Verberg het menu

Samen leven

Door het inspiratieplatform Udenaar de Toekomst ontstaan veel burgerinitiatieven. Of het nu gaat om zorg gerelateerde initiateven, projecten op het vlak van duurzaamheid of bedrijfseconomische activiteiten: Udenaren zoeken elkaar op. Vrijwilligers vormen hierbij een belangrijke rol. Maar samenleven betekent ook een beroep kunnen doen op familie, vrienden en buren. Elkaar helpen om de zorgvraag beter te kunnen formuleren en minder een beroep te hoeven doen op de overheid. Gerichte inzet en samenwerking tussen sociaal werkers en bewoners, onder andere in de gebiedsplatforms, leidt ondanks bezuinigingen tot een gevoel van welzijn. Het ontwikkelen van sociale cohesie is een van onze doelstellingen.

Realisatie in één oogopslag

​ opgestart/volgens planning    ​ vertraging/afwijking     nog niet opgestart

  Samen leven   Toelichting
1 Faciliteren van burgerinitiatieven. Beleidskader volgens planning vastgesteld in 2011 voor de periode 2012-2015. Samen met de besluitvorming over de Participatiewet (feb 2015) vormen de besluiten over Wmo en Jeugdwet het nieuwe integrale participatiebeleid voor de periode 2015-2018. Hierover is in december 2014 een informatienota naar de raad verzonden.
2 Voortzetting van de samenwerking met de gebiedsplatforms. Gebiedsplatforms zijn geïnstalleerd. Als gevolg van invoering van de nieuwe Wmo is de huidige verordening burgerparticipatie getoetst op aansluiting bij de nieuwe Wmo-Jeugdwetverordening, als onderdeel van faciliteren en supporten bij de doorontwikkeling van het van buiten naar binnen werken. Dit heeft geleid tot nieuwe samenwerkingsafspraken met inwoners algemeen m.b.t. toetsen van beleidsuitvoering en inspraak bij beleidsontwikkeling. De verordening burgerparticipatie hoeft niet te worden aangepast.

Realisatie 2014 in kengetallen

Burger als partner: score van 5,5 naar 6
  2011 2012 2013 2014
Prognose Score 6 Geen burgerpeiling in 2012.
 Volgende peiling in 2013.
Score 6 Score 6
Werkelijk Score 5,8 Geen burgerpeiling in 2012.
 Volgende peiling in 2013.
Score 5,7 geen burgerpeiling

Informatiebron: waarstaatjegemeente.nl, 2-jaarlijkse burgerpeiling 2011 en 2013