Verberg het menu

Koploper in duurzaamheid

In 2015 is in samenspraak met burgers en stakeholders de duurzaamheidsagenda 2015-2020 opgesteld. Op de dag van de duurzaamheid, 10 oktober, is door een aantal samenwerkende vrijwilligersorganisaties (Uden doet duurzaam) voor de eerste keer een markt georganiseerd. De stichting Fairtrade heeft de titel ‘Fairtradegemeente’ gecontinueerd.

De gemeente Uden neemt samen met tien ondernemers deel aan een programma om maatschappelijk verantwoord ondernemen in de eigen bedrijfsvoering te verankeren. Dit heeft geleid tot het opstellen van een plan van aanpak voor onze organisatie wat in 2016 ev zal worden uitgevoerd. Verder zijn er twee elektrische bedrijfsauto’s in gebruik genomen en is een overleg gestart met UOV de Kring, SBBU en enkele ondernemers om gezamenlijk te werken aan een duurzaam bedrijventerrein. Met Energie Uden is periodiek overleg gevoerd over hun rol en ambitie op het gebied van duurzame energie.

De haalbaarheid voor realisatie van een zonnepark is onderzocht en in 2016 wordt gestart met de realisatie hiervan. Ook zal het gemeentehuis van zonnepanelen worden voorzien. Andere belangrijke onderdelen uit de uitvoeringsagenda die in 2016 gestart zullen worden zijn: communicatiecampagne duurzaamheid, stimuleren woningeigenaren tot het nemen van energiebesparende maatregelen, opnemen van een duurzaamheidsparagraaf in College- en Raadsvoorstellen, verbeteren van gescheiden inzameling van afval (grondstoffen) en bevorderen van hergebruik, uitbreiding van het aantal laadpalen voor elektrische auto’s.

Realisatie in één oogopslag

​ afgerond/gerealiseerd  ​ gestart/onderhanden   nog niet opgestart

  Koploper in Duurzaamheid   Toelichting
1 In samenspraak met stakeholders opstellen van een duurzaamheidsagenda. De duurzaamheidsagenda is in december door de Raad vastgesteld.
2 Faciliteren van nieuwe- en bestaande duurzame initiatieven. Dit is een doorlopende activiteit. Wij ondersteunen initiatieven die voortkomen uit de G1000 top.
3 Communicatie/educatie over het begrip Circulaire economie.

Circulaire economie is de rode draad van het duurzaamheidsbeleid en –agenda. Maatregelen zijn: 9. het gebruik van cradle to cradle en biobased producten actief ondersteunen en 29. 25% van de door de gemeente gebruikte materialen zijn in 2020 C2C of biobased.

4 Conform Circulaire economie handelen in onze gemeentelijk uitvoering. De ontwikkeling afvalbeleid is gestart. De raad is akkoord gegaan met ‘Koers Udens afval in beweging, 2015-2020’.
5 Deelnemen aan de kopgroep van MVO ondernemers. De gemeente neemt deel aan deze kopgroep.
6 Faciliteren van initiatieven die het handelen van woningeigenaren stimuleren. Via de Energiecoöperatie Uden stimuleert en ontzorgt ‘Thuis warm’ woningeigenaren bij het treffen van energiebesparingsmaatregelen.
7 Duurzame ontwikkeling op afval gebied, concreet afval verwerken in biomassacentrale. De biomassaenergiecentrale in Odiliapeel is gereed en in gebruik genomen.
8 Adviseren van bedrijven en maatschappelijke organisaties ten aanzien van mogelijkheden duurzame energie. Dit is een doorlopende activiteit.
9 Met Energie Uden de potentie van duurzame energieproductie-locaties onderzoeken en realiseren. Er zijn verkenningen gestart naar deze mogelijkheden.Er is onder andere een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar mogelijkheden op Hoogveld Zuid.
10 Uitbreiding van het aantal laadvoorzieningen voor fiets en auto. Dit is in uitvoering.
11 Uitvoeren van de acties uit het energieakkoord. De acties uit het energieakkoord zijn opgenomen in de duurzaamheidsagenda 2015-2020.

Prestatie indicatoren

Indicator In 2015 wordt 60% van het totaal aan huishoudelijk afval nuttig toegepast
Werkelijk 2014 53%
Prognose 2015 60%
Werkelijk 2015 52%
Informatiebron Informatie van afvalinzamelaars
Aanvullende informatie In 2010 is met de regiogemeenten gestart om gezamenlijk een afvalvisie Noordoost-Brabant te ontwikkelen met ambities en doelstellingen. Met de ontwikkeling en uitwerking is begin 2013 gestopt vanwege ontwikkelingen om met een beperkter aantal regiogemeenten (As50) samen te werken. Uden is vervolgens zelf gestart om tot een afvalvisie te komen in samenspraak met betrokken partijen. Door het ontbreken van een visie en hoe te behalen zijn weliswaar kleine wijzigingen doorgevoerd, maar nog onvoldoende om 60% scheiding te behalen. Om dit doel te kunnen bereiken zijn grotere wijzigingen in afvalinzameling nodig, uitgewerkt in een afvalvisie. In juni 2015 is de afvalvisie ‘Koers Udens afval in beweging, 2015-2020’ door de raad vastgesteld en in najaar 2015 gestart met twee verschillende manieren van inzamelen in twee proefgebieden.
Indicator Uden is energieneutraal in 2035  
Verbuik Huishoudens Zakelijk
Electra (MWh) 2015 (prognose) 58,9 186,1
Gas (M3) 2014 20.000.000 39.767.000
     
Productie Vastgoedobjecten Hoeveelheid
Elektra 2015 (prognose) 561 2,3
Overig opwek (MWh) 12 8,6