Verberg het menu

"Door hulp en ondersteuning dichtbij te organiseren, komt de hulp het beste tot z’n recht"

Wethouder Gerrit Overmans:

"De landelijk ingezette veranderingen in de hulp en ondersteuning hebben veel invloed gehad op het programma Maximaal Meedoen. De uitgangspunten van de nieuwe wetgeving - kwalitatieve zorg op maat en dichtbij mensen – sluiten daar prima op aan. Het vormgeven van goede samenwerking in de keten stond afgelopen jaar centraal. Daarbij ging het om afspraken over inkoop van zorg, werkprocessen rondom klanten, bereikbaarheid voor klanten en communicatie. Samen met die partners is en wordt het beleid steeds verder uitgewerkt naar de uitvoering.

De gemeenteraad is volop betrokken bij deze ontwikkelingen. Op drie momenten is samen met een aantal ketenpartners en de raadsleden de stand van zaken geëvalueerd. Knelpunten werden zichtbaar en het beleid is bijgesteld. Belangrijke instrumenten daarbij zijn innovatie en preventie.

Door hulp en ondersteuning dichtbij, rondom en vanuit het netwerk van de inwoner te organiseren, komt de hulp het beste tot z’n recht. Daarbij is laagdrempelige toegang in de wijk of buurt van groot belang. Maar ook het portaal daar voor, de algemene voorzieningen die voor iedereen toegankelijk zijn ofwel basisstructuur, vervullen een belangrijke rol. In 2015 is gestart met een onderzoek naar de basisstructuur in Uden. Samen met inwoners, professionals, betrokken organisaties, is een eerste inventarisatie gemaakt. Dit proces loopt nog en krijgt in 2016 steeds verder vorm. Streven naar verbetering en optimalisatie is op basis van het transitiejaar leidend.

In 2016 introduceren we de term ‘populatiebekostiging’. Op basis van de historische vraag naar ondersteuning in een bepaald gebied, wordt aan één zorgaanbieder een bedrag uitgekeerd. Daarvoor worden inwoners van dat gebied ondersteund zonder dat elke individuele inwoner een aparte aanvraag moet indienen voor hulp en ondersteuning. Het stimuleert preventie. Want als de ondersteuningsvraag daalt, houdt de zorgaanbieder budgetruimte over. Dit geld wordt dan bijvoorbeeld voor welzijnsactiviteiten ingezet. Zij kunnen dan op tijden die bij hen passen gebruik maken van aanwezige diensten zoals vermaak, dagbesteding, maaltijdvoorziening, wassen etc. Bovendien maakt deze vorm van bekostiging het mogelijk om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in te zetten.

Het beoogd doel van de transities was om de gemeente een grotere rol te geven in de ondersteuning van inwoners, omdat zij de inwoners en hun leefomgeving veel beter kennen. De versmelting van Jeugdwet en Wmo is inmiddels zichtbaar. Hierdoor kan naadloze ondersteuning geboden worden aan opgroeiende jeugd en het gezin. Ook richting de Participatiewet zijn de eerste effecten zichtbaar. Op het gebied van arbeid is regionaal het WerkgeversServicePunt ingericht. Lokaal ontstaat een krachtige samenwerking met ondernemers. De eerste successen op het gebied van uitstroom zijn daardoor zichtbaar. Het bedrijfsleven, verenigingen en intermediairs zoals bijvoorbeeld De Werkontwikkelaar vervullen daarin een belangrijke en actieve rol."

Ook de rol van werkbedrijf IBN is door deze verandering in wetgeving veranderd. In 2015 is samen met hen een pilot opgezet om de inzet van de IBN binnen de P-wet te onderzoeken. Dit zal in 2016 afgerond zijn, wat zal leiden tot nieuwe beleidskeuzes met de gemeenteraad.”