Verberg het menu

Algemene dekkingsmiddelen

Inleiding

De algemene dekkingsmiddelen van de gemeente zijn die inkomsten van de gemeente waar geen directe dienstverlening en/of bestedingsverplichtingen tegenover staan. Het zijn dan ook vrij besteedbare middelen die jaarlijks worden ingezet ter dekking van de uitgaven op de diverse programma’s.

De algemene dekkingsmiddelen bestaan uit:

  • algemene uitkering uit het Gemeentefonds;
  • opbrengsten van de lokale heffingen;
  • opbrengst uit deelnemingen (dividend);
  • rente inkomsten van de reserves en het renteresultaat.

Algemene dekkingsmiddelen 2015

 

Exploitatie-inkomsten

Exploitatieinkomsten Rekening 2013 Rekening 2014 Begroting 2015 Rekening 2015
Algemene uitkering 36.515 37.894 33.511 33.638
Lokale heffingen 8.402 8.921 9.401 8.933
Opbrengst deelnemingen 20 22 10 10
Rente inkomsten 2.414 1.710 1.946 1.881
Totaal ( x € 1.000) 47.358 48.638 44.867 44.462

Algemene uitkering

De algemene uitkering wordt ontvangen uit het gemeentefonds. Deze uitkering is gekoppeld aan de uitgaven van het rijk. De verdeling van het geld naar gemeenten vindt plaats op basis van maatstaven. 

Lokale heffingen

Hier wordt een totaalbeeld gegeven van de opbrengsten uit de lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is aan de opbrengsten. Ons inziens betreft het onderstaande heffingen. Dit impliceert tevens dat de heffingen op het gebied van parkeren (gedeeltelijk), afvalstoffen- en rioolopbrengsten geen algemeen dekkingsmiddel zijn, maar expliciet worden aangewend voor uitgaven op betreffende terreinen. In de paragraaf lokale lasten wordt aandacht besteed aan o.a. lokale lastendruk, kwijtscheldingsbeleid e.d..

Specificatie lokale heffingen

Rekening

2014

Rekening 

2015

Onroerendzaak belastingen 8.353 8.365
Opbrengst parkeren (gedeelte) 568 568
Totaal lokale heffingen 8.921 8.933

Opbrengst deelnemingen

De opbrengst uit deelnemingen betreft de dividenduitkering van de N.V. Bank Nederlandse gemeenten. 

Rente inkomsten

De rente-inkomsten betreft de zogenaamde bespaarde rente over de eigen reserves en voorzieningen en het renteresultaat. Deze inkomsten zijn de afgelopen jaren gedaald door een verlaging van het rente-omslagpercentage. 

Ontwikkelingen BBV in relatie met 'rente'

De boekhoudvoorschriften voor gemeenten, vastgelegd in de BBV, staan aan de vooravond van diverse wijzigingen. Eén van die wijzigingen heeft betrekking op het toerekenen van rente, het werken met een renteomslag en het berekenen van een fictief rendement over het eigen vermogen. Met ingang van 2017 zullen we alleen nog rekenen met de werkelijke rentekosten en laten we het systeem van 'renteomslag' los. Meer hierover leest u in de financieringsparagraaf