Verberg het menu

Analyse op hoofdlijnen - Maximaal meedoen

MAXIMAAL MEEDOEN     € 693.000   V

Uitkeringen levensonderhoud €180.000 V
Algemeen kan worden gesteld dat het aantal aanvragen cq. toekenningen uitkeringen levensonderhoud jaarlijks wisselt en mede afhankelijk is van de economische en de plaatselijke situatie op enig moment. Eventuele voor- of nadelen komen ten laste van de exploitatie.     
Door de stijging van het aantal uitkeringsgerechtigden in de gemeente Uden (van 615 cliënten in 2014 naar 654 cliënten in 2015) en de forse afname van de gebundelde uitkering 2015 is er macro bezien door de gemeente Uden gemiddeld meer aan bijstandsuitkeringen verstrekt dan landelijk geraamd. In de 2de afwijkingenrapportage 2015 werd daarom nog rekening gehouden met een tekort van € 375.000 (incidenteel). Inmiddels is gebleken dat de stijging minder groot is geweest dan eerder was verwacht, hetgeen bij het opmaken van de jaarrekening 2015 een voordeel geeft van € 180.000 (incidenteel). Overigens zal -zoals ook al gemeld in de 2de afwijkingenrapportage 2015- naar verwachting het budget gebundelde uitkering in 2016 weer toenemen. Vooralsnog is deze toename nog niet inhoudelijk te verklaren.    
Kosten invoering jeugdwet € 155.000 V
Via de algemene uitkering is een vergoeding voor invoeringskosten transitie Jeugd van de rijksoverheid ontvangen. Inmiddels is de Jeugdwet van kracht en worden de uitvoeringskosten gedekt uit het deelfonds Jeugd. Dit restantbudget kan derhalve vrijvallen, hetgeen in 2015 een incidenteel voordeel van € 155.000 geeft.    
Participatiewet (re-integratie) €-             V  
Voor de uitvoering van re-integratieactiviteiten ontvangt de gemeente Uden via het deelfonds Participatiewet een bijdrage van het Rijk. In 2015 is per saldo € 365.000 minder uitgegeven dan het beschikbare budget 2015. Conform het amendement 2 bij de jaarrekening 2013 worden alle overschotten uit het Sociaal Domein (deelfonds Jeugd, Wmo en deelfonds Participatiewet) toegevoegd aan de Reserve Sociaal Domein. Het exploitatieoverschot Participatiewet bedraagt € 365.000 en is volledig aan de reserve Sociaal Domein toegevoegd.     
Participatiewet (wet sociale werkvoorziening) €-             V
De Wet sociale werkvoorziening voorziet in stimuleringsuitkering begeleid werken. Aangezien aan de voorwaarden is voldaan, is op basis van de ingediende verantwoording 2013 door het Ministerie van Sociale Zaken aan de gemeente Uden deze bonus toegekend, waarbij bestuurlijk is afgesproken deze in het kader van de Wsw wordt ingezet. Conform bestaand beleid is de bonus van € 62.000 doorbetaald aan het Werkvoorzieningschap Noordoost Brabant. Gezien het tijdstip van ontvangst van de toekenning was deze bonus nog niet in de begroting van de gemeente Uden opgenomen.      
Re-integratie algemeen €33.000 V
Conform bestaand beleid worden zoveel als mogelijk re-integratie uitgaven ten laste van het participatiebudget gebracht. In 2015 geeft dit op het budget re-integratie algemeen een voordeel van € 33.000 (incidenteel).    
Project extra acties verminderen instroom en versnellen uitstroom €81.000 V
Met offerte 32 in de programmabegroting 2015 is een incidenteel budget van € 300.000 beschikbaar gesteld voor extra acties ten behoeve van het verminderen van instroom en het versnellen van de uitstroom van uitkeringsgerechtigden. Deze middelen zijn in 2015 ingezet voor extra formatie, extra activiteiten en de aanschaf van een nieuw softwarepakket dat de mogelijkheid biedt meer te werken vanuit de competenties van de bijstandscliënten. Daarnaast is extra ingezet op handhaving. Een aantal acties is later gestart dan verwacht en zullen doorlopen in 2016. Dit geeft in 2015 een onderuitputting van € 81.000 incidenteel. Voorgesteld wordt op basis van resultaatbestemming en resultaatbepaling de niet bestede middelen 2015 over te hevelen naar 2016.     
Project ESF doelgroepen 2012/2013 €  -          V 
In 2015 is de controle van het project ESF Doelgroepen 2012 / 2013 afgerond. Op basis van deze controle is eerder een te hoge vordering van € 66.000 op het Europees Sociaal Fonds in de jaarrekening 2012 en 2013 opgenomen. Dit geeft in 2015 een incidenteel nadeel van € 66.000 welke volledig ten laste van de ESF reserve wordt gebracht. In deze reserve worden alle overschotten ESF gestort en eventuele tekorten onttrokken.    
Project ESF doelgroepen 2013/2015 € -                    V 
In 2015 is ook de controle van het project ESF Doelgroepen 2013 / 2015 afgerond. Op basis van deze controle is eerder een te hoge vordering van € 86.000 op het Europees Sociaal Fonds in de jaarrekening 2014 opgenomen. De werkelijke uitgaven in 2015 bedroegen € 53.000. Per saldo geeft dit in 2015 een incidenteel nadeel van € 139.000 welke volledig ten laste van de ESF reserve wordt gebracht. In deze reserve worden alle overschotten ESF gestort en eventuele tekorten onttrokken.    
Bijzondere bijstand €   23.000  V
De aard en de omvang van de aanvragen zijn jaarlijks aan schommelingen onderhevig, omdat het bij aanvragen bijzondere bijstand om individueel maatwerk gaat. Het grootste deel van de huidige stijging kan worden toegerekend aan de huidige economische ontwikkelingen, alsook aan de effecten van het versterkte armoede-beleid "Maximaal Meedoen". Bij de 2de financiële afwijkingenrapportage 2015 was nog een nadeel van € 185.000 gemeld. Bij het opmaken van de jaarrekening 2015 kan dit nadeel met per saldo € 23.000 worden verlaagd. De verwachte stijging was minder groot dan op basis van extrapolatie bij de 2de afwijkingenrapportage verwacht.    
Regeling maaltijdvoorziening € 28.000 V
Met ingang van 2015 is de regeling maaltijdvoorziening komen te vervallen, hetgeen een voordeel geeft van € 28.000 (incidenteel). De structurele vrijval van dit budget zal worden betrokken bij de evaluatie van de minimaregelingen.    
WMO voorzieningen €             -  V 
Mede door de nieuwe werkwijze (het indiceren vanuit de kantelingsgedachte) in opmaat naar de nieuwe Wmo, is het nadeel Wmo Voorzieningen van de afgelopen jaren omgeslagen in een voordeel. Daarbij geldt dat de omvang van de aanvragen individuele voorzieningen, maar ook het soort aanvragen  jaarlijks wisselt. Hierdoor zijn de uitgaven en inkomsten over de jaren aan schommelingen onderhevig.    
Het overschot op de individuele voorzieningen Wmo bedraagt € 764.000 (incidenteel). Belangrijke oorzaak is te vinden in het aanbestedingsvoordeel hulpmiddelen (schaalvergroting door regionale inkoop). Daarnaast is in 2015 weinig of geen beroep gedaan op dure woning-aanpassingen, Wonen ADL of integrale toegankelijkheid.    
Het overschot op de Wmo hulp bij het huishouden bedraagt in 2015 afgerond  € 311.000 en is als incidenteel aan te merken. Naast de nieuwe werkwijze van indiceren is het voordeel met name toe te rekenen aan de gewijzigde toekenning van hulp (uren i.p.v. klasse). Deze nieuwe werkwijze en gewijzigde toekenning is in 2013 opgestart en in 2014 en 2015 volledig tot ontwikkeling gekomen. Dit heeft geresulteerd in een forse daling van de uitgaven, hetgeen in lijn is met de daling van de inkomsten uit de  Integratieuitkering Wmo2007  (budget 2015 t.o.v. budget 2014: minus           € 1.122.125). Het budget Hulp bij het huishouden is onderdeel van de Integratieuitkering Wmo2007.       
Conform het amendement 2 bij de jaarrekening 2013 worden alle overschotten uit het Sociaal Domein (deelfonds Jeugd, Wmo en deelfonds Participatiewet) toegevoegd aan de Reserve Sociaal Domein. Het exploitatieoverschot Wmo Voorzieningen bedraagt per saldo € 1.075.000 en is volledig aan de reserve Sociaal Domein toegevoegd.     
Wet Maatschappelijke ondersteuning € -                  V  
Per 1 januari 2015 is de nieuw Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo2015) in werking getreden. De uitvoering van de Zorg in Natura wordt voor de 12 deelnemende gemeenten in Brabant NoordOost - Oost door de Centrumregeling Wmo2015 Brabant NoordOost - Oost  te Oss uitgevoerd. De uitvoering van het Persoonsgebondenbudget (PGB) is landelijk bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) belegd. Bij het opmaken van jaarrekening 2015 van de gemeente Uden is van de beide organisaties nog geen definitieve eindafrekening over 2015 ontvangen. De in de jaarrekening opgenomen kosten zijn -mogelijk- niet volledig en onder voorbehoud. Conform amendement 2 bij de jaarrekening 2013 worden alle overschotten uit het Sociaal Domein (deelfonds Jeugd, Wmo en deelfonds Participatiewet) toegevoegd aan de Reserve Sociaal Domein. Het exploitatieoverschot Wmo2015 bedraagt op basis van de huidige gegevens € 1.361.000 en is volledig aan de reserve Sociaal Domein toegevoegd. Nagekomen afrekeningen 2015 zullen in 2016 aan deze reserve worden onttrokken.     
Buurtbemiddeling € -                    V  
Voorheen ontving de gemeente Uden een bijdrage van € 25.000 van Area voor buurtbemiddeling en betaalde dit verhoogd met een bijdrage van de gemeente Uden door aan Vivaan. Met ingang van 2015 betaald Area rechtstreeks aan Vivaan. De begroting 2015 is nog niet op deze situatie aangepast, hetgeen bij de afwijkingenrapportage 2016 aandacht zal krijgen.    
Lokaal aanbod opvoed ondersteuning € 45.000 V
In samenwerking met de gemeente Oss werd in 2012 de Provinciale Regeling RAP4 uitgevoerd. Inmiddels heeft de definitieve subsidieafwikkeling plaatsgevonden en kunnen de restantmiddelen in 2015 vrijvallen. Dit geeft een voordeel van € 45.000 (incidenteel).    
Jeugdwet € -              V 
Per 1 januari 2015 is de Jeugwet in werking getreden. De uitvoering van de Zorg in Natura wordt voor de 19 deelnemende gemeenten in Noordoost Brabant door de Centrumregeling Jeugdhulp NoordOost Brabant te Den Bosch uitgevoerd. De uitvoering van het Persoonsgebondenbudget (PGB) is landelijk bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) belegd. Bij het opmaken van jaarrekening 2015 van de gemeente Uden is van de beide organisaties nog geen definitieve eindafrekening over 2015 ontvangen. De in deze jaarrekening opgenomen kosten zijn daarom -mogelijk- niet volledig en onder voorbehoud. Conform amendement 2 bij de jaarrekening 2013 worden alle overschotten uit het Sociaal Domein (deelfonds Jeugd, Wmo en deelfonds Participatiewet) toegevoegd aan de Reserve Sociaal Domein. Het exploitatieoverschot Jeugd bedraagt op basis van de huidige gegevens € 922.000 en is volledig aan de reserve Sociaal Domein toegevoegd. Nagekomen afrekeningen 2015 zullen in 2016 aan deze reserve worden onttrokken.     
Afwijking kostenplaatsen € 80.000 V
Voor de analyse op de kostenplaatsen wordt verwezen naar de centrale toelichting  op afwijkingen kostenplaatsen. (PDF, 290.3 kB)    
Diverse kleinere afwijkingen op producten per saldo €68.000 V