Verberg het menu

Duurzaam wonen en ondernemen

Het afgelopen jaar hebben we gemerkt dat er sprake is van toenemende belangstelling voor zowel bouwkavels als nieuwbouwwoningen; de woningmarkt laat een behoorlijk herstel zien. Het aantal in aanbouw genomen woningen (203) ligt fors boven het verwachte aantal (160).In de eerste helft van 2015 is het woningmarktonderzoek afgerond. Op basis van het woningmarktonderzoek en de uitkomsten van de verschillende bewonersgesprekken, hebben we het woningbouwprogramma op kernniveau geactualiseerd. En is het woningbouwprogramma in de tweede helft aangevuld met nieuwe woningbouwlocaties.

In Uden Noord is gewerkt aan onder andere de ontwikkeling van het Foodcourt met daarin Mc Donalds, Subway en KFC. In het centrum zijn voorbereidende werkzaamheden verricht voor de herinrichting van het Brabantplein en is een proces gestart voor de bundeling van promotiegelden op het gebied van centrummanagement en citymarketing. Wat betreft bedrijventerreinen is 2,2 ha aan grond verkocht en is een openbare vrachtwagenparkeerplaats gerealiseerd. Tevens is het besluit genomen om in principe medewerking te verlenen aan het initiatief van de SBBU om camera’s te plaatsen op het bedrijventerreinen. In de regio Noordoost Brabant zijn afspraken gemaakt over detailhandel en zijn afspraken in voorbereiding over bedrijventerreinen.

In december heeft de Raad de Duurzaamheidsagenda 2015-2020 vastgesteld. Belangrijke ambities zijn: Uden energieneutraal in 2035 voor de bebouwde omgeving, 75 kg restafval per inwoner in 2020 en Udense ondernemers bewust maken van het belang van MVO. De ambities zijn in de agenda beschreven in 36 maatregelen die in de periode 2015-2020 worden uitgevoerd.

Op het gebied van duurzaamheid ondersteunt de gemeente diverse initiatieven van burgers en organisaties. Zelf geeft de gemeente het voorbeeld door maatschappelijk verantwoord ondernemen te verankeren in haar eigen organisatie. Ambities hierbij zijn: een energieneutrale organisatie in 2035, reduceren van het restafval naar 10% in 2020, toepassen van Cradle to Cradle en biobased produckten (25% in 2020).

Het buitengebied is volop in ontwikkeling; begin 2014 is het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied vastgesteld door de raad en in december 2015 heeft de behandeling bij de Raad van State plaatsgevonden. In het najaar is alweer gestart met de volgende partiële herziening, waarin vooral de invulling van duurzame en zorgvuldige veehouderij wordt verwerkt zodat het bestemmingsplan wordt aangepast aan het meest actuele provinciale beleid.

In 2015 hebben diverse partijen aanspraak gemaakt op het breedbandfonds van Provincie Noord-Brabant, wat er voor moet zorgen dat het buitengebied van Brabant voorzien wordt van breedbandinternet. Het bedrijf Mabib heeft begin 2016 het bericht van Provincie Noord-Brabant ontvangen dat zij de lening ontvangen voor het aanleggen van glasvezel in het buitengebied van Brabant. Voor Uden betekent dit dat eind 2017 glasvezel beschikbaar is voor onze inwoners in het buitengebied.

Het programma Duurzaam wonen en ondernemen heeft vier doelstellingen. Ga direct naar:

Ieder programma heeft een eigen menuknop. Hier vindt u informatie over: