Verberg het menu

Versterken buitengebied

Het buitengebied is steeds meer de aanjager van de ontwikkeling van Uden als recreatieve gemeente met een groot areaal natuur. In 2015 is er een stijging van het aantal agrarische bedrijven dat omschakelt naar een recreatieve functie of zich verbreedt met een recreatieve functie. Er is in de regionale en provinciale beleidsstukken meer nadruk gelegd op het nastreven van een zorgvuldige veehouderij voor de bestaande veehouderijbedrijven zoals onder andere vastgelegd in de provinciale Verordening Ruimte met als doel een beter woon en leefklimaat in het buitengebied. Hieraan gekoppeld is in 2015 een nieuwe Geurverordening opgesteld en een gestart met een partiele herziening van het bestemmingsplan Buitengebied. Daarnaast is de maatschappelijke dialoog met de omgeving bij nieuwe ontwikkelingen steeds belangrijker.

In 2016  staat de vaststelling van de nieuwe Geurverordening en de partiele herziening van het buitengebied op de agenda en worden ook onderwerpen zoals mestverwerking in regionaal en bestuurlijk verband verder uitgewerkt en uitgevoerd. De gemeente is enerzijds regisseur van het “Udens deel” van het project Meer Maashorst (“Dynamisch Landschap Uden) en anderzijds verantwoordelijk voor de uitvoering van het deelproject “Beter bewegen” wat zich richt op het fysieke aspect van het gezonde landschap. Dit project wordt in 2016 verder uitgevoerd.

Realisatie in één oogopslag

​ afgerond/gerealiseerd  ​ gestart/onderhanden   nog niet opgestart

  Versterken Buitengebied   Toelichting
1 Het opstellen van een partiële herziening van het bestemmingsplan Buitengebied 2011-2013 naar aanleiding van de provinciale Verordening Ruimte 2014 (uitwerking provinciale Verordening voor de thema’s veehouderij, volksgezondheid en een maatschappelijke dialoog). De aanvulling van de nota van uitgangspunten 2012 is in overleg met de klankbordgroep opgesteld en verwerkt tot een partiele herziening van het ontwerp bestemmingsplan Buitengebied, afgestemd op de provinciale Verordening 2014, de uitspraak van de Raad van State en andere ontwikkelingen.
2 Een nieuwe werkwijze voor het sneller en efficiënter doorlopen van ruimtelijke procedures, waarbij de gemeente nieuwe economische dragers en vrijetijdseconomie stimuleert.

In de partiële herziening van het bestemmingsplan Buitengebied 2014 is nu het eerste veegplan opgenomen. Op 23 juni 2015 heeft het college besloten om 24 ontwikkelingen mee te nemen als veegronde in de procedure van het bestemmingsplan Buitengebied. Dit plan wordt halverwege 2016 als ontwerp ter inzage gelegd.

3 Nastreven zorgvuldige veehouderij conform regionale afspraken. Er zijn verschillende instrumenten om een Zorgvuldige Veehouderij na te streven zoals o.a. het aanwijzen van urgentiegebieden en het faciliteren van veehouderijbedrijven die stoppen met hun agrarische activiteiten. De Raad heeft op 9 april 2015 besloten om geen urgentiegebieden veehouderij aan te wijzen op basis van gegevens over de feitelijke situatie en advies provincie en urgentieteam.
Afgelopen jaren zijn er veel functiewijzingen geweest van agrarische bedrijven naar een andere bestemming. De verwachting is dat er de komende jaren nog tientallen veehouderijbedrijven zullen stoppen en de gemeente zal hier de bedrijven zoveel mogelijk planologisch faciliteren.
 
4 Evaluatie geurverordening. Op 9 juli 2015 heeft de raad een aanhoudingsbesluit genomen voor maximaal een jaar voor nieuwe aanvragen/omgevingsvergunningen voor ontwikkelingen in de veehouderij en van start gegaan met het maken van de nieuwe Geurverordening.

Het ontwerp van de nieuwe Geurverordening is, samen met de klankbordgroep tot stand gekomen, en in december 2015 vastgesteld. Begin 2016 heeft de Geurverordening ter inzage gelegen en zijn er enkele zienswijzen ingediend.

5 Nieuwe functies in het buitengebied worden
maximaal benut.
Nieuwe functies in het buitengebied worden gefaciliteerd. Er wordt waar mogelijk ingespeeld op nieuwe ontwikkelingen en trends zoals bijvoorbeeld toename van vraag voor mantelzorg en bed en breakfast. Afgelopen jaar zijn er ongeveer 20 functiewijzigingen geweest bij voornamelijk agrarische bedrijven en naar verwachting wordt dit aantal in 2016 verhoogd naar 30 functiewijzingen doordat er meer bedrijven gaan stoppen met de Stoppersregeling.
6 Landschap van Allure.

Voortschrijdend inzicht heeft geleid tot aanpassing van het plan, hetgeen door de provincie N.Brabant en College van B&W is goedgekeurd. Hiermee kunnen enkele belangrijke onderdelen van het plan verder uitgewerkt worden, hetgeen leidt tot uitvoering in zomer 2016. Hierbij heeft overleg met betrokken bewoners regelmatig plaatsgevonden. Op onderdelen waar aankoop van gronden noodzakelijk is, wordt beperkte voortgang geboekt. Inzet van grondverwerving is dan ook opgeschaald.

7 Digitale ontsluiting buitengebied. Het bedrijf Mabib heeft de lening ontvangen van de Provincie voor de aanleg van glasvezel in het buitengebied van Brabant en dus ook in Uden. Zoals het er nu naar uitziet starten de werkzaamheden in onze regio april/mei 2016 en worden deze afgerond eind 2017. Wat betekent dat alle bewoners van het buitengebied in Uden de mogelijkheid hebben om aan te sluiten op het glasvezelnetwerk . 

Prestatie indicatoren

Indicator Aantal recreatieve bezoekers in de Maashorst (10% meer na 4 jaar)
Werkelijk 2014 *
Prognose 2015 10% meer dan peildatum 2011, meetdatum 2015
Werkelijk 2015 *
Informatiebron Bezoekersonderzoek Maashorst
Aanvullende informatie * Oorspronkelijk was het de bedoeling dat in 2013 weer een nieuw bezoekersonderzoek zou plaatsvinden. Gelet op het grote aantal ontwikkelingen op dit moment en de onderzoekskosten, heeft de stuurgroep Maashorst besloten dit onderzoek in 2015 uit te voeren. Stuurgroep Maashorst heeft hiertoe nog niet besloten.