Verberg het menu

Reserves en voorzieningen

Er zijn 3 voorzieningen en 5 reserves binnen het grondbedrijf. Hieronder is per voorziening/reserve een specificatie opgenomen.

Voorzieningen

Voorzieningen herwaardering  
Saldo per 1 januari 2015 € 7.243.000
Stortingen in 2015 € 437.000.
Onttrekkingen in 2015 € 65.000
Saldo per 31 december 2015 € 7.615.000
Nr 8308 VZ herwaardering Stand 31-12-2015 € 7.615.059
Functie Bestedingsfunctie
Doel Deze voorziening dekt het verschil af tussen de huidige boekwaarde en de werkelijke waarde van percelen die bij de gemeente op de balans staan, voor het geval dat de geplande bebouwing op deze locaties of andere beoogde bestemmingen niet doorgaan of als sprake is van waardedaling.
Voeding en onttrekking Hoogte van de voorziening wordt jaarlijks getoetst en indien nodig aangevuld vanuit de ABR-grondbedrijf.
In 2015 is circa € 437.000 toegevoegd door herwaardering van de gronden. Onttrokken is € 65.000 omdat ruilgronden verkocht zijn. Per saldo derhalve een verhoging van € 372.000.
Voorziening kosten gerealiseerde complexen (VGC)  
Stand 1 januari 2015 circa € 1.572.000
Uitgaven in 2015 circa € 897.000
Vrijgevallen restanten cica € 154.000
Saldo per 31 december 2015 circa € 521.000
Nr 8304 VZ Gerealiseerde complexen Stand per 31-12-2015 € 520.467
Functie Bestedingsfunctie
Doel Deze voorziening is nodig ter dekking van de kosten van de laatste werkzaamheden bij de al administratief afgesloten complexen.
Voeding en onttrekking Voorziening wordt gevormd uit het restant van investeringskredieten van het grondbedrijf. In 2015 is ca € 900.000 onttrokken voor uitgevoerde werkzaamheden en € 154.000 is vrijgevallen door lagere uitvoeringskosten dan eerder geraamd. Dit laatste bedrag is toegevoegd aan de ABR-grondbedrijf.
Voorziening exploitatienadelen  
Saldo per 1 januari 2015 € 17.901.000
Stortingen in 2015 € 533.000
Vrijval in 2015 € 2.697.000
Saldo per 31 december 2015 € 15.737.000
NR 8309 VZ Exploitatienadelen Stand per 31-12-2015 € 15.736.678
Functie Bestedingsfunctie
Doel Op basis van het Besluit Begroting en Verantwoording ( BBV) is het verplicht een voorziening te treffen op basis van de Netto-Contante-Waarde-methode voor verliesgevende exploitaties. Met ingang van de programmarekening 2004 wordt (indien mogelijk) ten laste van de ABR ) een afzonderlijke voorziening getroffen voor voorzienbare en nagenoeg zekere exploitatienadelen. 
Voeding en onttrekking De hoogte van de voorziening wordt jaarlijks, bij de herijking van het MJP, getoetst en indien nodig aangevuld vanuit zo mogelijk de ABR-grondbedrijf. In 2011 is € 8.103.364 toegevoegd vanuit BR Dekkingsreserve. In 2012 is € 2.892.000 toegevoegd vanuit het saldo programmarekening. In 2013 is de toevoeging vanuit het saldo programmarekening € 47.473. In 2015 is de toevoeging circa € 533.000 en € 2.697.000 vrijgevallen. Dit bedrag is ten gunste gebracht aan de Algemene reserve grondbedrijf, mede om het saldo van de Algemene reserve grondbedrijf op het gewenste niveau te brengen voor afdekking van de risico's binnen het grondbedrijf.  

Algeme bedrijfsreserve grondexploitatie (ABR-ge) 

Algemene bedrijfsreserve ge (ABR)  
Saldo per 1 januari 2015 € 2.979.000
Voeding in 2015 € 9.081.000 
Onttrekking in 2015 € 2.082.000
Saldo per 31 december 2015 € 9.978.000

 

