Verberg het menu

Analyse op hoofdlijnen - Duurzaam wonen en ondernemen

DUURZAAM WONEN EN ONDERNEMEN     € 391.000 V

Bouwleges €-190.000 N
We verwachten in de toekomst lagere opbrengsten van leges vanwege structureel lagere bouwkosten, meer vergunningsvrije bouwwerken, minder grote projecten meer en een afname in bouwprojecten (zie woningbehoefte).  In 2015 heeft dit geleid tot een voordeel aan kostenzijde van € 33.000 en een nadeel aan inkomsten van € 223.000. Het structurele effect zullen we meenemen in de 1e financiële afwijkingenrapportage 2016 en het bestedings- en dekkingsplan 2017-2020 van Begrotingsnotitie 2017.
 
   
Onroerende goed-exploitatie verkoop panden €190.000 V
Het pand aan de Waterstaat is in 2015 verkocht en genereert een verkoopopbrengst. Voordeel is € 190.000 incidenteel.    
Omgevingsvergunningen €104.000 V
Met name is het aantal verleende vergunningen in 2015 lager dan begroot. Dit heeft onder andere te maken met het genomen aanhoudingsbesluit tengevolge van het nieuwe geurbeleid. Daarnaast is de uitvoering van de asbesttaken later bij de ODBN ondergebracht en zijn er door de ODBN minder bodemtaak uren gerealiseerd.  Het gerealiseerde voordeel bedraagt  € 41.000 (vooralsnog incidenteel).
In de begroting is de uitvoering van het programma VVGB (voormalige provinciale inrichtingen) ter waarde van ongeveer € 185.000 begroot. Deze taken werden voorheen door de provincie en nu door de ODBN uitgevoerd. De uitvoering van het programma blijkt efficiënter te kunnen en is daarom met ongeveer € 63.000 afgewaardeerd. Dit is structureel en zal worden betrokken bij het opstellen van de Begrotingsnotitie 2017.
   
Afwijkingen kostenplaatsen €259.000 V
Voor de analyse op de kostenplaatsen wordt verwezen naar "Centrale toelichting  op afwijkingen kostenplaatsen" (PDF, 290.3 kB)    
Anterieure overeenkomsten

€-

 V

In 2013 is gestart met de wijziging van een bestemmingsplan (Beukenlaan), waarbij is overeengekomen dat de kosten via anterieure overeenkomst worden verhaald. Een inschatting van de totale plankosten is niet gemaakt en derhalve zijn er ook geen budgetten geraamd. Per saldo zijn alle plankosten vergoed. Dat betekent dat de overschrijding aan de lastenzijde van  € 135.000  wordt gecompenseerd door de hogere baten van € 135.000 (incidenteel).

   
Leges bestemmingsplannen

€-14.000

N
De afwijking op de leges bestemmingsplannen is te verklaren door de veranderde wetgeving voor wat betreft vergunningsvrij bouwen en gestandaardiseerde bestemmingsplannen. Dit betekent dat we minder uitgebreide procedures nodig hebben om een bouwplan met afwijking mogelijk te maken. Dit leidt tot lagere legesinkomsten van per saldo € 14.000 (structureel). Dit structurele effect zal worden betrokken bij het opstellen van de Begrotingsnotitie 2017.
 
   
Materplan Uden-Noord €- V
De afwijking op Masterplan Uden-Noord komt door het verschil tussen geplande realisatie project Meer Maashorst (Landschappen van Allure) en de werkelijke realisatie. In 2015 zijn met name de voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd, de uitvoering van het werk is grotendeels doorgeschoven naar 2016 en 2017. Vandaar dat aan de lastenzijde een incidenteel voordeel ontstaat van € 119.000, welk bedrag ook minder onttrokken wordt aan de reserve. Per saldo levert dit geen effect op in de jaarrekening.
 
