Verberg het menu

Analyse op hoofdlijnen - Goed leven en goed ontmoeten

GOED LEVEN EN ONTMOETEN     € 514.000 V

Peuter en kinderopvang accommodaties €-104.000 N
Door het opzeggen van de huur van verschillende accommodaties voor peuter en kinderopvang is leegstand ontstaan waardoor minder huurpenningen worden geïncasseerd. Ook de gebruikersgerelateerde kosten kunnen niet meer aan de gebruiker worden doorbelast en zijn voor rekening van de gemeente. Het totale nadeel bedraagt € 104.000 en is mogelijk (deels) structureel.    
Accommodaties (wijkgebouwen en ontmoetingspleinen) €177.000 V
Mede als gevolg van een lagere bezettingsgraad en de zachte winter is er een voordeel behaald op de energiekosten (€ 13.000 incidenteel). Daarnaast brachten de kantine verkopen minder op (€ 12.000 incidenteel). Door hoog ziekteverzuim is in 2015 minder gebruik gemaakt van vaste inhuur en zijn deze uren opgevangen door eigen personeel (€ 96.000 voordeel). Overigens zullen de ingezette uren eigen personeel in 2016 worden opgenomen, waardoor naar verwachting in 2016 extra inhuur nodig zal zijn. De overige incidentele voordelen bedragen per saldo € 24.000 (o.a. door Buma Stemra, minder inventaris aanschaf, etc. etc.)
Van de energiemaatschappij is een definitieve afrekening over voorgaande jaren ontvangen. Voordeel € 35.000 incidenteel.
Doordat het krediet Muzerijk nog niet volledig is ingezet is er voor 2015 een voordeel ontstaan van € 21.000 (incidenteel).
   
Openbaar groen €176.000 V
Van het contract met de IBN is voor € 80.000 meer toegerekend aan vegen wegen en zwerfafval. Op het totale contract resteert derhalve een incidenteel voordeel op het product openbaar groen van € 80.000.
Het voordeel op stortkosten grond is ontstaan door € 11.000 minder klussen in 2015 en € 32.000 welke zijn opgenomen in de bestekken en derhalve verrekend in de aanneemsom (incidenteel).
Er waren in 2015 minder kosten (incidenteel voordeel van € 20.000) vanwege minder vernielingen aan recreatieve voorzieningen.
Het natte voorjaar en zomer hebben invloed gehad op uitval beplanting waardoor minder grondwerk en  vervanginig van beplanting noodzakelijk was  en er een voordeel is behaald op de kosten aanschaf en onderhoud beplantingen van € 23.000 (incidenteel).
Vanwege de beperkte inzet op het project Schoon Uden is een voordeel gerealiseerd van € 10.000 (incidenteel). Vanaf september 2015 is een impuls gegeven aan het project Schoon Uden.
   
