Verberg het menu

Bouwen naar behoefte

Een belangrijke ambitie is het voorzien in de huidige en toekomstige woonbehoefte en daarmee te bouwen naar behoefte. Om een actueel beeld te hebben van de woonbehoefte hebben we in 2015 een woningmarktonderzoek uitgevoerd. Hierbij hebben we de woonwensen per kern vertaalt naar woningbouwprioriteiten. Op basis van deze woningbouwprioriteiten en het woningmarktonderzoek hebben we medio 2015 het woningbouwprogramma geactualiseerd.

De woningmarkt in 2015 laat een duidelijk herstel zien. Dit herstel vertaalt zich onder andere in een forse stijging van het aantal in aanbouw genomen woningen (203). Daarnaast zijn de ruimtelijke procedures gestart om 50-60 tijdelijke huurwoningen te realiseren.

Eind 2015 is de Omgevingsvisie vastgesteld en zijn de voorbereidingen gestart met betrekking tot de implementatie van de Omgevingswet.
Voor 2016 staat de evaluatie van de starterslening op de planning, evenals de uitvoeringsregels voor huisvesting van arbeidsmigranten en de actualisatie van Prestatieafspraken met Area conform de nieuwe wetgeving.

Realisatie in één oogopslag

​ afgerond/gerealiseerd  ​ gestart/onderhanden   nog niet opgestart

  Bouwen naar behoefte   Toelichting
1 Uitvoeren woningmarktonderzoek. Het woningmarktonderzoek is in juni 2015 afgerond. 
2 Herijken woningbouwprogramma. Op basis van het woningmarktonderzoek en de uitkomsten van de bewonersgesprekken op kernniveau, is het woningbouwprogramma in juni 2015 geactualiseerd. 
3 (Half)jaarlijkse monitoring woningbouwprogramma. Halfjaarlijkse monitoring (januari-juli 2015) is afgerond. Volgende monitoring (juli-december 2015) staat gepland voor het voorjaar 2016.
4 Realiseren woningen (volgens programma). In 2015 zijn vanuit lopende projecten 199 woningen in aanbouw genomen. Middels het reguliere bouwvergunningentraject zijn 4 woningen in aanbouw genomen. 
5 Realiseren tijdelijke huurwoningen. Gemeente Uden en Area hebben een businesscase uitgewerkt om te komen tot de realisatie van tijdelijke huurwoningen. Uit deze businesscase zijn twee geschikte locaties naar voren gekomen waar ca. 50-60 tijdelijke huurwoningen gerealiseerd kunnen worden. Inmiddels is de ruimtelijke procedure opgestart. Realisatie van de eerste locatie voorzien we eind 2016.
6 Uitvoeren Starterslening.

Er is voorlopig voldoende budget beschikbaar om de starterslening uit te blijven voeren. In 2016 heroverwegen we de Starterslening.

7 Bestemmingsplannen doorlopend actualiseren (continue). Voor het Bestemmingsplan woongebieden Kom Uden is de uitgebreide inventarisatie uitgevoerd. Voorjaar 2016 is het concept gereed. 
8 Implementeren veranderde wet-en regelgeving:
- WABO/BOR/Bijlage 2
- Herziening Woningwet (2015)
- Besluit Militaire luchthavens (luchthavenbesluit Volkel (planning 2015-  2016)
- Omgevingswet (planning 2018-2019)
 

De implementatie van de Herziening Woningwet is in uitvoering.

Op 1 november 2015 is het Luchthavenbesluit Volkel in werking getreden. Daarmee is het B

Besluit militaire luchthavens van toepassing.
Voorbereidingen implementatie Omgevingswet zijn gestart. Omgevingsvisie is vastgesteld.
 

9 Opstellen uitvoeringsregels met betrekking tot het  huisvestingsbeleid arbeidsmigranten. In maart 2016 zijn de uitvoeringsregels vastgesteld
10 Actualiseren omgevingsvisie(uitvoeringsparagraaf kostenverhaal). In december 2015 is de omgevingsvisie vastgesteld. Wel volgt in 2016/2017 een nadere uitwerking van de visie in lijn met de laatste amendementen in de komende Omgevingswet. Het onderdeel kostenverhaal wordt verwerkt in de nieuwe Nota Grondbeleid die medio 2016 volgt.
11 Monitoren en (indien noodzakelijk) actualiseren prestatieafspraken met Area (continue). In ieder kwartaal van 2015 zijn de  prestatieafspraken met Area gemonitord. In verband met de implementatie van de herziene Woningwet zijn aanvullende prestatieafspraken m.b.t. 2016 vastgesteld.

Prestatie indicatoren

Indicator Aantal woningen per jaar
Werkelijk 2014 67 woningen
Prognose 2015 75 (160*) woningen
Werkelijk 2015 203**
Informatiebron Woningbouwprogramma
Aanvullende informatie * De prognose 2015 is niet gebaseerd op de Programmabegroting 2015 maar op de voortgangsrapportage Uden bouwt, waarin voor 2015 een versnelling van de bouw van een groot aantal woningen zichtbaar is.

** Het aantal in aanbouw genomen woningen ligt aanzienlijk hoger dan geprognotiseerd. Met name ontwikkellocaties Velmolen-Oost en Maatsestraat (nieuw Hoeven) zijn sneller tot ontwikkeling gekomen.