Verberg het menu

Geen armoede, geen schulden

De methodiek van schulddienstverlening die de gemeente al sinds jaar en dag hanteert, sluit goed aan op de gewenste toepassing van het integrale klantproces als maatwerkinstrument. De niet- of minder zelfredzame klanten worden direct doorgeleid naar het basisteam om via keukentafelgesprekken te komen tot de juiste begeleiding om oplossingen te vinden, te behouden en herhaling van ontstaan van schulden te voorkomen.

Realisatie in één oogopslag

 afgerond/gerealiseerd  gestart/onderhanden  nog niet opgestart

  Activiteit   Toelichting
1 We continueren de lijn die we hebben ingezet, beschreven in het Beleidsplan Schulddienstverlening. Deze lijn is gericht op het bieden van praktische hulp, toeleiding tot maatschappelijk werk en inzet schuldsanering. De herijking van het instrumentarium, gebruikt voor bestrijding armoede, is als gevolg van capaciteitstekort doorgeschoven naar 2016. De opdracht blijft ongewijzigd: Als gevolg van wetswijziging en sturing op integraal klantproces, moeten huidige hulpmiddelen als voedselbank, bewindvoering en inzet van begeleiding ter voorkoming van schulden opnieuw worden gedefinieerd. Dat kan pas als elk instrument is geëvalueerd op effectiviteit en efficiency. De implementatie van de P-wet is wel voortvarend opgepakt en heeft geleid tot bijstelling van e/o voorleggen van nieuwe verordeningen zodat we voor de uitvoering beantwoorden aan hetgeen de wet ons voorschrijft.
 
       

Realisatie 2015 in kengetallen

Handhaven van het aantal toegekende aanvragen Bijzondere Bijstand en aanvragen Activiteitenfonds
  2012 2013 2014 2015
Prognose Bijzondere bijstand: 1151
 
Activiteitenfonds: 757
Handhaven van het aantal toegekende aanvragen Bijzondere bijstand: 1137

Activiteitenfonds: 722

Bijzondere bijstand: 1198

Activiteitenfonds: 827

Werkelijk Bijzondere bijstand  1137
 
Activiteitenfonds 722
Bijzondere bijstand: 1198
 
Activiteitenfonds: 827

Bijzondere bijstand: 1.303 (waarvan 927 toegekend)
Activiteitenfonds: 1.061 (waarvan 937 toegekend)
 

Bijzondere bijstand: 1.111 (waarvan 642 toegekend)

Activiteitenfonds: 1.101 (waarvan 976 toegekend)

Informatiebron: Administratie Sociale Zaken (GWS)

Toelichting op stijging: De crisis heeft bijgedragen aan de noodzaak om gebruik te maken van beschikbare voorzieningen. Waar inwoners het eerder nog zonder extra hulp konden redden, is nu vaker een beroep gedaan op voorzieningen vanuit armoedebeleid. De herziening van het proces heeft onze inwoners bovendien meer duidelijk gemaakt welke mogelijkheden er zijn. Het niet-gebruik van regelingen is dus tegengegaan, wij hebben hierdoor meer mensen kunnen ondersteunen.

Aantal aanvragen langdurigheidstoeslag

  2012 2013 2014 2015
Prognose       379
Werkelijk   379   666 (waarvan 475 toegekend)

Informatiebron: Administratie Sociale Zaken (GWS)

Aantal aanvragen schuldhulpverlening

  2012 2013 2014 2015
Prognose       250
Werkelijk   243 247 217

Informatiebron: Administratie Sociale Zaken (GWS)

Aanvragen voedselbank (betreft unieke aanvragen, geen verlengingen)

  2012 2013 2014 2015
Prognose       130
Werkelijk   126 337 227

Informatiebron: Administratie Sociale Zaken (GWS)