelname donkere dagen offensief. In het uitvoeringsprogramma integrale veiligheid, dat in het najaar door het college wordt vastgesteld, is een uitgebreide toelichting te vinden m.b.t. de instrumenten.
  • Alle organisaties met de verplichting te beschikken over de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, beschikken hierover.
  • Inzichtelijk krijgen in de situatie op de campings en andere accommodaties op het gebied van brandveiligheid, aan- en bij bouwsels, gebruiksvoorschriften, adresfraude, sociale zekerheids-fraude en permanente bewoning. Op basis van het verkregen inzicht worden een of meerdere handhaving strategieën toegepast.
  • Verkeersveiligheid heeft betrekking op de veiligheid van verkeer voor verkeersdeelnemers in het algemeen, voor specifieke doelgroepen en in bepaalde gebieden. Voor de regio Noord-Oost-Brabant is een regionaal verkeers- en vervoersplan opgesteld. Dit is de kapstok waar de lokale gemeentelijke plannen onder komen te hangen.

Prestatie-indicatoren

Indicator

Oordeel burger aanpak sociale veiligheid

Werkelijk 2013 Score 6,0
Prognose 2015

Score 6,0

Informatiebron www.waarstaatjegemeente.nl
Aanvullende informatie

Handhaven huidige score

2-jaarlijkse burgerpeiling (volgende peiling 2015)

Indicator Aantal woninginbraken
Werkelijk 2013

- woningvoorraad 17.000

- 170 inbraken

Prognose 2015 - woningvoorraad 17.075

- 171 inbraken

Informatiebron Kadernota integrale veiligheid en uitvoeringsprogramma veiligheid, monitorgegevens politie.
Aanvullende informatie Het aantal woninginbraken bedraagt maximaal 1% van de woningvoorraad.
Indicator Oordeel burger gemeente voor verbeteren leefbaarheid en veiligheid
Werkelijk Sore 6,8
Prognose 2015 Score 6,8
Informatiebron www.waarstaatjegemeente.nl
Aanvullende informatie

Handhaven huidige score

2-jaarlijkse burgerpeiling (volgende peiling 2015)