Verberg het menu

Iedereen aan het werk, investeren in meedoen

Ook hier geldt dat de basis is het integrale klantproces en dat op maat toepassen. Daar waar een grote (of permanente) afstand tot de arbeidsmarkt is, kan door slim samenwerken binnen het integrale sociale domein vaak toch een verbeternig van de zelfredzaaheid e/ o  participatiegraad worden bereikt.

Realisatie in één oogopslag

 afgerond/gerealiseerd  gestart/onderhanden  nog niet opgestart

  Iedereen aan het werk:investeren in meedoen   Toelichting
1 We zoeken nadrukkelijk samenwerking met werkbedrijven, onderwijs en lokale ondernemers om kansen op werk te vergroten. Dit komt o.a. tot uitdrukking in het (samen met de regio) uitwerken van werkgeversbenadering. Het Werkbedrijf voor de arbeidsmarktregio, waarvan Uden onderdeel uitmaakt, wordt vanuit de centrumgemeente Den Bosch gevormd. Daaronder komen vijf werkgeversservicepunten (WSP) waarbij Uden wordt vertegenwoordigd door WSP Frisselstein in Veghel. Ook de aansluiting op AgriFood Capital is hierin van belang; ondernemers onderwijs en overheid werken samen. In juli is het lokale beleid vastgesteld; de vertaling naar lokaal uitvoerend beleid is opgepakt. De regionaal ontworpen kaders voor SROI en uniforme uitvoeringsmaatregelen zijn vastgesteld en worden nu vertaald naar concrete afspraken bij nieuwe aanbestedingen (zoals vervoer/regiotaxi) of bij aanpassing van bestaande contracten (zoals Hbh). De voorbeelden van hoe SROI kan worden ingevuld, worden betrokken van het regionale servicepunt SROI dat ook de monitoring doet van de realisatie van de SROI
2 We maken afspraken met organisaties over stage- en werkervaringsplaatsen. Verschillende lokale werkgevers hebben initiatieven ontwikkeld voor werkstages. Op die manier wordt (de kans) op uitstroom bevorderd. Op basis daarvan lopen er momenteel zeven projecten.
3 We starten met de ontwikkeling van een breed plan van aanpak dat gericht is op zowel uitkerings-gerechtigden (van uitkering naar werk) als op de economische ontwikkeling Uden. Bij de doorontwikkeling van de lokale steunstructuur zijn nu voor 3 inlooppunten vrijwilligers getraind in verwijzing en signalering. Per locatie wordt nu gekeken hoe deze taken, in combinatie met beheer en openingstijden, het beste vormgegeven kunnen worden.
Om matching beter mogelijk te maken is een applicatie aangeschaft. Klantgesprekken, gericht op verkrijgen van arbeid, worden in de vorm van profielgegevens in het systeem gevoerd. Ook vacatures kunnen in het systeem worden geplaatst, waardoor matching met profielen mogelijk is.
 

Realisatie 2015 in kengetallen

Uitstroom cliënten uit de Wwb / Ioaw / Ioaz / Bbz met gemiddeld 10% per jaar
  2012 2013 2014 2015
Prognose Bij een bestand van 600 cliënten is de prognose uitstroom 60 Bij een bestand van 600 cliënten is de prognose uitstroom 60 10% uitstroom naar regulier werk Gemiddeld 10% van totaal aantal cliënten uit de Wwb / Ioaw / Ioaz / Bbz (70 cliënten)
Werkelijk Aantallen uitstroom: 166, dus meer dan 10% (totaal aantal cliënten) Aantallen uitstroom: 189, dus meer dan 10%  (totaal aantal cliënten) Aantallen uitstroom: 223, dus meer dan 10% (totaal aantal cliënten 2014 605)  

Aantal uitkeringsgerechtigden

  2012 2013 2014 2015
Prognose       728
Werkelijk   604   654

Informatie afkomstig van GWS.

De landelijke prognose is dat de gemeente Uden in 2018 855 uitkeringsgerechtigden heeft. Wij hebben de ambitie dat om te buigen naar maximaal 800. Dat betekent in 2015 728 cliënten. Gemiddeld per jaar, tussen huidig aantal en gewenst maximum, is een groei van 41 personen voorzien.