Verberg het menu

Analyse op hoofdlijnen - Dienstbare en betrouwbare overheid

DIENSTBARE  EN BETROUWBARE OVERHEID     € -1.039.000 N

OZB-opbrengst €-436.000 N
De werkelijke OZB-opbrengst 2015 is lager dan begroot. In de programmabegroting 2016 is reeds rekening gehouden met een lagere belastingopbrengst. Op basis van het destijds actuele belastingkohier is de prognose OZB-opbrengst vanaf 2016 neerwaarts bijgesteld. Voor 2015 geeft dit nog een nadeel van € 468.000 (incidenteel).
De voorziening dubieuze belastingdebiteuren is gebaseerd op het historische percentage van het totaal aan debiteuren per jaarschijf. In 2015 heeft een groter aantal dubieuze debiteuren dan geraamd alsnog de uitstaande vordering voldaan, waardoor een bedrag van € 47.000 incidenteel ten gunste van de exploitatie kan vrijvallen.
Van de Belastingsamenwerking Oost Brabant is de afrekening over het boekjaar 2013 ontvangen. Op basis van accountantscontrole is gebleken dat per saldo € 15.000 teveel aan Uden is afgedragen. Dit geeft een incidenteel nadeel.
   
Algemene uitkering Gemeentefonds € 128.000 V
De algemene uitkering is onze belangrijkste inkomstenbron. In 2015 wordt in totaal een bedrag verwacht van € 59,2 miljoen waarvan € 25,1 miljoen betrekking heeft op de transities en € 3 miljoen op de WMO. De prognoses stellen we in ieder geval 2 keer per jaar bij. Dit op basis van de circulaires van het ministerie van binnenlandse zaken. De meicirculaire hanteren we bij de prognose voor begroting en de september/decembercirculaire voor de jaarrekening.
Het voordelig verschil van  € 128.000 is uitgedrukt in een percentage 0,2%. Deze marginale afwijking wordt veroorzaakt door verschillen in de door ons gehanteerde basisgegevens zoals ; aantal inwoners, woonruimten e.d. ten opzichte van de door het Rijk gehanteerde prognoses ten tijde van de berekening van de algemene uitkering.
   

 

Deelneming Markant €-227.000 N
De deelneming Markant N.V. was voor een boekwaarde van € 226.890 opgenomen onder de financiële vaste activa op de balans van de gemeente Uden. Conform de verslaggevingsrichtlijnen dient voor deze deelneming echter een voorziening te worden opgenomen ter hoogte van de boekwaarde, omdat Markant N.V. een licht negatief eigen vermogen heeft. Bij eventuele verkoop zou dit kunnen leiden tot een incidenteel voordeel.    
Pensioenvoorzieningen €-545.000 N
Jaarlijks laten we een actuariële berekening maken van de noodzakelijk geachte hoogte van de pensioenvoorziening voor wethouders. De hiervoor gehanteerde percentages wijken af van de door de huisaccountant als juist beoordeelde percentages. Een aanvullende storting in deze voorziening van € 245.000 wordt nu voorgesteld.    
Alle voormalige wethouders die na 2013 met pensioen zijn gegaan moeten volgens de hiervoor geldende voorschriften direct uit de hiervoor gevormde voorziening worden betaald. Tot nu toe verliep dit via de exploitatie. Dit betekent een eenmalige extra storting in de pensioenvoorziening van
€ 300.000. Dit levert overigens een structureel voordeel op wat betrokken wordt bij de voorbereiding van Programmabegroting 2017  e.v.
   

    

Verkiezingen €42.000 V
Door het gelijktijdig houden van 2 verkiezingen zijn effiencyvoordelen behaald. Daarnaast heeft de gemeente Uden een extra uitkering voor het meedoen aan het experiment centraal tellen ontvangen. Per saldo geeft dit een voordeel van € 42.000 incidenteel.    
Informatiekrant €15.000 V
In 2015 zijn er minder uitgaven voor de externe informatiekrant geweest. Dit wordt mede veroorzaakt doordat een gunstig contract is afgesloten. Daarnaast wordt er steeds minder in de fysieke informatiekrant weergegeven en wordt steeds vaker informatie digitaal verspreid.    
Gemeenteraad €60.000 V

De vaste algemene onkostenvergoeding van de Raad, Burgemeester en Wethouders wordt met ingang van 2015 netto uitbetaald worden waardoor een structureel voordeel van € 41.000 ontstaat.
Door de invoering werkkostenregeling wordt deze onkostenvergoeding namelijk in het forfait opgenomen. In 2014 werd de vergoeding nog gebruteerd.

De vaste vergoedingen voor raadsleden blijken in de praktijk minder te kosten dan geraamd. De begroting was door de invoering van de Wet harmonisering bezoldiging ambtsdragers in 2014 hiervoor nog structureel verhoogd. Dit lijkt wellicht niet terecht geweest te zijn en zal nader onderzocht moeten worden (voordeel € 19.000).

   
Voorziening dubieuze debiteuren €-21.000 N
Jaarlijks worden de per 31 december openstaande debiteuren beoordeeld op mate van invorderbaarheid. Het resultaat van deze beoordeling bepaalt de hoogte van deze voorziening dubieuze debiteuren. Op basis van de beoordeling 2015 dient de voorziening met € 21.000 te worden opgehoogd, hetgeen een incidenteel nadeel in de exploitatie geeft.    
Renteresultaat €-64.000 N
De omvang van het renteresultaat wordt vooral beïnvloed doordat er minder rente aan activa kon worden toegerekend dan verwacht. Dit leidt tot een nadeel in de renteparagraaf, maar komt als voordeel (vrijval kapitaallasten) terug op de diverse overige bestuurlijke producten.    
Sluitpost meerjarenbegroting €-64.000 N
Stelpost sluitrekening meerjarenbegroting bestaat uit een inkomstendeel en een uitgavendeel. De saldi worden veroorzaakt door  het leegboeken van kostenplaatsen n.a.v. diverse begrotingswijzigingen, waaronder de bestuursrapportage.    
Afwijkingen kostenplaatsen €54.000 V
Voor de analyse op de kostenplaatsen wordt verwezen naar "Centrale toelichting op afwijkingen kostenplaatsen" (PDF, 290.3 kB).    
Diverse kleinere afwijkingen op producten per saldo €19.000 V