NR 8301 AR Algemene reserve-ge Stand per 31-12-2015 € 9.978.038
Doel Bestedingsfunctie
Functie
  1. Opvangen van eventuele (verwachte) nadelen op  grondexploitatiecomplexen
  2. Risicobuffer op basis van het Meerjarenperspectief Grondbedrijf / jaarlijkse risico-inventarisatie
  3. Treffen van voorzieningen voor herwaardering van gronden
  4. Egalisatie van tijdelijke tekorten van overige reserves van het grondbedrijf
  5. Voorfinanciering plankosten initiatieven van derden
  1. Voeding en onttrekking
Deze reserve wordt gevoed door (tussentijdse) winstnemingen op grondexploitaties. Gezien de stand van de reserve is het saldo van de programmarekening 2010 (€ 2,5 miljoen) aan de reserve toegevoegd. In 2012 is een tussentijdse winstneming op het complex Hoenderbos/Velmolen van € 1 miljoen toegevoegd. In 2014 is door een tussentijdse winstneming bij het complex Goorkens € 300.000 toegevoegd. In 2015 is er vanwege tussentijdse winstneming  € 5.000.000 toegevoegd (voor complex Goorkens € 700.000, voor complex Hoenderbos/Velmolen € 500.000 en voor complex Velmolen-Oost € 3.800.000). Het vrijgevallen bedrag van de Voorziening exploitatienadelen, per saldo € 2.164.000 is ook toegevoegd aan de ARB-ge. In 2015 zijn verder toegevoegd de voorgefinancierde bijdrages aan de reserves sociale woningbouw (RSW) en revitalisering bedrijventerreinen (RRB) ten bedrage van totaal € 191.000. Onttrokken in 2015 is met name een bedrag van ca € 371.000 voor de aanvulling van de Voorziening Herwaardering vanwege een lagere marktwaarde dan de boekwaarde bij het complex Overige gronden en ca € 23.000 door verlies op restgronden. Vanwege plankosten a.g.v. particuliere initiatieven is ca € 71.000 onttrokken uit de ABR. 

Specifieke bestemmingsreserves

Reserve bovenwijkse infrastructuur (RBI)  
Saldo per 1 januari 2015 € 2.815.000
Stortingen in 2015 € 593.000
Onttrekkingen in 2015 voor projecten € 199.000
Stand per 31 december 2015 € 3.209.000
NR 8310 Bovenwijkse infrastructuur -ge Stand 31-12-2015 € 3.209.489
Functie Bestedingsfunctie
Doel De RBI is bedoeld voor de realisering van bovenwijkse / gebiedsoverstijgende infrastructurele voorzieningen.
Voeding en onttrekking

Deze reserve bestaat al vele jaren en werd tot 1-1-2007 gevoed met een storting van € 10 per m² verkochte grond dan wel te realiseren m2 bruto vloeroppervlak (bvo). Om de geplande investeringen uit het meerjareninvesteringsprogramma uit de reserve te kunnen dekken bleek een verhoogde storting van € 15 per m2 / bvo nodig. Hiermee heeft de raad bij besluit van 28 februari 2008 ingestemd. Ook vanuit particuliere initiatieven wordt aan deze reserve bijgedragen. Bij de jaarlijkse actualisering van de grondexploitaties wordt aan de Raad een geactualiseerd meerjareninvesteringsprogramma met bijbehorende dekking gepresenteerd.
Door de vertraagde uitgifte van zowel woningbouw als bedrijfsterreinen wordt de reserve langzamer gevoed. In 2015 is ca € 593.000 toegevoegd. Ca € 198.000 is onttrokken voor uitvoering van projecten.

Toelichting op werkwijze met betrekking tot stortingen in bestemmingsreserve bovenwijkse voorzieningen:

Conform raadsbesluit van 28 februari 2008 worden in de grondexploitaties die winstgevend zijn  een storting in bestemmingsreserves bovenwijkse voorzieningen opgenomen van € 25,- per m2 uitgeefbaar terrein ten laste van de grondexploitatie. De raad heeft hiertoe besloten om gelden ter beschikking te hebben voor de realisering van bovenwijkse voorzieningen die mede noodzakelijk zijn vanwege de toename van het aantal inwoners en de daarbij gewenste (infrastructurele)voorzieningen. Voor de bestedingen vanuit deze bestemmingsreserves vindt jaarlijks een prioritering plaats die meelopen in het bestedings- en dekkingsplan van de jaarlijkse begroting. In het geval een grondexploitatie verliesgevend is wordt afgezien van storting in bestemmingsreserves.  
 