   
Project straatnaamgeving

€17.000

V
Met offerte 28 in de programmabegroting 2015 heeft uw raad een incidenteel budget (€ 20.000) toegekend voor het project toekennen van nieuwe adressen i.v.m. BAG wetgeving. Het project is inmiddels volledig afgerond. Het aantal te wijzigen adressen was vooraf te hoog ingeschat, waardoor het restantbudget van € 17.000 in 2015 incidenteel kan vrijvallen.
 
   
Dwangsommen handhaving €36.000 V
Aan dwangsommen voor handhaving van de omgevingsvergunning is € 36.000 opgelegd. Dit is een incidenteel voordeel omdat het innen van dwangsommen niet begroot is. In de meeste gevallen leidt handhaving niet tot oplegging van de dwangsom, omdat voldaan wordt aan de opgelegde last.
 
   
Grondexploitatie €- V
In januari 2016 zijn tijdens de informatie-avond met uw Raad de voorlopige resultaten van het grondbedrijf 2015 gepresenteerd. De actualisatie van het MJP bevestigt dit beeld. De winstverwachting wordt naar boven bijgesteld. Voor verliesgevende complexen wordt o.b.v. de BBV een voorziening gevormd. Deze Voorziening ExploitatieNadelen (VEN) neemt  per saldo met € 2,1 mln. af (incidenteel). Hierdoor wordt minder onttrokken aan de Algemene Reserve van het grondbedrijf. Voor een verdere toelichting verwijzen wij u naar de paragraaf grondbeleid.
Op basis van actuele externe taxaties eind 2015 is ten laste van de algemene reserve van het grondbedrijf aan de voorziening herwaardering € 247.000 meer toegevoegd dan begroot (incidenteel).
 
   
Onderhanden werken complexen €- V
Nog uit te voeren begrootte werkzaamheden voor o.a. complexen Hoenderbos/Velmolen (centrumgebied, Uden-Noord 1, Volkel-West II en Velmolen-Oost) leiden tot een incidenteel voordeel van 2,6 mln. Deze kosten zijn verrekend met de boekwaardes van de betreffende complexen en de budgetten worden overgeheveld naar 2016.
 
   
Overige opbrengsten complexen €- V
Binnen de complexen worden huren, pachten, canon en gebruiksvergoeding ontvangen welke vooraf niet geraamd zijn (incidenteel voordeel 0,7 mln). Dit geldt eveneens voor ontvangen subsidies voor grondexploitaties. Deze opbrengsten worden verrekend met de boekwaarde van de betreffende complexen.
 
   
Tussentijdse winstneming complexen €- V
Een winstneming van € 700.000 op het complex Goorkens is incidenteel in de jaarcijfers verantwoord, omdat daar meer percelen verkocht zijn dan geraamd. Dit leidt vanwege de toevoeging aan de algemene reserve tot een nadelige afwijking. Dit heeft per saldo geen effect op het jaarrekeningresultaat.
 
   
Overige verschillen complexen €- V
Alle verschillen binnen de grondexploitatieprojecten (€ 37.000 incidenteel) worden conform het MJP verrekend met de boekwaarde van de grondexploitatieprojecten en/of de reserves van het grondbedrijf. Per saldo heeft dit geen effect op het jaarrekeningresultaat.
 
   
Cameratoezicht bedrijventerreinen €- V
Het budget voor cameratoezicht op bedrijventerreinen (€ 100.000) is niet besteed in 2015. Er wordt eerst een KVO traject (Keurmerk Veilig Ondernemen) op de bedrijventerreinen uitgevoerd. Dit is nodig om het plaatsen van camera’s te kunnen verantwoorden. Hierdoor is er een voordeel ontstaan op de uitgaven. Daarentegen is er ook € 100.000 minder onttrokken aan de reserve. Per saldo heeft dit geen invloed op het jaarrekeningresultaat.
 
   
Sociaal economisch actieplan €11.000 V

Op het budget voor het sociaal-economisch actieplan resteert een positief saldo, omdat de samenwerking met Veghel en Schijndel eerder gestopt is dan voorzien. Dit leidt nu tot een incidenteel voordeel in deze jaarrekening van €11.000.

