Verberg het menu

Sportief bewegen

Bewegen is van belang voor gezondheid en welzijn en draagt, door een verhoogde gezondheid, ook bij aan de doelen van het sociaal domein. Op dit terrein wordt de komende twee jaarm samen met de Maashorst en Agrifood, extra inzet gepleegd.

Realisatie in één oogopslag

 afgerond/gerealiseerd  gestart/onderhanden  nog niet opgestart

  Activiteit   Toelichting
1 De gemeente richt zich vooral op de breedtesport met als uitgangspunt: sport moet toegankelijk zijn voor iedereen Is uitgangspunt voor het huidige beleid en wordt dan ook als zodanig toegepast.
2 Een visie opstellen over sportaccommodaties zodat deze nog beter gebruikt kunnen worden voor activiteiten voorkomende uit de samenwerking van onderwijs, zorg en kinderopvang. Mede gebruik van binnensportaccommodaties is al vrij gangbaar. Voorbeelden Kicks, Muzerijk, buurtsportcoach Kiobra. Ook medegebruik buitensportaccommodaties neemt toe. Voorbeeld is Schoolsportolympiade.
Dit thema wordt meegenomen in een inhoudelijke herijking van de huidige sportvisie. Beoogd voor 2016/2017
Medegebruik van buitensportaccommodaties groeit ook. Steeds meer verenigingen weten hun velden beter te benutten (denk aan initiatief Udi en reïntegratie en Udi en activering (Ton Delisse).
3 Er komt een voorstel over hoe de gemeente Uden nog verder aan de slag kan gaan met een beleid dat gericht is op het tegengaan van overgewicht bij kinderen (JOGG). Besluit dat Uden mee gaat doen aan JOGG is genomen in april 2015. Dit is geformaliseerd met het JOGGbureau) voor de zomer. Inmiddels is een
JOGG-regisseur geworven en worden de doelen bepaald. Deze worden verwerkt in een plan van aanpak en daarmee gaan we aan de slag. 

Realisatie 2015 in kengetallen

Oordeel burger sportvoorzieningen: 8
  2012 2013 2014 2015
Prognose geen burgerpeiling 8 Geen burgerpeiling 8
Werkelijk geen burgerpeiling 8 Geen burgerpeiling  

Informatiebron: Waarstaatjegemeente.nl, 2-jaarlijkse burgerpeiling

De 2-jaarlijkse burgerpeiling (volgende peiling 2015) is in 2015 niet meer uitgezet a.g.v. invoering van de monitor sociaal domein. Nog niet alle indicatoren zijn hiervoor bepaald; halfjaarlijks wordt een nieuw tussenresultaat getoond.

Aantal leden sportverenigingen (gesubsidieerd)

  2012 2013 2014 2015
Prognose       Gelijkblijvend voor volwassenmet lichte daling voor jeugdleden (afname aantal kinderen)
Werkelijk    

Volwassenen 6.621

Jeugd 4.873 (excl. visvereniging)

 

Informatiebron: Subsidiekaart gemeente Uden