Herinrichting omgeving nieuwbouw Udens College €100.000 V
Met offerte 12 uit de programmabegroting 2014 is in 2015 een incidenteel budget ad. € 100.000 beschikbaar gesteld voor de herinrichting van de omgeving nieuwbouw Udens College. De uitvoering van de herinrichting zal echter eerst in 2016 plaatsvinden en geeft derhalve in 2015 een voordeel van € 100.000 (incidenteel). Voorgesteld wordt op basis van resultaatbepaling / resultaatbestemming dit saldo van 2015 over te hevelen naar 2016.    
Afwijkingen kostenplaatsen €-252.000 N
Voor de analyse op de kostenplaatsen wordt verwezen naar "Centrale toelichting  op afwijkingen kostenplaatsen" (PDF, 290.3 kB).    
Speel- en hangplekken €23.000 V
De realisatie van fitnesstuinen en speeltoestellen blijft achter bij de planning. Dit geeft in 2015 een voordeel van € 23.000 (vooralsnog incidenteel).    
Professioneel jeugdwerk €16.000 V
In de 2de afwijkingenrapportage 2015 is reeds een incidenteel voordeel ad. € 50.000 gemeld in verband met lagere subsidie (lagere energielasten) voor het Jongerencentrum MC (voorheen Multicenter). Bij het opstellen van de begroting was nog uitgegaan van een vestiging in de Herpenstraat. Het eerder gemelde voordeel kan bij het opmaken van de jaarrekening met nog eens € 16.000 worden verhoogd. Vooralsnog incidenteel, omdat deze middelen nodig zijn voor de uitwerking van nieuw te vormen beleid rondom de koppeling van jeugdwelzijn aan de jeugdzorg / kanteling van zorg naar preventie.    
Dorpshuizen en wijkcentra €52.000 V
Buurthuizen en wijkcentra gaan over naar de MFA's (Raam, Bitswijk, etc.). Voor deze transitie is een frictiebudget accommodatiebeleid beschikbaar, welke in 2015 niet (geheel) noodzakelijk bleek. Dit geeft een voordeel van € 52.000. De transitie loopt nog, derhalve is er sprake van een incidenteel resultaat.    
MO beleidsregels €48.000 V
De MO Beleidregels zijn nog volop in ontwikkeling (incidentele en structurele subsidies). Er is nog onvoldoende ervaringsgegevens beschikbaar om een goede begroting op te kunnen stellen. Budgetten zullen daarom in de komende periode nader worden onderbouwd. Vooralsnog geeft dit in 2015 een voordeel van € 48.000 (incidenteel).    
Gebiedsplatform €26.000 V
Naast een basissubsidie kunnen gebiedsplatformen beroep doen op extra middelen voor expertise en scholing. In 2015 is hier weinig gebruik van gemaakt (€ 9.000 voordeel incidenteel). Daarnaast is de inzet van externe communicatiemiddelen ten behoeve van de gebiedsplatformen in 2015 lager geweest, waardoor er een voordeel ontstaat van € 17.000 (incidenteel).    
Begrafenisrechten €-37.000 N
Per saldo ontvangen we € 93.000 minder inkomsten begraafrechten door de trends tot afkoop, minder begrafenissen en een lager aantal bijgezette urnen. In het kostendekkendheidsonderzoek is uitgegaan van circa 90 begrafenissen. Het werkelijke aantal bedroeg 72. Dit is vooralsnog een incidenteel nadeel.
Als gevolg van de lagere opbrengsten is er ook per saldo € 56.000 minder toegevoegd aan de voorziening. Dit leidt vooralsnog tot een incidenteel voordeel t.o.v. de begroting.
   
Coördinatie nutsbedrijven €69.000 V
Vanwege de renovatie van bestaande leidingen door de nutsbedrijven zijn er meer aanvragen geweest voor het verlenen van vergunning voor het leggen van kabels en leidingen in gemeentegrond. Hierdoor zijn er zowel meer leges (€ 21.000 voordeel) als straatwerkvergoedingen (€ 48.000) ontvangen. Beide incidenteel.    
Gladheidsbestrijding €-30.000 N
De kosten van gladheidsbestrijding zijn vanwege m.n. de aankoop van strooizout nadeliger uitgevallen. Vooralsnog incidenteel.    
Onderhanden investeringen €- V
De nog niet gerealiseerde uitgaven (1,9 mln. voordelig)  van de projecten herinrichting Land van Ravensteinstraat, fietspad Zeelandsedijk, rehabilitatie Ruitersweg, doortrekken Noordlaan en aanpassing kruispunt de Losplaats worden nog niet onttrokken aan de reserve Bovenwijkse infrastructuur (1,2 mln. nadelig). Ook de baten (€ 0,7 mln. nadelig) zijn nog niet gerealiseerd.    
Verkeer en vervoer €-23.000 N
De lagere kosten van veilig Verkeer Nederland (geen bestuurskosten VVN doordat bestuur is gestopt) leiden tot een lagere bijdrage en daarmee een incidenteel voordeel van € 24.000.
Daartegenover staat  dat de subsidiegelden van de provincie voor de VVN later binnen komen. In maart 2016 is de afrekening voor 2014 ontvangen. Voor 2015 leidt dit tot een incidenteel nadeel ten opzichte van het budget van € 47.000.
   
