Verberg het menu

Leefbare wijken en dorpen

Leefbaarheid is de basis en investeren in de basisstructuur zorgt voor sociale cohesie, versterking eigen kracht. Informatie over wat nodig is, wat is de vraag van de wijken en buurten, wordt verkregen via de regulier overleggen met gebiedsplatforms en allerhande burgerinitiatieven.

Realisatie in één oogopslag

​ afgerond/gerealiseerd    ​ gestart/onderhanden     nog niet opgestart

  Leefbare wijken en dorpen   Toelichting
1 Jaarlijks actualiseren en monitoren van gebiedsontwikkelingsplannen met de gebiedsplatforms. Uitvoeringprogramma’s worden in overleg met de gebiedsplatforms geactualiseerd. Samen met de platforms is bepaald waar de focus ligt. In 2015 is aandacht besteed aan:
Centrum: parkeerbeleid is onderdeel van het gemeentelijk verkeer en vervoerplan geworden. Visietraject is vastgesteld in 2015, uet uitvoeringsprogramma wordt in 2016 vormgegeven en evenementbeleid
Oost: visie-ontwikkeling MFA
West: wijkontwikkeling Bitswijk en Bogerd, samen met Area
Zuid-Uden: parkeerbeleid, ontwikkeling centrumgebied Sesterlaan
Uden-Buiten: beleid m.b.t. recreatie en natuurvoorzieningen, verkrijgen van breedband internet via glasvezel
Volkel: besluitvorming route Volkel-Boekel
Odiliapeel: verkeerssituatie Oudedijk en Nieuwedijk, in samenhang met de ontwikkeling van het kindcentrum/, de MFA en nieuwe invulling van Peelhonk.
Onderwerpen waar alle gebiedsplatforms bij betrokken zijn geweest, komen uit de G1000-ideeën, te weten: fietsvisie en zorg in de eigen wijk.
 
2 Met medewerking van inwoners realiseren van een MFA-functionaliteit in Odiliapeel waarin naast onderwijs, ontmoeting en welzijn (incl. sport en spel) ook zorg en ondersteuning is ondergebracht. Een eerste concept voor ‘dorpszorg’ gedragen en ontworpen door vrijwilligers is ingepast in de verdere realisatie van MFA-functionaliteit; binnen de financiële kaders zal dit in 2016 worden geconcretiseerd. In aanvulling op de welzijnsvoorzieningen binnen het MFA-gebied, willen we komen tot een voorziening voor dementie in het dorp. De planvorming, is vertraagd als gevolg van personele wisselingen binnen Area
3 Met medewerking van inwoners realiseren van decentrale toegangen als uitbreiding van de ontmoetings- en welzijnsfunctie binnen MFA’s en vergelijkbare gebouwen. In 2015 zijn de eerste medewerkers getraind van de wijkpunten waar we decentrale toegangen willen realiseren. Deze medewerkers zullen het geleerde toepassen en worden daarbij gecoacht door sociaal werkers (nu in dienst van Ons-Welzijn, voorheen bij Vivaan). Sommige van deze medewerkers zijn vrijwilliger die zich op deze wijze willen profileren voor de arbeidsmarkt; sommige medewerkers zijn in dienst als beheerder van gemeentelijk vastgoed. Het geleerde is dan een aanvulling op hun functie. De training zal in 2016 worden verbreed in samenwerking met de bibliotheek (digisterker) en het opleidingsprogramma van consulenten (nieuwe ontwikkelingen op publieke websites)
4 Burgerparticipatie vindt in Uden onder meer plaats via Udenaar de Toekomst, uitwerking van G-1000 ideeën en thema gerichte miniconferenties. De gemeente wil meer van buiten naar binnen werken en dit vraagt een andere manier van organiseren van het werk dat verricht wordt.
Via de zgn. ‘verbinders’ wordt intensief contact gehouden met Udenaardetoekomst en  vergelijkbare burgerinitiatieven. De ‘verbinders’ komen breed uit de ambtelijke en politieke organisatie en werken buttom-up door het faciliteren van burgerinitiatieven. Top-down taken zoals wetwijzigingen vertalen in beleid wordt daar waar er beleidsvrijheid is, gedaan in overleg met bewoners en betrokkenen. Hiervoor wordt veelal interactieve bijeenkomsten gehouden zoals de mini-conferentie vervoer van april 2015 als aanloop naar de aanbesteding van Regiotaxi door de GR-KCV.
 
5 Huisvesten van statushouders, erkende vluchtelingen is een wettelijke taak. Met de grotere toestroom van vluchtelingen en de aanscherping van taken van woningbouw-corporaties, wordt het voor de gemeente uitdagender om aan de taakstelling te voldoen. Uden heeft de taakstelling 2015 niet geheel weten in te vullen omdat deze in de loop van het jaar is verhoogd en er niet voldoende woningen beschikbaar waren. In januari 2016 is de achterstand helemaal ingelopen. De verhoogde huisvestingstaakstelling vraagt om extra inspanning van gemeenten en ketenpartners. Over alternatieve vormen van huisvesting wordt volop gesprek gevoerd met Area. Daarnaast krijgen we ook aanbod van projectontwikkelaars en de instelling Oosterpoort. In de eerste helft van 2016 ligt de  taakstelling op 49. De verwachting is dat er dit jaar ongeveer 100 statushouders gehuisvest worden. 
 

Realisatie 2015 in kengetallen

Oordeel burger als partner
 

  2012 2013 2014 2015
Prognose     5,7
Werkelijk   5,7

geen peiling

Informatiebron: www.waarstaatjegemeente.nl

De 2-jarige burgerpeiling (volgende peiling 2015) is niet meer uitgezet als gevolg van het introduceren van de monitor sociaal domein. Voor programmarekening 2016 en verder zal gewerkt moeten worden met nieuwe indicatoren.

Vrijwilligers bij de door de gemeente gesubsidieerde instellingen

  2012 2013 2014 2015
Prognose       4.581
Werkelijk   4.084    

Informatiebron: Subsidiekaart gemeente Uden