Verberg het menu

Meedoen door ondersteuning

Daar waar individueel maatwerk nodig is omdat bestaande voorzieningen niet goed aansluiten op de vraag van de klant, wordt samen met het veld gewerkt aan een aanbod dat wel aansluit op de vraag. Ook deze veranderingen vraagt stees om integrale kijk binnen het sociale domein, van welzijn tot en met P-wet.

Realisatie in één oogopslag

​ afgerond/gerealiseerd     gestart/onderhanden    nog niet opgestart

  Meedoen door ondersteuning   Toelichting
1 Aandacht voor aangepaste woonvormen en dagbesteding van kwetsbare inwoners. Nieuwe initiatieven worden, samen met bewoners en het professionele veld, uitgedacht om te voorzien in de behoeften van onze inwoners. Van innovaties is moeilijk te voorspellen wanneer deze besluitrijp zijn of kunnen gaan worden.Lopende initiatieven worden naar verwachting in de eerste helft van 2016 in uitvoering genomen. Dit is later dan gehoopt maar innovaties bewegen zich op het spanningsveld tussen de diverse wetten waardoor het formaliseren van ideeën en wensen veel tijd vraagt.
2 Versoepelen van regels voor woningaanpassingen. Voor het kunnen realiseren van mantelzorgunits op eigen terrein en bouwkundige veranderingen gericht op het geschikt maken van bestaande woningen voor zorg, is al beleid gemaakt. De aandacht voor mantelzorgers, in het traject om te komen tot ondersteuning, groeit maar is nog niet op het gewenste niveau. Dit is een belangrijk onderdeel van het transformatieproces en ook in 2016 zal hier veel aandacht aan worden besteed
3 Inrichting van wijkteams / basisteams die opereren binnen de sociale steunstructuur wonen/zorg/welzijn. Het voeren van herindicatie-gesprekken is de manier om na te gaan of de geboden ondersteuning nog steeds voldoet of dat op een andere wijze voorzien moet worden in de oplossing. Veel van onze nieuwe klanten hebben een herindicatiegesprek gehad. Daar waar de capaciteit onvoldoende was, zijn indicaties verlengd zodat de bestaande zorg doorloopt. De kwaliteit van het basisteam, zowel jeugd als volwassenen, stijgt maar de doorontwikkeling naar de gewenste werkwijze verdient onverminderd aandacht. Het fusietraject van Ons-Welzijn heeft veel energie gevraagd van leden van het basisteam waardoor er minder capaciteit was voor de het sturen op de juiste toepassing van het klantproces en de integratie van de diverse ingangen naar één (virtueel) klantloket.
4

Om goed in te kunnen spelen op de zorgvraag stuurt de gemeente, waar nodig, de verschillende zorgaanbieders aan.

De feitelijke start van uitgifte van de mantelzorg vouchers, bedoeld voor aanvullende inzet van professionals op gebied van hulp bij de huishouding en welzijnsdiensten, is pas per 15 juli gerealiseerd. De start was daarmee beter maar wel later dan gedacht. Het rijk heeft inmiddels besloten om deze regeling onverkort door te zetten in 2016 en de middelen structureel te maken. Een eerder gedachte tariefverhoging voor de vouchers hoeven we dan ook niet toe te passen waardoor de aantrekkelijkheid van deze voorziening blijft behouden.

Realisatie 2015 in kengetallen

Burger als wijkbewoner:
a) Voldoende voorzieningen in de directe woonomgeving, (score 7,5 handhaven)
b) Voldoende voorzieningen in de gemeente (score van 6,5 naar 7)
  2011 2012 2013 2014 2015
Prognose a) score 7,5
b) Score 7
Geen burgerpeiling in 2012. Volgende peiling in 2013. Handhaven 7,3 gemiddeld a) score 7,5

b) score 7

*
Werkelijk a) 7,5
b) 7,7
 
De gemiddelde score van alle onderwerpen bij dit thema is 7,3
Geen burgerpeiling in 2012.
 

Volgende peiling in 2013.

a) score 7,7

b) gemiddelde score 7,3

geen peiling *

Informatiebron: waarstaatjegemeente.nl, 2-jaarlijkse burgerpeiling 2011 en 2013

*  In 2015 is geen meting uitgezet omdat de oude vragen zijn komen te vervallen als gevolg van invoering van de monitor voor het sociale domein. Voor deze onderdelen wordt gezocht naar nieuwe indicatoren. Vanuit de gemeenten wordt hiervoor riching VNG input geleverd. Hetgeen de auditcie van de raad recentelijk heeft besloten, is informatie op basis waarvan landelijk wordt gekeken naar de inrichting en vormgeving van deze monitor. Halfjaarlijks wordt een nieuwe stand van zaken gedeeld

Beschikbaarheid van zorgwoningen

  2012 2013 2014 2015
Prognose       145
Werkelijk       nog niet beschikbaar

Informatiebron: Beschikkingen vanuit Wmo

Zorgwonen is een nieuw begrip binnen het sociaal domein. Hiervoor moet nog een meetinstrument voor worden uitgedacht. Vooralsnog worden aantallen gebaseerd op financieringsafspraken over geleverde ondersteuning. Dit kan zijn op basis van individueel verstrekt maatwerk, maar ook via inkoop of subsidie.

Klanttevredenheid Wmo over uitvoering, kwaliteit en bejegening

  2012 2013 2014 2015
Prognose       80%
Werkelijk       7,9

jaarlijkse benchmark

Wettelijke jaarlijkse meting wordt onderdeel van de nieuwe monitor voor het sociale domein. Zolang de monitor in ontwikkeling is, worden de oude indicatoren gehandaafd omdat nog niet duidelijk is welke metingen en data gebruikt gaan worden voor de nieuwe monitor. De raad wordt 3 keer per jaar bijgepraat over de actuele cijfers.