Betaald parkeren €- V
Aan het parkeerfonds is € 181.000 minder toegevoegd vanwege de volgende effecten op de budgetten (vooralsnog incidenteel):
-hogere, deels niet in de budgetten opgenomen kosten van datacommunicatie (€ 41.000 nadeel), elektriciteit (€ 11.000 nadeel) en onderhoud door uitbreiding van het areaal en meer dynamische palen (€ 25.000 nadeel) en het extra ledigen parkeerautomaten omdat automaten vol dreigden te raken (€ 12.000 nadeel)
- voor het betaald parkeren bij ziekenhuis Bernhoven wordt uitgegaan van kostendekkendheid. Door m.n. een lager rente-omslagpercentage zijn de kapitaallasten van de investeringen gedaald. Hierdoor zijn de kosten voor het parkeerterrein Bernhoven € 130.000 lager. Daartegenover staat dat ook de bezetting achter blijft bij de oorspronkelijke raming (nadeel € 110.000).  Per saldo levert dit echter nog een klein voordeel van € 20.000 op in deze jaarrekening. De begroting van parkeren zal in de afwijkingenrapportage worden aangepast aan de actuele cijfers.
-nadelen ten opzichte van de begroting zijn er verder door extra kosten beveiliging en herstel van schade van totaal € 16.000
-door een lagere bezettingsgraad is er een nadeel van € 27.000 op de parkeerinkomsten van het parkeerdek CentrumPlanHoekPromenade en de parkeerterreinen.
- en door een andere manier van werken (meer wijkgericht) van de boa's wordt € 53.000 minder aan boetes geind.
-Er is minder onttrokken aan het parkeerfonds vanwege onderhanden werken HOV.
De mutatie aan de inkomstenzijde en uitgavenzijde worden verrekend met de onttrekking aan de reserve voor de ontwikkeling van HOV. Per saldo geen effect.
   
Basisonderwijs onderhoud €- V
Bij de afwikkeling onderhoud / aanpassingen basisschool De Sterrenkijker bleken de werkelijke kosten hoger dan voorzien, hetgeen een incidenteel nadeel van € 18.000 in 2015 geeft. Deze kosten worden volledig gedekt uit de voorziening huisvesting 2011. Per saldo geeft dit een resultaat van € 0 in 2015.
Bij de 2de afwijkingenrapportage 2015 is besloten de voorziening  huisvesting 2011 op te heffen. Bij het opmaken van deze afwijkingenrapportage werd voorzichtig rekening gehouden met een vrijval van € 264.528 (incidenteel). Bij de definitieve afwikkeling van deze voorziening blijkt dat deze prognose aan de voorzichtige kant is opgesteld en dat de incidentele vrijval met € 31.000 kan worden opgehoogd. Conform eerdere besluitvorming is dit saldo ad. € 31.000 overgeheveld van 2015 naar 2016. Per saldo geeft dit een resultaat van € 0 in 2015.
   
