Verberg het menu

Samen de leefomgeving inrichten

Ook in 2015 waren de gebiedsregisseurs het gezicht van de gemeente in de wijken en waren zij op straat aanspreekbaar op de kwaliteit van de openbare ruimte. Door onderhoud en beheer van de openbare ruimte wordt de afgesproken kwaliteit in de gaten gehouden. Die kwaliteit is in 2015 opnieuw vastgelegd in de Nota Openbare Ruimte, dat is gedaan in samenspraak met de gebiedsplatforms. Het aantal klachten over de openbare ruimte neemt ieder jaar verder af, klachten worden binnen 48 uur opgepakt en over de aanpak van de klacht wordt contact gezocht met de indiener van de klacht.

Daar waar herinrichting of groot onderhoud van de openbare ruimte – straten en/of groen- speelt, worden bewoners betrokken bij de planvorming. Zo is in 2015 de prof. Pulserstraat heringericht en zijn in diverse straten bomen en groenbeplanting vervangen. Herinrichtingen voor het MFAplein Odiliapeel, Veghelsedijk, Heinsbergenstraat, zijn in voorbereiding.

In 2016 wordt gestart met de voorbereiding van de aanpak van het sint Jansplein/Birgitinessenstraat, het park in de Bitswijk en de Industrielaan incl kruispunt met Rondweg.  Bij de aanpak van deze projecten worden omwonenden, belangengroepen (zoals Fietsforum en Platform Mensen met een handicap) en ondernemers betrokken.

Realisatie in één oogopslag

​ afgerond / gerealiseerd  ​ gestart / onderhanden   nog niet opgestart

  Samen de leefomgeving inrichten   Toelichting
1 Bij de inrichting van de publieke ruimte wordt zoveel als mogelijk rekening gehouden met de inpassing van speelruimtes voor de jeugd én ontmoetingsplekken voor ouderen. Conform afspraak met de gebiedsplatforms is bij groot onderhoud en renovaties c.q. herinrichting van de openbare ruimte (zoals Heinsbergenstraat, kruispunt Velmolenweg/Losplaats, Veghelsedijk, Brabantplein, Ontmoetingsplein Odiliapeel) overleg gevoerd met omwonenden.
2 Ook richt de gemeente de openbare ruimte zo groen mogelijk in. Waar groen verdwijnt moet dat gecompenseerd worden. Deze beleidsafspraak wordt in de praktijk uitgevoerd. Omwonenden hebben bij herinrichting van straten kunnen meedenken over de keuze van boomsoorten.
3 Nakomen van gemaakte planningsafspraken met betrekking tot werkzaamheden aan openbare ruimtes. Bij werkzaamheden in de openbare ruimte zijn omwonenden vooraf via website, gemeentepagina en/of via persoonlijke brieven op de hoogte gesteld van de werkzaamheden.
 

Realisatie 2015 in kengetallen

Aantal klachten in de publieke ruimte
  2012 2013 2014 2015
Prognose       3.025
Werkelijk  

Melding openbare ruimte 2.741

Melding openbare verlichting 640

Medling schade  en overlast 353

Totaal aantal meldingen 3.734

2.484

527

239

3.250

2.357

477

264

3.098

Informatiebron: zaaksysteem

Ten opzichte van de cijfers van 2013 is het aantal klachten met bijna 9% afgenomen.