Verberg het menu

Talent ontwikkelen en benutten

Onderwijs is meer dan alleen voorzien in huisvesting; sturen op samenwerking tussen onderwijs en de kolommen van het sociaal domein is een steeds belangrijkere taak. Ook onderwijshuisvesting in relatie tot algemeen maatschappelijk vastgoed om te zorgen dat gebouwen flexibel ingezet kunnen worden als de wijksamenstelling verandert, is een wezenlijk beleidsissue om blijvend te kunnen voorzien in een spreiding van algemene voorzieningen.

Realisatie in één oogopslag

 afgerond/gerealiseerd   gestart/onderhanden   nog niet opgestart

  Talent ontwikkelen en benutten   Toelichting
1 Een  snelle realisatie van de nieuwbouw voor het Udens College (HAVO, VWO) is van groot belang voor de toekomstige ontwikkelingen in het Voortgezet Onderwijs.

De projectfase met daarin politiek-bestuurlijke besluitvorming over proces, inhoud en financiële middelen is afgerond. In de nieuwe projectfase wordt het schetsontwerp gerealiseerd en planologische procedures doorlopen. Het project is volgens planning vanuit beleid overgedragen aan de uitvoering. Door aanwezigheid van een monumentale boom en uitblijven van een ontwerp voor de buitenruimte, kan het bestemmingsplan niet worden vastgesteld. Niet zeker is of de geplande oplevering van de nieuwbouw in het  3e/4e kwartaal 2017 wordt behaald.

2 We stimuleren het behoud van het ROC / MBO.

In 2015 zijn er een aantal gesprekken gevoerd over opleidingen. Er is nog geen duidelijkheid over de huisvestingsvraag die daar aan vast zit.

3 De gemeente ziet kansen voor Living Labs. Dit is een onderwijsvorm waar in een test- en ontwikkelomgeving w nieuwe producten en diensten ontwikkeld worden. Combinaties met bijvoorbeeld het Zorgpark, de vliegbasis en agrifood worden daarvoor benut. Maar ook andere samenwerkingen tussen onderwijs en bedrijfsleven worden gestimuleerd. Gemeente en ROC de Leijgraaf zijn samen aan het onderzoeken of er opleidingsmogelijkheden zijn voor techniek, logistiek en facilitaire dienstverlening die aansluiten bij defensie. In 2015 is via WEB (volwasseneducatie) gestart met het realiseren van samenwerking tussen ondernemers, overheid en onderwijs om samen kansen te creëren voor die jongeren en volwassenen met een uitkering die gemotiveerd aan de slag willen binnen de logistiek. Naast logistiek, waar we in 2015 mee zijn begonnen, zijn we in 2016 tevens gezamenlijk doende met het project Kweekvijver medewerkers beveiliging. geoormerkte Webgelden worden voor de projecten alleen ingezet voor de cursus Basisvaardigheden waar deelnemers gescreend worden voor de opleidingen. Bij de start van de BOL opleidingen komen de OC&W gelden aan bod. Gemeenten betalen dan alleen nog vanuit de Participatiegelden lesgeld, boekengeld en heftruckcertificaat (totaal kosten €2000)
 
4 De bibliotheek wordt meer toegesneden op de huidige trend van digitalisering en haar plaats in wegwijs maken van inwoners binnen het sociaal domein (= decentrale toegang).

De bibliotheek heeft aangegeven, mede op basis van G-1000 uitwerking van ideeën, goede kansen te zien het takenpakket richting vorm van dienstverlening binnen sociaal domein uit te breiden. Er zijn al afspraken gemaakt over ‘digisterker’ waarbij medewerkers worden getraind om burgers te helpen in hun digitale communicatie met de overheid. Dit is een vervolg op een cursus ‘tik en klik’ van de bibliotheek waarbij burgers computervaardigheden worden geleerd. Beide initiatieven dragen bij aan de zelfredzaamheid van burgers.

5 Nieuwbouw Kindcentrum Odiliapeel (Oude Dijk).

Tijdelijke huisvesting aan de Spechtenlaan is volgens planning in gebruik genomen. De realisatie van de nieuwbouw ligt op schema. Verwachte oplevering is voor de zomer van 2016.

6 Nieuwbouw De Brinck/Jan Bluyssen.

In 2015 is planvorming (gebouw, inrichting openbare ruimte) gereed gekomen. En heeft de verzekeraar ingestemd met de duurzaamheidsmaatregelen en hiervoor budget beschikbaar gesteld.

Realisatie 2015 in kengetallen

Oordeel burgers over het onderwijs
  2012 2013 2014 2015
Prognose       7,7
Werkelijk   7,7   geen peiling

Informatiebron: www.waarstaatjegemeente.nl

De 2-jaarljkse burgerpeiling is in 2015 niet meer uitgezet a.g.v. de introductie van de monitor sociaal domein. Hiervoor zijn nog geen afspraken gemaakt over indicatoren; halfjaarlijks wordt de volgende fase van de monitor opgeleverd.

Uitval 18-19 jarigen in het onderwijs

  2012 2013 2014 2015
Prognose       54
Werkelijk 85 54 (schooljaar 2012/2013)    

Informatiebron: Jaarverslag RBL/RBO (VSV-cijfers)

Ambitie RBL-regio 2015/2016: regionaal gemiddeld 20% minder uitvallers 18-19 jarigen t.o.v. scholjaar 2011/2012 (85)