Verberg het menu

Bijlage Muzerijk

Verantwoording subsidie bouwfase Ontmoetingsplein Bitswijk 2012 , 2013 en 2014

Op 2 augustus 2011 ontvingen wij een subsidiebeschikking waarin de provincie Noord-Brabant ons een subsidie van €450.000 heeft verstrekt voor de bouwfase van de multifunctionele accommodatie Muzerijk te Uden. Het gaat hierbij om een subsidie in het kader van de subsidieregeling vernieuwing ruimte Noord-Brabant 2010-2014 (ISV 3). Aan de subsidie is de verplichting gehangen dat verantwoording afgelegd dient te worden via de gemeente jaarstukken, waarbij herkenbaar aangegeven dient te worden welk bedrag per jaar besteed is aan subsidiabele kosten.

Het ontmoetingsplein bestaat uit een brede school (2 scholen) inclusief peuterspeelzaal en (gehandicapten) kinderopvang, een sporthal, een multifunctionele ontmoetingsruimte, gezondheidscentrum met o.a. fysiotherapie, logopedie etc, zorgwoningen, senioren appartementen en een halfverdiepte parkeervoorziening. De totale projectbegroting voor alle fasen van alle partners samen (gemeente Uden, Area en Zorggoed Brabant) bedroeg ongeveer € 24 miljoen. Het gemeentelijke deel was in totaal begroot op ongeveer € 9 miljoen. Fase 1 van het project, het bouwen van de Multifunctionele Accommodatie, waar het meeste geld van de gemeente in is gegaan, is opgeleverd op 20 december 2013. Op 27 maart 2015 is fase 2, het appartementengebouw opgeleverd.

Een eis van de subsidieregeling is dat een bepaald duurzaamheidsniveau behaald moest worden. De ambitie van de gezamenlijk partijen was om een gemiddelde gpr van 8 te halen over de 5 duurzaamheidscriteria: energie, milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde. Met de voorgestelde maatregelen zou er gemiddeld bijna een 8 gescoord worden. De maatregelen zijn allemaal uitgevoerd en als extra maatregel zijn nog zonnepanelen aangebracht. De maatregelen zijn opnieuw berekend op de gpr-score. Voor het gemeentelijk deel in Muzerijk is een 8 gehaald (dit is 2/3e deel van Muzerijk). Voor het deel van ZorggoedBrabant een 7,9 (1/3e deel van Muzerijk) en voor de appartementen van Area een 8. Daarmee zijn twee hele duurzame gebouwen opgeleverd.

Subsidiabele kosten in het kader van de ISV 3 subsidie

Dit jaar zijn zowel de subsidiabele kosten van 2012, van 2013 en van 2014 verantwoord. De plankosten die lopen vanaf 2009 zijn wel verwerkt in het gemeentelijke budget, maar zijn opgenomen onder de niet-subsidiabele kosten omdat daar al een separate provinciale subsidie voor is verstrekt. De kredieten zijn nog niet af te sluiten per eind 2014. Omdat het gemeentelijke deel eind 2013 is opgeleverd zijn de te verwachte wijzingen in 2015 alleen nog doorfacturering aan de partners voor voorgeschoten kosten, en kosten die gezamenlijk genomen dienen te worden in het laatste deel van de bouwfase.

Fase 1, het onderdeel waar de gemeente in geïnvesteerd heeft, is opgeleverd eind 2013. Het project in zijn totaliteit wordt naar verwachting in de loop van 2015 afgerond. Tevens zullen de kredieten in 2015 afgesloten worden.

  Totale begroting gemeentelijk deel Tijdelijke budgetcorrectie voor beheersmaatregelen (3 jaar) Gecorrigeerde begroting gemeentelijk deel Totaal gemaakte kosten           Waarvan subsidiabel    Waarvan niet subsidiabel*
Project kosten € 9.837.000 € - 867.418  € 8.969.582 € 8.946.541 € 8.045.916 € 900.625

* De niet subsidiabele kosten zijn per saldo genomen, na aftrek van de provinciale subsidie plankosten en bijdragen ontvangen voor doorbelaste kosten