Verberg het menu

Goed leven en goed ontmoeten

De transities zijn sinds 1-1-2015 een feit en daarmee de start van de transformatieperiode waar we 3 jaar voor uittrekken. Deze periode houdt zich bezig met nieuwe taken inbedden in bestaande takenpaketten en processen. Daarbij is samengewerkt met nieuwe en bestaande partners. Doel is de gewenste kanteling zichtbaar laten worden in de inrichting van Uden als stad zonder af te doen aan de huidige beschikbaarheid van (klein-)stedelijke voorzieningen op het vlak van sport, cultuur, werk, onderwijs en welzijn. We toetsen aan de kernwaarden van Uden: Groen, Gezond, Gastvrij,Gezellig en Gezamenlijk.

Co-creatie door inwoners en het faciliteren van burgerinitiatieven is gemeentebreed al een vanzelfsprekende werkwijze voor die onderwerpen waar een gemeente beleidsvrijheid heeft. Dit jaar is daarbij specifiek aandacht besteed aan de basisstructuur: wat is het en wat zou het moeten zijn. Juist een gezonde basisstructuur is bepalend voor het laten slagen van de gewenste kanteling. Een goede inrichting van de omgeving is essentieel voor zo'n zelfstandig mogelijk leven en optimale participatie van onze inwoners. Naast onze gebiedsplatforms, belangenbehartigers (zoals platform minima, Wmo-raad) en cliëntenraden zijn nu ook 'verbinders' actief. De samenwerking tussen professionals (ambtenaren, gesubsidieerde partijen, ingekochte dienstverleners) en inwoners heeft de eerste contouren geleverd van de 'decentrale toegangen', ontmoetingsplaatsen als pijlers van de steunstructuur, waar inwoners direct geholpen kunnen worden met praktische zaken als het doen van aanvragen voor ondersteuning. Deze steunstructuur maakt het ook voor kwetsbare inwoners mogelijk om goed thuis te (blijven) leven en goed te ontmoeten.

Vanuit de kwaliteit van de openbare ruimte is dit jaar is specifiek aandacht besteed aan de wijzigingen op het terrein van (aanvullend) openbaar vervoer en vervoer van bijzondere doelgroepen, o.a. door transities, veranderd provinciaal beleid en aflopende contracten, is hiervoor in 2015  een apart traject/project vormgegeven. Dat heeft geleid tot een nieuwe regionale samenwerkingsovereenkomst met de provincie over OV. Ook nota van aanbevelingen, de basis van het bestek voor de nieuwe aanbesteding van de producten die nu door regiotaxi worden geleverd, is opgesteld waarbij dankbaar gebruik is gemaakt van de input van gebruikers; informatie die wij door middel van een mini-conferentie hebben opgehaald. Als gevolg van de input op het gebied van OV in 2015, wordt in 2016 met de provincie, Arriva en vertegenwoordiging van bewoners een aantal businesscases uitgewerkt die kunnen leiden tot aanpassing van de dienstregeling 2017 en/of inzet van (ander) materieel. Zowel op gebied van HOV, OV of bijvoorbeeld gebruik van buurtbussen met behulp van vrijwilligers.

Samen met de GGD (Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst) is gewerkt aan van adviezen over kostenstructuur in relatie tot basistaken en plustaken. Dit was een activiteit voor de hele GGD-regio omdat deze taken, als gevolg van en in samenhang met de decentralisaties, zijn gewijzigd met het vaststellen van de nieuwe Wpg (Wet publieke gezondheid). De GGD heeft ook bijgedragen aan een totaaloverzicht van activiteiten die wij als organisatie doen en een gezondheidsaspect in zich hebben. Dit was vooral een lokaal gerichte inspanning met uitwerking naar de sub-regio vanwege het bepalen van speerpunten van (gezondheids-)beleid. Juist omdat gezondheid telt, moet gezondheid een integraal onderdeel zijn van de totale procesgang rondom de burger. De ‘kanteling’ van de GGD maakt het mogelijk om gezamenlijk te sturen op doelen; de vertaling van de Kanteling van de GGD is helaas niet direct vertaald in de voorjaarsnotitie. De beheersingseffecten zullen op zijn vroegst pas vanaf 2017 zichtbaar kunnen worden.

Op het vlak van cultuur zijn geen grote veranderingen te melden. Het is geruststellend te weten dat de huidige voorzieningen nog steeds bestaan en geen aanleiding geven te vrezen voor hun voortbestaan.

Het gemeentelijk verkeer en vervoersplan (GVVP) is door middel van brede participatie vormgegeven. Het visiedocument is in december door de raad vastgesteld. Met de visie streeft de gemeente naar duurzame mobiliteit, voldoende parkeergelegenheid en een verkeersveilig wegennet. In het eerste deel van 2016 wordt gewerkt aan het realisatieprogramma van het GVVP. Daarin worden concrete maatregelen benoemd die de visie gaan realiseren. Voor de huidige HOV route zijn in 2015 enkele aanpassingen uitgevoerd. Nabij het ziekenhuis Bernhoven is een op- en afrit van de A50 aangelegd en aan de Velmolenweg zijn halteparen aangebracht. In 2016 wordt een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden om de huidige HOVroute toekomstbestendig te maken. 

Het programma Goed leven en goed ontmoeten heeft vijf doelstellingen. Ga direct naar:

Ieder programma heeft een eigen menuknop. Hier vindt u informatie over: