Verberg het menu

Versterken economisch klimaat

In Uden Noord is gewerkt aan onder andere de ontwikkeling van het Foodcourt met daarin Mc Donalds, Subway en KFC. In het centrum zijn voorbereidende werkzaamheden verricht voor de herinrichting van het Brabantplein en is een proces gestart ten behoeve van de budeling van promotiegelden op het gebied van centrummanagement en citymarketing.

Wat betreft bedrijventerreinen is 2,2 ha aan grond verkocht en is het besluit genomen om in principe medewerking te verlenen aan het initiatief van de SBBU om camera’s te plaatsen. Tevens zijn op gebied van duurzaamheid de thema’s afval en energie gekozen om nader uit te werken, waaronder de mogelijkheden voor een zonnepark. In de regio Noordoost Brabant zijn afspraken gemaakt over detailhandel en zijn afspraken in voorbereiding over bedrijventerreinen. 

Realisatie in één oogopslag

​ afgerond/gerealiseerd   gestart/onderhanden   nog niet opgestart

  Versterken economisch klimaat   Toelichting
1 Het zorgpark in en om Uden Noord verder ontwikkelen.

We ontwikkelen langs meerdere sporen. Op de locatie van Barouge wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een multizorgcentrum. Een ander spoor is het uitvoeren van deelprojecten op Udens grondgebied binnen “Meer Maashorst, een gezond landschap”, waarbij het regisseurs schap bij de gemeente ligt. Diverse deelprojecten die elk hun eigen planning kennen zijn in voorbereiding en moeten voor eind 2017 gereed zijn. 

2 Verder ontwikkelen overige onderdelen Uden Noord (o.a. stadsentree, hoogwaardige bedrijvigheid, recreatieve toegangspoort.

De snelweglocatie, als onderdeel van de stadentree, wordt ontwikkeld. Aan de westzijde van hotel Van der Valk wordt gewerkt aan de realisatie van Foodcourt Uden met daarbij McDonalds, KFC, Subway en TinQ. Er is een overeenkomst met de ontwikkelaar getekend.

3 Inzetten op beleving, funshoppen en evenementen in het centrum. De gemeente zet in op meer evenementen. Citymarketing speelt hierbij een belangrijke rol. 24-uur Uden heeft in 2015 voor de 2e keer plaatsgevonden.
4 Herinrichting Marktstraat. De herinrichting van de Marktstraat is niet opgenomen in de begroting 2016.
5 Herinrichting Brabantplein. De voorbereiding is in 2015 gestart. De ondernemers zijn betrokken bij het opstellen van de uitgangspunten. Vanaf 1 maart 2016 is het plan uitgevoerd en het was eind mei 2016 gereed.
6 Bundelen promotieactiviteiten  citymarketing/centrummanagement. Er is onderzoek verricht naar de mogelijkheden voor bundeling van promotiegelden van centrummanagement en citymarketing. In 2016 wordt hier in overleg met betrokken partijen vervolg aan gegeven.
7 Opstellen en uitvoeren agenda toekomstbestendige bedrijventerreinen. Met betrokken partners (o.a. OUV De Kring en SBBU) is een proces gestart waarin onderwerpen bepaald worden die van belang zijn voor de toekomstbestendigheid van bedrijventerreinen. Afval, energie en MVO  zijn de thema’s die nader uitgewerkt worden.
8 Versterken vestigingsklimaat bedrijventerreinen. Er is een openbare vrachtwagenparkeerplaats gerealiseerd op de locatie van de voormalige milieustraat. Er is een besluit genomen om in principe mee te werken aan het initiatief van de SBBU om camera’s op de openbare weg op de bedrijventerreinen te plaatsen. Daarnaast heeft met betrokken partners (politie, UOV De Kring, SBBU, makelaars) een traject plaatsgevonden rondom misbruik vastgoed. 
9 Verder invullen door het uitgeven van kavels bij Goorkens en Hoogveld. In 2015 is circa 2,2 ha (22.374 m2) aan grond voor bedrijventerreinen verkocht en gepasseerd bij de notaris. Tevens zijn inmiddels voor 2016 afspraken gemaakt voor de uitgifte van in totaal 1,1 ha. 
10 Onderzoeken alternatieve exploitatie onverkochte bedrijventerreinen. In 2015 is een proces vanuit de provincie gestart om regionale afspraken t.a.v. plannen voor bedrijventerreinen te maken. De planning is dat medio 2016 de afspraken binnen Noordoost Brabant in het RRO zijn vastgelegd. In Uden is Hoogveld-Zuid hierbij betrokken. Voor dit bedrijventerrein wordt gekeken naar de mogelijkheden om op een deel van het terrein een zonnepark te realiseren.
11 Ondersteunen startende ondernemers. Startende ondernemers kunnen bij de bedrijvenregisseur terecht voor vragen. Daarnaast heeft de gemeente financieel bijgedragen aan de startersmarktplaats en ondernemerslift plus.
12 Acquisitie. Ten behoeve van de verkoop bedrijfskavels zijn afspraken met een makelaar gemaakt. Voor Uden Noord zijn  promotiefilmpjes ontwikkeld. Uden heeft meegedaan aan verkiezing Beste Binnenstad. Tevens is een onderzoek gestart naar de economische kansen door de komst van de JSF welke in 2016 wordt afgerond. 
13 Nadrukkelijk participeren vanuit EZ alsmede Verkeer en Mobiliteit in AgriFood Capital. Naast de reguliere participatie heeft Uden deelgenomen aan de regionale bestuurlijke kopgroep detailhandel t.b.v. het opstellen van de regionale detailhandelsvisie voor Noordoost Brabant. Tevens heeft Uden deelgenomen aan de regionale bestuurlijke kopgroep infrastructuur. 

Prestatie indicatoren

Indicator Aantal arbeidsplaatsen minimaal 1.800 extra in 2014 (basis 2010)
Werkelijk 2014 23.848
Prognose 2015 23.400
Werkelijk 2015 23.600
Informatiebron I&O research
Aanvullende informatie In 2010 waren er 22.221 arbeidsplaatsen in Uden. In 2014 is het aantal arbeidsplaatsen toegenomen met ruim 1.600. De toename van het aantal arbeidsplaatsen is met name toe te schrijven aan de komst van ziekenhuis Bernhoven, dat met 2.348 arbeidsplaatsen ver uit de grootste werkgever is in Uden. Ook de toename in 2014 is vooral aan de uitbreiding van de werkgelegenheid in Bernhoven te danken.
Indicator Aantal bezoekers centrum (130.000 per week)
Werkelijk 2014 Geen meting plaatsgevonden
Prognose 2015 95.000
Werkelijk 2015 90.000
Informatiebron Locatus (2 jaarlijks)
Aanvullende informatie De telling is een momentopname en betreft een 2 jaarlijkse telling. De gemeente heeft geen invloed op de teldag. In 2012 is geteld tijdens het evenement Bourgondisch Uden in juni. Dit getal is om die reden niet representatief waardoor er in april 2013 opnieuw is geteld. In 2014 is niet geteld. In 2015 is in maart geteld op een koude en regenachtige dag. De verwachting is daarom dat het aantal bezoekers per week hoger is dan 90.000.