Verberg het menu

Plankosten

Toerekening plankosten aan het grondbdrijf en externe plankosten

In de diverse grondexploitaties wordt bij aanvang een genormeerd bedrag opgenomen voor plankosten. Deze eerder vastgestelde normering bedraagt 25% van de gecalculeerde kosten voor het bouw- en woonrijp maken met een minimum van ca. € 6.200 ( prijspeil 2013 ) per woning of equivalent daarvan. De bewaking van de plankosten dient vooral plaats te vinden op complexniveau. Bij iedere herziening van de exploitatie voor een bepaald complex vindt opnieuw toetsing plaats aan de vastgestelde normering.

Door de ontstane marktsituatie zijn herontwikkelingen en maatwerk nodig en kost het extra inspanningen om woningbouw- en bedrijfskavels te verkopen. Dit brengt extra plankosten met zich mee waardoor de genormeerde plankosten (veelal) niet meer toereikend zijn. De werkelijke kosten komen daarom boven deze norm uit en bedragen in de praktijk vaak 35% of nog meer. Bijraming geschiedt op maat en afgestemd op de betreffende exploitatie. Dit is of wordt dan bij de betreffende herziening nader aangegeven.

De plankosten bedroegen in 2015 voor de complexen waarvan de grondexploitatie door de gemeente gevoerd wordt in totaal circa € 1,139 mln. Hiervan was circa € 872.000 eigen apparaatskosten en circa € 267.000 kosten van derden. Voor de projecten die vanuit particuliere initiatieven zijn ontstaan bedroegen de gemeentelijke planbegeleidingskosten in 2015 circa € 121.000. Totaal is in 2015 voor lopende initiatieven circa € 50.000 daadwerkelijk gefactureerd. Het declareren van gemaakte plankosten loopt volgens afspraken gemaakt in overeenkomsten, dit kan qua moment afwijken met de in enig jaar gemaakte kosten. Hierdoor zullen er het ene jaar meer kosten gemaakt worden dan gedeclareerd worden en het andere jaar andersom.  Er echter kan niet meer gedeclareerd worden dan is overeengekomen.