Verberg het menu

Monitoring bezuinigingstaakstellingen

In de programmabegroting van 2011 t/m 2016 zijn zoals bekend diverse bezuinigingsmaatregelen opgenomen. Niet al die bezuinigingen zijn direct realiseerbaar. Als dat het geval is worden ze als taakstelling opgenomen.

Extra aandacht voor deze bezuinigingsmonitor

Met de 4 keer per jaar opgestelde monitor houden we de voortgang van de realisatie van deze bezuinigingstaakstellingen continu in de gaten. De monitor wordt opgenomen in alle producten uit de planning en controlcyclus te weten; de Begrotingsnotitie, de Programmabegroting, de Bestuursrapportage en tenslotte de Programmarekening.

Het realiseren van de bezuinigingstaakstellingen volgens planning is zeer belangrijk. Het niet realiseren in enig jaar betekent immers dat er direct een dekkingstekort ontstaat in de exploitatie en dat er dus een financieel alternatief gezocht moet worden. In de jaren 2012 t/m 2015 is in totaal € 1.210.539 (PDF, 70.7 kB)om moverende redenen niet volgens planning gerealiseerd. Deze toelichting is opgenomen in de financiele afwijkingenrapportage van desbetreffende Bestuursrapportages. De algemene reserve vrij besteedbaar is aangewezen ter dekking van het ontstane tekort.

Tabel opgenomen en gerealiseerde bezuinigingen

In onderstaande tabel zijn ook de bezuinigingstaakstellingen zoals opgenomen in de meest actuele Programmabegroting (Programmabegroting 2016) verwerkt. In ons streven naar continious reporting is het belangrijk om altijd het meest complete beeld te presenteren. Het totaal aan te realiseren bezuinigingen bedraagt € 7,6 miljoen ( m.i.v. 2020). Van dit bedrag is momenteel € 6,6 miljoen (m.i.v. 2020) gerealiseerd. De verwachting is dat de resterende bezuinigingen volgens planning zullen worden gerealiseerd.

 

Gerealiseerde bezuinigingen in 2015

In 2015 is vier keer de bezuinigingsmonitor geactualiseerd.

  • In de 1e rapportage 2015 is een bedrag van € 259.333 gerealiseerd in 2015 ( € 653.004 in 2020). 
  • In de Begrotingsnotitie 2016 zijn niet te realiseren bezuinigingen als nadeel gemeld (€ 161.250) in 2015 (€ 18.500 in 2020).
  • In de 2e rapportage 2015 is een bedrag van € 51.789 gerealiseerd in 2015 (€ 21.789 in 2020).

De bezuinigingstaakstelling voor dienstjaar 2015 is hiermee afgerond. De monitor voor het jaar 2015 ziet er als volgt uit:

Nog te realiseren bezuinigingen na deze monitor

Na deze monitor reseert er nog een taakstelling van € 1.078.064 (2020). In deze taakstelling zijn de nieuwe bezuinigingen uit Programmabegroting 2016 (€ 852.500) al opgenomen, zodat nu het integrale beeld beschikbaar is. Een specificatie van dit bedrag treft u hier (PDF, 35.9 kB). Deze taakstelling kunnen we ook gefaseerd weergeven:

Fase 0 betekent dat er nog geen actie is opgestart om de bezuiniging te realiseren. Fase 1 geeft aan dat de definiëring van de bezuinigingstaakstelling loopt.

In 'Fase 2' is de te nemen maatregel om de bezuiniging te realiseren gedefinieerd en ook gecommuniceerd met de eventuele direct betrokkenen. De bezuiniging is echter nog niet gerealiseerd.

Onderwijstaakstellingen

Niet in de monitor opgenomen maar wel ter informatie in beeld gebracht, de taakstellingen op onderwijs (ca € 860.000 structureel).  Door het wegvallen van taken en verantwoordelijkheden rond onderwijs zijn gemeenten gekort op de algemene uitkering.  

Onderwijstaakstellingen 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Taakstelling onderwijs a.g.v. overheveling verantwoordelijkheid naar schoolbesturen van buitenonderhoud en aanpassing scholen primair en speciaal onderwijs 339.000 331.000 326.000 318.000 318.000 318.000
Vrijval dotatie voorziening onderwijs na opheffing -169.000 -169.000 -169.000 -169.000 -169.000 -169.000
Incidenteel gedekt binnen programma onderwijs -170.000          
Vrijval kapitaallasten 2019         -7.933 -7.933
Vrijval kapitaallasten basisschool Jan Bluyssen en De Brinck   -38.296 -37.647 -36.997 -36.348 -36.348
Vrijval kapitaallasten basisschool Den Dijk   -46.513 -45.541 -44.516 -42.832 -42.832
Restant taakstelling 0 77.191 73.812 67.487 61.887 61.887
             
             
Taakstelling onderwijs a.g.v. algemene korting Gemeentefonds wegens landelijke onderbesteding onderwijshuisvesting voor het primair en voortgezet onderwijs 524.221 530.489 527.220 540.220 540.220 540.220
Inzet frictiebudget formatieve bezuinigingen (begrotingsnotitie '16) -365.001 -363.927 -362.653 -364.155 -366.505 -366.505
Betrokken bij het basisbeeld van begrotingsnotitie 2016 -159.220 -166.562 -164.567 -176.065 -173.715 -173.715
Taakstelling 0 0 0 0 0 0
             
TOTAAL 0 77.191 73.812 67.487 61.887 61.887