Basisonderwijs nagekomen aanslag heffingen €-37.000 N
In 2015 heeft de gemeente Uden een nagekomen aanslag heffingen 2014 ontvangen. Gebleken is dat basisscholen recht hadden op een hogere vergoeding dan in eerste aanleg is begroot en gefactureerd. Derhalve is nu sprake van een nadeel ad. € 37.000 (incidenteel). In 2016 zal nader onderzoek plaatsvinden naar de mogelijke structurele effecten en zullen structurele maatregelen worden voorgesteld.    
Basisonderwijs schoolzwemmen €13.000 V
Door een wijziging in de samenstelling van de groepen is er een incidenteel voordeel schoolzwemmen basisonderwijs ad. € 13.000 ontstaan. Vooralsnog incidenteel. Bij de invulling van de bezuiniging schoolzwemmen zal een herijking van het budget vinden.    
Bijzondere kosten brand basisscholen Jan Bluyssen en de Brinck €- V
In de nacht van oud en nieuw 2014 zijn de basisscholen Jan Bluyssen en De Brick door brand verloren gegaan. Als gevolg hiervan is er sprake van bijzondere kosten  voor de gemeente Uden. Denk hierbij aan de eerste kosten direct na de brand alsook kosten voor tijdelijke huisvesting etc. etc. In 2015 is ruim € 1.400.000 aan bijzondere kosten uitgegeven. Deze kosten worden volledig door de verzekering gedekt. Ook in 2016 zal er nog sprake zijn van bijzondere kosten, tot het moment van oplevering van de nieuwe school.    
Combinatiefuncties €67.000 V
De 2de tranche is voor een deel en de 3de tranche van de combinatiefuncties zijn nog niet ingevuld. Daar tegenover staat ook een lagere bijdrage van derden. Per saldo geeft dit een resultaat voor 2015 (€ 79.000 voordeel uitgaven en € 79.000 nadeel inkomsten). Daarnaast is er een teruggave ad. € 59.000 over 2013 van Sportservice geweest (incidenteel) en is het activiteitenbudget in 2015 niet volledig benut (incidenteel voordeel € 8.000)    
Tribune AV de Keien €- V
De verharding van de bovenzijde van de tribune van AV de Keien is nog niet uitgevoerd. Dit zal in voorjaar 2016 gebeuren, waarna het project afgesloten kan worden. Het incidentele voordeel aan de uitgavenzijde van € 30.000 vanwege het nog niet bestede budget is een nadeel aan de inkomstenzijde, omdat er ook minder is onttrokken aan de reserve.    
Sportaccommodaties (gymzalen en sporthallen) €37.000 V
Door de brand tijdens de oudjaarsnacht 2014-2015 is de sporthal Zoggel beschadigd geraakt. Deze was daardoor het eerste halfjaar tijdelijk buiten gebruik, hetgeen een lagere huuropbrengst betekende (nadeel € 10.000 incidenteel).
Basketbalvereniging Rush en het Udens College hebben minder van sporthal de Stigt gebruik gemaakt. De lagere verhuuropbrengst bedroeg daardoor € 10.000 (vooralsnog incidenteel).
De zachte winter heeft ervoor gezorgd dat er minder energie is gebruikt (voordeel € 16.000 incidenteel).
Aangezien er in de afgelopen periode al veel aan sportmateriaal is vervangen en vernieuwd, is in 2015 minder op deze post uitgegeven (voordeel € 16.000 incidenteel).
De kantine-verkopen leverden minder op (nadeel € 14.000 incidenteel). Het budget onvoorziene omstandigheden is niet benut en geeft daardoor een voordeel van € 71.000 incidenteel.
Tot slot heeft er een inhaalafschrijving plaatsgevonden, omdat een oud handbalveld niet meer bestaat maar nog wel in de boeken stond. Conform de BBV dient de boekwaarde ineens afgeschreven te worden (nadeel € 32.000 incidenteel).
   
Cultuureducatie €41.000 V
Door de nieuwe invulling van cultuureducatie in 2015, als gevolg van het wegvallen van het MIK, is aan het Mondriaanhuis een lagere subsidie verstrekt. Het effect is vooralsnog incidenteel (€ 41.000). In de komende periode zal de nieuwe cultuureductie verder vorm worden gegeven in samenhang met het beschikbare budget en na aftrek van de eerder besloten bezuinigingen.    
Subsidie sociaal culturele activiteiten €62.000 V
Conform de Markant-regeling kunnen amateurverenigingen subsidie aanvragen voor het gebruik van theater Markant. Jaarlijks kan het aantal aanvragen voor een bijdrage van de gemeente wisselen. In 2015 zijn minder aanvragen ingediend t.o.v. het beschikbare budget. Dit levert voor 2015 een voordeel van € 16.000 op (incidenteel). Daarnaast zijn er geen aanvragen gedaan welke voldoen aan de criteria van het Innovatiefonds Cultuur. Dit geeft een voordeel van € 46.000 (incidenteel)    
Aankoop kunst €18.000 V
In 2015 is er geen kunst door de gemeente Uden aangekocht. Dit levert voor 2015 een voordeel van € 18.000 op (incidenteel).    
Subsidie monumenten €13.000 V
In 2015 is een beperkt aantal aanvragen met een lage subsidievraag in het kader van de monumentenverordening ontvangen, hetgeen een incidenteel voordeel van € 13.000 geeft.    
Diverse kleinere afwijkingen op producten per saldo € 59.000 V