Verberg het menu

Projecten

Toelichting projecten

Onderstaand wordt een toelichting gegeven op grote projecten (restant krediet >€ 500.000) van dit programma. Hierbij is gekeken naar Planning, Budget en Risico.

Woonrijp maken Hoenderbos III
Planning Langzamer dan planning
Budget Inkomsten hoger / uitgaven lager (conform budget)
Risico Lage kans en weinig impact

Herontwikkeling van het laatste deel van Hoenderbos III is vertraagd vanwege de crisis.

Bouw- en woonrijp maken Velmolen Oost
Planning Conform planning
Budget Inkomsten lager / uitgaven hoger
Risico Lage kans en weinig impact

Het bouw- en woonrijpmaken van het plangebied is sterk afhankelijk van de voortgang van de woningbouw. Dit gaat minder snel dan voorzien. De bouwrijpwerkzaamheden voor fase 1 en 2 zijn nagenoeg allemaal afgerond. Fase 1 is voor meer dan 50% woonrijp en fase 2 is voor circa 25% woonrijp. Door de langere bouwtijd moeten tijdelijke maatregelen worden getroffen die niet allemaal financieel voorzien zijn. De werkzaamheden kunnen binnen het beschikbare budget worden uitgevoerd.


Vervanging pompen drukriolering
Planning Langzamer dan planning
Budget Inkomsten hoger / uitgaven lager (conform budget)
Risico Lage kans en weinig impact

De uitvoering van fase 1 heeft dit jaar plaatsgevonden, de uitvoering van fase 2 vindt plaats in 2016. Verwacht wordt dat de vervanging van de pompen en kasten van de drukriolering in 2017 geheel afgerond is. 


Bouw- en woonrijp maken Volkel West II
Planning Conform planning
Budget Inkomsten hoger / uitgaven lager (conform budget)
Risico Lage kans en weinig impact

Werkzaamheden zijn eind september afgerond. De nutsvoorzieningen zijn aangebracht en de bouw is gaande. Het plan voor de inrichting van de woonomgeving zal samen met de nieuw bewoners worden opgesteld.


Landschap van Allure (Maashorst inclusief verstrekking dreven en drifen)
Planning Langzamer dan planning
Budget Inkomsten hoger / uitgaven lager (conform budget)
Risico Hogere kans en weinig impact

Het project is in uitvoering, Met goedkeuring van de provincie als subsidieverstrekker zijn enkele projectonderdelen aangepast. Door onvoldoende voortgang in grondaankopen  lopen deelprojecten achter op planning. Daarnaast vergt bewonersoverleg meer aandacht in de voorbereidingsfase van diverse deelprojecten, waardoor uitvoering enigszins later plaatsvindt dan voorzien.

Er bestaat dat delen van het project niet uitgevoerd kunnen worden door het niet tijdig kunnen verwerven van percelen.