Verberg het menu

"Er is een start gemaakt met de inkleuring van de culturele uitvoeringsagenda 2016-2020"

Wethouder Matthie van Merwerode:

“Het Inrichtings- en Beheerplan voor het Landschapspark de Maashorst (IBEP) is inmiddels vastgesteld en de uitvoering ervan is gestart. Een belangrijk opgave is de verwerving van ca. 200 ha landbouwgrond, dat onderdeel vormt van het natuurkerngebied. Daarin is recent de Europese bizon (Wisent) voor het graasbeheer geïntroduceerd. 

De organisatie van cultuureducatie is tijdelijk toevertrouwd aan de bibliotheek. Hierdoor kon ondanks het faillissement van MIK het cursusjaar 2015-2016 geborgd blijven. Er wordt hard gewerkt aan een toekomstbestendige oplossing. Uiterlijk begin tweede kwartaal 2016 zal er duidelijkheid zijn. Er is een start gemaakt met de inkleuring van de culturele uitvoeringsagenda 2016-2020.

Duurzaamheid met thema’s rondom energie, afval (grondstof) en maatschappelijk verantwoord ondernemen krijgen permanent aandacht. Dit is vastgelegd in de uitvoeringsagenda Duurzaamheid. Alle College- en Raadsvoorstellen worden voortaan voorzien van een duurzaamheidsparagraaf. Er is een start gemaakt met de ontwikkeling van een zonnepanelenpark op Hoogveld.

Dit jaar is de geurverordening voor de agrarische sector geactualiseerd en voor inspraak vrijgegeven. De geurnormen zijn naar beneden bijgesteld.

Op het gebied van verkeer en vervoer zal steeds meer worden ingezet op kleinschalige mobiliteitsoplossingen. Dit jaar is de mobiliteitsvisie voor de komende jaren vastgesteld. Vertaling naar uitvoering vindt in 2016 plaats.Er is specifiek onderzoek in gang gezet gericht op blijvend goede bereikbaarheid van het centrum (analyse HOV route) en de gemeente als geheel (optimalisatie Oost-Westverbinding).

Een aantal bedrijven hebben gebruik gemaakt van de gevelsubsidieregeling. Het project revitalisering bedrijfsterrein Loopkant-Liessent is afgesloten. Dit jaar is een éénmalige financiële bijdrage beschikbaar gesteld voor de realisatie van camerabewaking. Uiterlijk 2017 zal dit project gerealiseerd zijn.“