Verberg het menu

Veilig door politie en brandweer

Wat willen we bereiken?

Een goede politiezorg betekent onder andere dat de politie zichtbaar op straat aanwezig moet zijn. Inzet van de wijkagenten is voor de gemeente van groot belang. De wijkagent is het aanspreekpunt voor de burger. Politie, brandweer en ambulance maken deel uit van ons veiligheidssysteem. We staan het niet toe dat deze diensten in het uitvoeren van hun taak worden beperkt of gehinderd. Dat geldt ook voor medewerkers van de gemeenten en andere semipublieke organisaties (bv. woningcorporaties en ziekenhuizen).

Wat gaan we daarvoor doen?

De inzet van politie en brandweer wordt beschreven in de jaarlijkse beleidsplannen. Hiervoor wordt jaarlijks de gemeenteraad benaderd om een zienswijze in te dienen.

Prestatie-indicatoren

Indicator Oordeel burger als onderdaan, veiligheid in de buurt
Werkelijk 2013 Score 6,9
Prognose 2015 Score 6,9
Informatiebron www.waarstaatjegemeente.nl
Aanvullende informatie

Handhaven huidige score

2-jaarlijkse burgerpeiling (volgende peiling in 2015)

Indicator Uitrukken brandweer
Werkelijk 2013 305
Prognose 2015 300
Informatiebron Opgave regionale brandweer