Verberg het menu

Schatkistbankieren en Wet Hof

Schatkistbankieren

Het kabinet wil dat gemeenten hun overtollige middelen niet meer overal kunnen stallen. Hiervoor is per 15 december 2013 de Wet Schatkistbankieren van kracht geworden. Deze wet verplicht alle decentrale overheden om hun overtollige (liquide) middelen, boven een bepaald drempelbedrag, aan te houden in de schatkist. Het woord ‘overtollig’ verwijst naar alle middelen die decentrale overheden niet onmiddellijk nodig hebben voor de publieke taak. Een decentrale overheid behoudt, op basis van de wet Fido, de mogelijkheid om leningen te verstrekken en uitzettingen te verrichten uit hoofde van de publieke taak. Deelname aan schatkistbankieren verandert daar niets aan. 

Zoals in onderstaand overzicht is waar te nemen is in 2015 het drempelbedrag niet overschreden. Derhalve is voldaan aan het schatkistbankieren. 

Wet Hof

In de wet staat dat gemeenten een gelijkwaardige bijdrage moeten leveren aan het terugdringen van het EMU-tekort. Het Rijk koerst op grond van Europese afspraken richting een EMU-tekort van 0 tot +/-0,5 %. Op de langere termijn houdt het kabinet vast aan het terugdringen van het begrotingstekort tot 0,2% van het bruto binnenlands product. Maar de termijn waarbinnen deze norm bereikt moet zijn, is verlengd en dit betekent dat het investeringsvolume in de jaren 2014 en 2015 op het huidige niveau kan blijven en vanaf 2016 wordt afgebouwd. Verder voorziet de wet HOF in een sanctie voor die gemeenten die niet voldoen aan de norm maar daarover is afgesproken dat gedurende deze kabinetsperiode geen sancties worden opgelegd. In de programmabegroting 2016  is het verwachte EMU-saldo meerjarig in beeld gebracht. Een aantal componenten uit deze berekening zijn moeilijk te voorspellen zoals bijvoorbeeld grond aan- en verkopen. Dit wordt veroorzaakt door de economische ontwikkelingen en het doorlopen van bijvoorbeeld planprocedures. Het werkelijke EMU-saldo 2015 van de gemeente Uden is - € 4,5 miljoen. Hiermee blijven we onder de norm van - € 5,5 miljoen.