Verberg het menu

Compexen die nog niet in exploitatie zijn genomen

Het onderscheid tussen deze complexen en de complexen onder ‘In exploitatie genomen’ bestaat formeel uit het feit dat voor deze complexen nog geen, op een concrete verkavelingsschets gebaseerde, exploitatieopzet is vastgesteld. Een eventuele exploitatieopzet is gedeeltelijk gebaseerd op normen en kengetallen.In deze complexen is per 31-12-2015 een bedrag geïnvesteerd van circa € 20,1 mln.
 

Hieronder volgt een toelichting per beoogd exploitatiegebied.

V= Voordeel; N= nadeel
 

Eikenheuvel

Verwachte start van de uitgifte 2022  
Verwachte einde exploitatie 2026  
Verwacht eindsaldo (NCW) circa € 400.000 N

Toelichting:

Op basis van de huidige woningmarktsituatie en de gekozen uitgangspunten in het MJP 2016 komt dit plangebied naar verwachting in 2022 aan snee. Conform het vastgestelde Actieplan gebiedsontwikkeling wordt in dit plangebied vooralsnog geen grond meer bijgekocht. Voor het grondbezit van ongeveer 142.000 m2 is een globale exploitatieopzet gemaakt die uitgaat van gronduitgifte vanaf 2022. Hierbij gaat het dan om circa 50.000 m2 voor ca. 70 woningen (afhankelijk van de uiteindelijke kavelgrootte). Het gecalculeerde nadelig saldo wordt afgedekt door een voorziening.
 

Locatie voormalig steunpunt/ kwekerij aan de Hoevenseweg

Boekwaarde per 31-12-2015 circa € 48.000

Verwachte start van de uitgifte: nog in planning 'Uden bouwt' te passen.

Toelichting:

Uit een oogpunt van efficiënte bedrijfsvoering is in 2011 besloten om het gemeentelijk steunpunt met bijbehorende kwekerij te ontmantelen. Hierdoor is deze locatie van circa 16.500 m2 vrijgekomen voor een andere bestemming en is de toen resterende boekwaarde overgebracht naar het grondbedrijf. Begin 2013 is besloten om vooralsnog het merendeel van deze locatie te benutten voor met name stadslandbouw (De Hof van de Toekomst). Ongeveer 2.000 m2 ligt in een directe bebouwingstrook. Gelet op de potentie van deze bebouwingsstrook moet de boekwaarde, inclusief verdere rentetoerekening hierover en overig te maken kosten, via gronduitgifte voor woningbouw terugverdiend kunnen worden.

Locatie Vluchtoordweg (voorheen uitbreidinglocatie voor EMI)

Boekwaarde per 31-12-2015 circa € 3,2 mln
Marktwaarde per 31-12-2015 circa € 1,65 mln
Getroffen voorziening herwaardering circa € 1,55 mln

Toelichting:

Deze gronden zijn destijds aangekocht voor de toen geplande uitbreiding van EMI.
Deze uitbreiding is niet doorgegaan. Eind 2012 is dit perceel voor 3 jaar in koopoptie gegeven aan de nieuwe eigenaar van het voormalige EMI-pand ten behoeve van eventuele uitbreiding. Er is vooralsnog geen gebruik gemaakt van deze optie. De marktwaarde van dit terrein op basis van recente taxatie volgens de vigerende bestemming bedraagt € 1.650.000. Voor het verschil tussen de marktwaarde en de boekwaarde is een voorziening getroffen. Indien verkoop volgens de vigerende bestemming niet mogelijk is kan er voor gekozen worden om dit perceel opnieuw te verkavelen en daarvoor een aangepast bestemmingsplan op te stellen. In deze laatste situatie kan uitgegaan worden van een  bruto-plangebied van ca. 32.000 m2. Uitgaande van ca. 65% uitgeefbaar betekent dit dat ca. 21.000 m2 te verkopen is. Naar verwachting zal de marktwaarde in die situatie nagenoeg gelijk zijn aan de hierboven getaxeerde marktwaarde.
 

Hoogveld- Zuid- Noord

Verwachte einde exploitatie 2036  
Verwacht eindsaldo (NCW) circa € 1,8 mln N

Toelichting:

In de ‘StructuurvisiePlus 2001’, het uitwerkingsplan van het Streekplan 2004 alsmede de Interim-Structuurvisie 2009-2015 is het gebied Hoogveld-Zuid tussen de Kromstraat en de Noordelijke Rondweg Volkel aangewezen als beoogde uitbreiding voor bedrijfsterreinen. Ook in de nieuwe Omgevingsvisie (vastgesteld december 2015) is dit gebied als toekomstig potentieel bedrijfsterrein opgenomen, als opvolger voor Goorkens en Hoogveld.
Het totale gebied betreft ca 35,6 ha. Door de opgetreden verminderde uitgifte van bedrijfsterreinen en de daarop afgestemde uitgifteprognose is deze locatie volgens huidige inschatting pas omstreeks 2024 nodig. Om deze reden is bij de vaststelling van het MJP 2012 besloten om er vooralsnog vanuit te gaan dat alleen het Noordelijk gedeelte tussen de Kromstraat en de Venstraat als bedrijfsterrein wordt uitgegeven. Dit betreft bruto ca. 17 ha. Hiervoor is een globale grondexploitatie opgesteld met een verwacht nadelig saldo van ca. € 1,8 mln, waarvoor een voorziening is getroffen. Voor het zuidelijke gedeelte is op ons eigendom eind 2015 de realisatie van een zonnepanelenpark in voorbereiding genomen.

Locatie achter Kortestraat 5a in Loopkant- Liessent

Boekwaarde per 31-12-2015 circa € 800..000 
Marktwaarde per 31-12-2015 circa € 700.000
Getroffen voorziening herwaardering circa € 100.000

Toelichting:

Deze voormalige agrarische gronden zijn in 2005 aangekocht ten behoeve van een mogelijke uitbreiding van het bestaande bedrijfsterrein Loopkant-Liessent en een afscherming tussen het bedrijventerrein en het buurtschap Lankes. De beoogde afschermende groenstrook is inmiddels gerealiseerd. De resterende gronden ad ca 14.125 m2 zijn inmiddels met een wijzigingsbevoegdheid opgenomen in het nieuwe bestemmingsplan Loopkant-Liessent 2013. Hierop is de marktwaarde van ca €700.000 gebaseerd.  De uitgiftemogelijkheden zijn nog in onderzoek waarbij de nabijgelegen bestaande bedrijven mede in ogenschouw worden genomen. 

Gronden omgeving Dico-terrein

Boekwaarde per 31-12-2015 circa € 566.000
Marktwaarde per 31-12-2015 circa € 456.000
Getroffen voorziening herwaardering circa € 110.000

Toelichting:

Deze gronden met een oppervlakte van ca 9.000 m2 komen uit het voormalige complex ‘Molenheide’ en zijn met name gelegen aan de Losplaats en de Maasstraat tegen de gronden van het voormalige Dico-complex. Het is de bedoeling om deze gemeentelijke gronden te betrekken bij de beoogde woningbouwontwikkeling op het Dico-terrein. Hierop is de marktwaarde gebaseerd middels een taxatie.