   
Ontwikkeling en herstructurering bedrijventerreinen €- V
Aan ontwikkeling en herstructurering bedrijventerreinen is in 2015 incidenteel € 13.000 minder uitgegeven. Hierdoor is ook minder onttrokken aan de reserve. Per saldo heeft dit geen effect op het jaarrekeningresultaat.
 
   
Markten €-15.000 N
Wekelijks vindt er in de gemeente Uden een 2-tal markten plaats. De bezettingsgraad loopt terug, waardoor er sprake is van minder inkomsten uit verhuur marktkramen en promotie. Dit geeft in 2015 een nadeel van € 15.000 (vooralsnog incidenteel).    
Standplaatsen €-26.000 N
Ook de bezetting van de standplaatsen in is 2015 teruggelopen en geeft daarom een nadeel van € 26.000 (vooralsnog incidenteel). Er zal onderzocht worden wat de structurele effecten zijn. Eventuele structurele effecten betrekken we bij Begrotingsnotitie 2017.    
Terrassen €17.000 V
In 2015 zijn de inkomsten van € 17.000 verhuur terrassen toegenomen, omdat er meer vierkante meters als terras in gebruik zijn genomen (inclusief het recht van opstal). Gezien de flexibele overeenkomsten gaan wij er vooralsnog vanuit dat dit incidenteel zal zijn.    
Evenementen €-37.000 N
De energiekosten zijn  hoger uitgevallen als gevolg van een grotere energievraag door toename van het aantal evenementen. Deze extra kosten konden niet of niet geheel worden doorbelast (€ 37.000). Eventuele structurele effecten betrekken we bij de Begrotingsnotitie 2017.    
Kermissen €-52.000 N
Om de kermis meer te promoten en meer bezoekers aan te trekken, is er € 21.000 meer aan reclame uitgeven, dan begroot. Zo is bijvoorbeeld ook de website www.kermisuden.nl vernieuwd. Van deze extra kosten is € 9.000 aan extra promotiegelden opgehaald, zodat het totale nadeel uitkomt op € 12.000 (incidenteel).
Daarnaast is er € 17.000 meer uitgegeven aan overige kosten uitgegeven, zoals huur toiletvoorzieningen en inhuur van verkeersregelaars.
Mede als gevolg van no-show en faillissementen waren de opbrengsten uit staangeld lager dan voorzien. Nadeel € 23.000 (vooralsnog incidenteel).
   
Onroerend goed-exploitatie Muzerijk €- V
In de aanloop van de oprichting van de VvE Muzerijk heeft de gemeente Uden een aantal kosten (€ 85.000) voorgefinancierd. Deze extra uitgaven zijn inmiddels bij de VvE Muzerijk in rekening gebracht. Per saldo budgettair neutraal.    
Onroerend goed-exploitatie huuropbrengsten €-53.000 N
Binnen de gemeentelijke onroerend goed-exploitatie is een leegstand waardoor er sprake is gederfde huurinkomsten van € 53.000. Dit wordt met name veroorzaakt door leegstand in een pand aan de Herpenstraat. Vooralsnog is dit incidenteel, omdat het pand onder voorbehoud is verkocht.    
Onroerend goed-exploitatie legionella-preventie €13.000 V
Van het legionellapreventie-budget wordt o.a. monsternames en  aanpassingen van de installaties i.v.m. legionellapreventie betaald. T.a.v. legionellapreventie zijn in 2015 minder werkzaamheden/aanpassingen uitgevoerd (o.a. geen vervanging van keerkleppen, geen aanpassingen beheersplannen). Hierdoor resteert in 2015 een incidenteel voordeel op het budget van € 13.000.    
Onroerend goed-exploitatie gas en electra €-34.000 N
Door het inzetten van antikraak in verschillende leegstaande panden kan niet in alle gevallen de (volledige) kosten voor gas en elektriciteit worden doorbelast. Dit geeft een nadeel van € 34.000 (incidenteel).    
Afvalverwijdering €- V

De hogere toevoeging aan de voorziening afvalstoffenheffing bedraagt € 397.000 (incidenteel) en is het resultaat van producten mbt afvalverwijdering (lagere verwerkingskosten, hogere inzamelkosten, hogere opbrengsten).

