Verberg het menu

Grondprijsbeleid

Zoals vastgelegd in de nota Grondbeleid wordt een marktconform grondprijsbeleid gehanteerd.

Gelet op de ontstane marktsituatie wordt sinds 2011 niet meer uitgegaan van een jaarlijkse trendmatige aanpassing van de grondprijzen. De huidige marktsituatie vraagt om maatwerk en een daar op afgestemde grondprijsdifferentiatie.

In het vastgestelde Actieplan gebiedsontwikkeling 2011 is er dan ook voor gekozen om een zo goed mogelijke marktconforme grondprijsdifferentiatie toe te passen waarbij de kavelgrootte, de ligging, bebouwingsmogelijkheden en perceelkenmerken alsmede de locatie bepalend zijn.

De raad heeft het College voor deze marktconforme prijsdifferentiatie de bevoegdheid gegeven de prijzen te verhogen of te verlagen met maximaal 25% ten opzichte van de in de betreffende grondexploitatie opgenomen gemiddelde grondprijs. Voorafgaand aan de daadwerkelijke uitgifte van bouwgrond wordt op basis van genoemde differentiatie de marktconforme verkoopprijs door het College vastgesteld.

De verkoopprijzen worden hierbij mede extern getoetst / getaxeerd. We werken hierbij met een externe taxatiecommissie, bestaande uit 2 taxateurs en een makelaar. Met deze werkwijze wordt tegemoet gekomen aan het maatwerk dat de huidige marktsituatie vraagt. Tevens wordt hiermee de onafhankelijkheid in het vaststellen van prijzen gewaarborgd.
Eind 2015 zijn de grondprijzen op deze wijze opnieuw getaxeerd en vervolgens vastgesteld door het college binnen het aan haar door de raad verleende mandaat.  De raad is hierover geïnformeerd met de informatienota van 16 februari 2016.