Verberg het menu

Cultureel lef en ondernemerschap

Aangezien cultuur in Uden bedoeld is om te verbinden, wordt ook dit beleidsterrein betrokken bij het begrip leefbaarheid en versterking van de basisstructuur. Bovendien is er vanuit het Rijk in toenemende mate geld beschikbaar om inwoners, met name jeugd, in contact te brengen met kunst en cultuur aangezien dit hun zelfredzaamheid en lerend vermogen versterkt. In een tijd van continue verandering is het kunnen omgaan met veranderingen een wezenlijk element van zelfredzaamheid. Cultuureducatie biedt hiervoor veel handvaten.

Realisatie in één oogopslag

 Afgerond / gerealiseerd   gestart / onderhanden   nog niet opgestart

  Cultureel lef en ondernemerschap   Toelichting
1 De gemeente vergroot het Innovatiefonds voor culturele vernieuwingen door actieve werving van project.

De samenwerking met de culturele kwartiermaker is vroegtijdigbeëndigd. Eén van de taken van de kwartiermaker was het werven van projectsubsidies en sponsoren. Vanwege de ontwikkelingen van MIK en de prioriteit die hieraan gegeven is, zal dit actiepunt in 2016 worden vorm gegeven bij herijking van de cultuurvisie.

2 De samenwerking tussen de kunst- en cultuursector en de Udense jeugd door het 'pimpen' van lelijke plekken bouwen we uit door het aangrijpen van soortgelijke projecten. De culturele sector heeft het plan voor het 'pimpen' van lelijke plekken met Udense jeugd even naar de achtergrond verschoven i.v.m. het ontbreken van een kartrekker binnen het culturele veld. Over 2015 is dan ook geen activiteit te melden.
3 Het behoud van het Museum voor Religieuze Kunst staat in het licht van de balans tussen prijs/subsidie en anderzijds prestaties/bezoekers. Vanwege verbouwingswerkzaamheden zal het MRK haar deuren in 2016 voor enkele maanden sluiten. Met het bestuur van het MRK is daarom afgesproken dat in 2016 prestatieafspraken gemaakt worden die in het teken staan van de toekomst van het Museum voor Religieuze Kunst. Het eerste overleg hierover heeft inmiddels plaatsgevonden en de eerste contouren zijn uitgezet. Het MRK houdt de gemeenteraad regelmatig van alle ontwikkelingen op de hoogte via een nieuwsbrief.

Realisatie 2015 in kengetallen

Oordeel burger cultuur: 7.5
  2011 2012 2013 2014 2015
Prognose 7.5 Geen burgerpeiling 7.5 Geen burgerpeiling 7,5
Werkelijk 7.5 Geen burgerpeiling 7.5 n.v.t. Geen burgerpeiling

De 2-jaarlijkse burgerpeiling is in 2015 niet meer uitgezet a.g.v. de introductie van de monitor sociaal domein. Hiervoor zijn nog niet alle indicatoren benoemd; halfjaarlijks wordt een nieuwe fase in de ontwikkeling gepresenteerd.