  • Hogere kosten ad € 36.000 voor de pilot afvalinzameling huishoudelijk afval die in 2015 is gestart. Deze is o.a. bedoeld om gescheiden inzameling te bevorderen.
  • Als gevolg van minder leegstand en meer meerpersoonshuishoudens zijn de opbrengsten hoger dan begroot (€ 169.000 voordeel)
  • Minder kosten van storten en verwerken van afval ten bedrage van € 225.000.  M.i.v. 2015 is de nieuwe milieustraat van start gegaan, waarbij in 2015 zijn twee milieustraten operatief zijn geweest waardoor niet alle afval bij de gemeentelijke milieustraat is ingeleverd. Naast derving van inkomsten heeft dit ook lagere kosten tot gevolg gehad.
  • Een incidenteel voordeel van per saldo € 84.000 op de gescheiden inzameling bij het ophalen en verwerken van papier, glas, kunststof a.g.v gunstig uitgevallen marktprijzen en lager aangeleverd aantal kilo's.
  • Dat m.b.t reiniging winkelcentra en bestrijding zwerfvuil het budget voor de mutatie op voorzieningen afvalverwijdering en riolering aan de inkomstenzijde is geraamd, terwijl de boeking plaats vindt aan uitgavenzijde, waardoor het voordeel aan de uitgavenzijde wegvalt tegen het nadeel op de inkomstenzijde.
  • De toerekening van de werkzaamheden uit het contract van de IBN aan producten, zijn de kosten voor  bestrijding van zwerfvuil met € 45.000 toegenomen.
   

 

Huisaansluitingen €-27.000 N
De vraag naar de aanleg van huisaansluitingen is afhankelijk van het aantal te bouwen woningen. Per saldo leidt dit tot een incidenteel nadeel van € 27.000. De overschrijding is voor een groot deel toe te schrijven aan het realiseren van een huisaansluiting in een gebied met onvoldoende capaciteit van de bestaande systemen, waardoor een geheel nieuwe pompput  moest worden aangebracht.    
Riolering €- V
De hogere toevoeging aan de voorziening afvalstoffenheffing bedraagt per saldo € 315.000 (incidenteel), waarvan de belangrijkste onderstaand worden verklaard. Per saldo levert dit geen verschil op.
Doordat de afrekening van gecombineerde projecten, zoals Kerkstraat/Bitswijk, Leeuweriksweg, Hoevenseveld, Prof Pulserstraat voor het aandeel van de vervanging van riolering pas bij de (tussentijdse) afrekening van het project plaats vindt, is er gedurende het jaar minder budget nodig voor kapitaallasten op het product riolering. Dit leidt tot een incidenteel voordeel van € 105.000. Dit voordeel wordt verrekend met de voorziening.
Vanwege minder schades waren er voor € 15.000 lagere kosten van onderhoud riolering door minder schades.
Door een zuiverdere en dus nauwkeurigere inventarisatie en berekening is een nadeel ontstaan vanwege hoger electriciteitsverbruikskosten van pompen en gemalen. Verder zijn in die periode ook de gemalen van o.a het ziekenhuis, Strikseweg, Slabroekseweg en het tunnelgemaal bij de Nistelrodeseweg/Bitswijk aangelegd. Per saldo levert dit binnen de rioolexploitatie een nadeel op van € 36.000, welke verrekend wordt met de voorziening. In 2016 zal de begroting hierop worden aangepast.
Er zijn lagere kosten door uitstel werkzaamheden drukriolering (voordeel € 10.000). Doordat er in 2015 minder nieuwe woningen  en bedrijven konden worden aangeslagen, is er € 74.000 minder ontvangen aan opbrengsten rioolheffing. Dit is verrekend met de voorziening.                             
In 2015 zijn verschillende projecten in voorbereiding geweest, die in 2015 /2016  worden uitgevoerd. Deze werkzaamheden waren het mechanisch en elektrisch deel van gemaal Broekmorgen. Dit is een zeer complexe technische voorziening welke meer voorbereidingstijd vergt dan voorzien. Het relinen van de Verduijnstraat en Bosschebaan die door een verkeerde opzet van de opdracht naar een later tijdstip is verschoven. Het plaatsen van peilbuizen voor de grondwatermonitoring vergt door de regionale samenwerking meer voorbereidingstijd. Het voordeel op de budgetten van € 295.000  is verrekend met de voorziening en wordt overgeheveld naar 2016.
   
