Verberg het menu

Goed en veilig verkeer en vervoer

In 2015 is via een participatieproces een visie voor het GVVP (Gemeentelijk Verkeers en VervoersPlan) opgesteld, volgens een methodiek gebaseerd op duurzaamheid. Deze visie is in december 2015 door de raad vastgesteld. In de eerste maanden van 2016 wordt dit participatieve proces voortgezet om tot een gedragen Uitvoeringsprogramma te komen.

Voor de HOV route zijn in 2015 enkele traceaanpassingen uitgevoerd. Zo is er een op- en afrit vanaf de a50 nabij ziekenhuis Bernhoven gerealiseerd en zijn halteparen op de Velmolenweg aangelegd.

Realisatie in één oogopslag

 afgerond/gerealiseerd    gestart/onderhanden    nog niet opgestart

  Goed en veilig vervoer   Toelichting
1 Opstellen nieuw GVVP (Gemeentelijk verkeers- en vervoersplan).

Het visiedeel van het GVVP is in december 2015 door de raad vastgesteld.

2 Opstellen realisatieprogramma. Het uitvoeringsprogramma wordt in de eerste helft van 2016 ter informatie aan de raad aangeboden
3 HOV tracé aanpassingen Velmolenweg.

HOV maakt gebruik van een nieuw haltepaar bij de rotonde N264. Eind 2015 is dit haltepaar gerealiseerd.

4 Parkeerbeleid wordt opnieuw bezien.

Gekoppeld aan het GVVP waarin een deel van de visie het parkeerdomein beschrijft. In het realisatieprogramma van het GVVP zal parkeren ook nog aan de orde komen.

5 Het openbaaar vervoer voorziet in snelle en gemakkelijke verbindingen naar de grote steden om ons heen. Ook de bereikbaarheid binnen de gemeentegrenzen, naar Volkel en Odiliapeel en naar Uden-Zuid en - Noord moet goed worden geregeld. Daar waar buslijnen niet toereikend zijn, wordt gekeken naar openbaar vervoer op maat.

Samen met de dorpsraden en gebiedsplatforms wordt gezocht naar oplossinge. In 2016 wordt met de Provincie, Arriva en vertegenwoordiging van bewoners een aantal businesscases uitgewerkt die kunnen leiden tot aanpassing van de dienstregeling 2017 en/of inzet van (ander) materieel.

Realisatie 2015 in kengetallen

Aantal ongevallen per jaar (jaarlijkse daling 5%)
  2012 2013 2014 2015
Prognose       200 ongevallen waarvan 25 met letsel en 1 dode
Werkelijk       De gegevens van 2015 zijn op dit moment nog niet beschikbaar

Informatiebron: Viasta online

Door een betere registratie is de verwachting dat de cijfers met betrekking tot ongevallen hoger omen te liggen dan in de afgelopen jaren zijn geregisteerd. Herijking vindt plaats. De gegevens uit Viastat zijn de meest actuele. Er dient echter rekening te worden gehouden met de kans dat een klein deel van de registratie nog wijzigt. Dit heeft te maken met informatie die later over een ongeval bekend wordt (door politie, Rijkswaterstaat of de bond van verzekeraars).