Verberg het menu

Onderbouwing renterisico's

Kasgeldlimiet

Zoals berekend en opgenomen in programmabegroting 2015 bedraagt de kasgeldlimiet in 2015 € 10.433.000. Volgens de Wet Fido mag de kasgeldlimiet gedurende maximaal drie achtereenvolgende kwartalen worden overschreden. In 2015 is de kasgeldlimiet gedurende 18 dagen overschreden. Dit past binnen de normen van de wet.
Op basis van een meerjarige berekening van de financieringstekorten/-overschotten verwachting we dat er in 2016 een langlopende geldlening afgesloten moet worden van € 15 miljoen. 

Renterisiconorm

In onderstaand ovezicht wordt de renterisiconorm en het renterisico uiteengezet.

Renterisiconorm (bedragen x € 1.000) 2012 2013 2014 2015
 
1. Stand van het begrotingstotaal 115.104 109.862 106.330 116.416
2. Renterisiconorm (20% van 1.) 23.021 21.972 21.266 23.283
3. Renterisico op de vaste schuld * 6.738 6.317 6.652 6.741
4. Ruimte onder de renterisiconorm 16.283 15.655 14.614 16.542

* Renterisico op de vaste schuld is de som van de renteherzieningen en aflossingen op langlopende opgenomen geldleningen (PDF, 48.6 kB). In 2015 zijn er geen renteherzieningen geweest, waardoor het renterisico volledig bestaat uit de aflossingen 2015.

Zoals uit bovenstaand overzicht blijkt is de renterisiconorm in 2015 niet overschreden.