Verzoektaken omgevingsdienst €26.000 V
Door de recessie van de afgelopen jaren waren er beduidend minder initiatieven en is er minder “verzoektaken-werk” uitbesteed aan de ODBN. Bovendien wordt  kritisch beoordeeld welk werk wordt uitbesteed. Dit heeft de afgelopen jaren een behoorlijk restant opgeleverd van het verzoektakenbudget. Op deze daling is geanticipeerd in de begroting 2016. In 2015 resteert een incidenteel voordeel van € 26.000.    
Opvang zwerfdieren €11.000 V
Sinds 2010 betalen we voor het opvangen van dieren een vast bedrag per inwoner per jaar plus een bedrag per opgevangen dier. De laatste jaren is duidelijk een dalende tendens waarneembaar van het aantal dieren dat per jaar wordt opgevangen. Daardoor is er nu wederom een behoorlijk groot restant van het budget over 2015. De oorzaak ligt volgens HoKaZo mogelijk bij de recessie van de afgelopen jaren: mensen schaffen minder snel huisdieren aan waar ze achteraf weer vanaf willen. Vooralsnog een incidenteel voordeel van € 11.000    
Maashorstprojecten €- V
De Maashorst-projecten zijn momenteel in uitvoering.  De samenwerking vergt extra inspanning en communicatie waardoor vertraging is opgetreden in de uitvoeringsplanning. Afrekening van de gereserveerde budgetten zal medio 2016 geschieden. Op dit moment betekent dit een voordelige incidentele afwijking aan de lastenzijde van € 45.000, een voordelige incidentele afwijking aan de batenzijde van € 109.000 en een nadelige afwijking op reserves van € 154.000. Dit heeft geen effect in het saldo van deze jaarrekening.    
Aankoop bos- en natuurgebieden €- V
Er is nog voor € 33.000 budget gereserveerd voor de aankoop van 4 bospercelen omgeving Slabroekse heide, welke in de toekomst binnen het begrazingsgebied zouden komen te liggen. Momenteel vinden actieve verwervingsactiviteiten plaats. Omdat dit budget nog niet besteed is leidt dit tot zowel een voordeel op het uitgavenbudget als een nadeel omdat dit geld nog niet is onttrokken aan de reserves.    
Project wijstherstel €- V
De projecten wijstherstel vinden momenteel plaats. De uitvoering is naar verwachting medio 2016 gereed. Het niet uitgegeven budget in 2015 bedraagt € 25.000.
Ook voor dit project is minder onttrokken aan reserves, waardoor er per saldo geen effect in deze jaarrekening is.
   
Landschappelijke beplanting €38.000 V
Het natte voorjaar en zomer hebben invloed gehad op uitval beplanting waardoor minder grondwerk en  vervanging van beplanting noodzakelijk was en er een voordeel is behaald op de kosten van aanschaf beplanting en inhuur materieel van € 38.000 (incidenteel).    
Buitengebied anterieure overeenkomsten €25.000 V
Er zijn meer anterieure overeenkomsten gesloten voor de Buitengebied In Ontwikkeling regeling (Bio-regeling (€ 10.000) en de Landschapsinvesteringsregeling (35.000). Deze extra baten zijn toegevoegd aan de betreffende reserves en leiden per saldo tot een neutraal effect in de jaarrekening.
Aan kosten planbegeleiding voor overige anterieure overeenkomsten is € 25.000 meer ontvangen dan begroot (incidenteel).
   
Diverse kleinere afwijkingen op de verschillende producten per saldo € 92.000 V