Reserve groenstructuur en buitengebied (RGB)  
Stand per 1 januari 2015 circa € 185.000
Stortingen in 2015 circa € 198.000
Onttrekkingen in 2015 voor projecten circa. € 54.000
Terugstorting eerdere tijdelijke aanvulling uit de ABR p.m.
Saldo per 31 december 2015 circa € 329.000
NR 8311 BR (art. 43.1c) groenstructuur en buitengebied Stand per 31-12-2015 € 329.281
Functie Bestedingsfunctie
Doel Deze reserve is ingesteld bij de vaststelling van de programmabegroting 2004. De reserve is bedoeld voor bestedingen aan groenvoorzieningen in het buitengebied (zoals het Landschapsbeleidsplan) en de realisering van ‘reconstructiedoeleinden in het buitengebied / vitaal platteland’ alsmede voor groenstructuren op stedelijk niveau. Ook loopt de ‘rood-voor-groen-koppeling’ die door de provincie als eis gesteld kan worden bij nieuwe planontwikkeling, via deze bestemmingsreserve.
Voeding en onttrekking

De reserve wordt gevoed met een storting van € 5 per m2
verkochte grond dan wel bvo.
Ook vanuit particuliere initiatieven wordt aan deze bestemmingsreserve bijgedragen.
Bij de jaarlijkse actualisering van de grondexploitaties wordt aan de Raad een geactualiseerd meerjareninvesteringsprogramma met bijbehorende dekking gepresenteerd. In 2015 is € 198.000 toegevoegd. Voor realisering van projecten is € € 54.000 onttrokken.

Voor ontvangen (en te besteden) middelen uit kwaliteitsverbeterende bebouwing in de bebouwingsconcentraties van het buitengebied (de zgn. BIO-regeling )BIO-regeling ))BIO-regeling ) is bij raadsbesluit van 22 oktober 2009 een afzonderlijke bestemmingsreserve ingesteld.

Daarnaast is bij raadsbesluit van 16 mei 2013 een bestemmingsreserve voor de uitvoering van de beleidsnotitie ‘Landschapsinvesteringsregeling’ ( LIR) ingesteld. Voor zover initiatiefnemers in het buitengebied geen compensatie in natura / directe kwaliteitsverbetering van het landschap ( kunnen ) uitvoeren verlopen de ontvangsten en bestedingen via deze reserve.

Reserve revitalisering bedrijventerreinen (RRB)  
Stand per 1 januari 2015 € 0
Voeding in 2015 circa € 34.500
Onttrekking in 2015 voor projecten circa € 6.000
Terugstorting voorfinanciering naar ABR circa € 28.500
Saldo per 31 december 2015 € 0
NR 8314 BR Revitalisering bedrijventerrein Stand 31-12-2015 € 0
Functie Bestedingsfunctie
Doel Bij raadsbesluit van 28 februari 2008 is de bestemmingsreserve Revitalisering Bedrijventerreinen ingesteld. Ten laste van deze reserve kunnen bijdragen worden ingezet t.b.v. o.a. de revitalisering en herstructurering van bestaande bedrijfsterreinen. 
Voeding en onttrekking Deze reserve wordt gevoed met een storting van € 5 per m2 verkocht bedrijfsterrein of bvo. Ook vanuit particuliere initiatieven tot uitbreiding of realisering van nieuwe bedrijventerreinen wordt aan deze bestemmingsreserve bijgedragen. Ten laste van deze reserve kunnen o.a. bijdragen worden ingezet t.b.v. de revitalisering van bestaande bedrijfsterreinen zoals thans voor de herstructurering van het gebied Loopkant-Liessent.
Het saldo per 31-12-2015 ad € 34.500 is meteen gestort in de ABR van het grondbedrijf omdat ten laste van deze ABR een voorziening is getroffen voor afdekking van het gecalculeerde tekort op het complex Herstructurering Loopkant-Liessent. Door deze gefaseerde terugstorting in de ABR komt het tekort bij de herstructurering van Loopkant-Liessent alsnog zo veel mogelijk ten laste van deze bestemmingsreserve.
 
Reserve sociale woningbouw (RSW)  
Saldo per 1 januari 2015 € 0
Voeding in 2015 circa € 163.000
Terugstorting voorfinanciering naar ABR circa € 163.000
Saldo per 31 december 2015 € 0
NR 8312 BR Sociale woningbouw- ge Stand 31-12-2015 € 0
Functie Bestedingsfunctie
Doel Deze reserve is eveneens ingesteld bij de vaststelling van de programmabegroting 2004. De reserve was bedoeld om in te zetten voor realisatie van goedkope koopwoningen en huurwoningen (met een passende huurprijs binnen de geldende huurtoeslagregeling) door bijvoorbeeld aan woningcorporaties een korting op de reguliere grondprijs te verlenen. 
Voeding en ontrekking

Op 28 februari 2008 heeft de raad ermee ingestemd om deze reserve om te zetten in een reserve Leefbaarheid. Uitgangspunt hierbij is dat de reserve sociale woningbouw niet meer ingezet hoeft te worden voor lagere grondprijzen voor de sociale woningen, maar aangewend kan worden voor projecten / investeringen die de leefbaarheid in de wijken ten goede komt. Zowel de gemeente als Area hebben hierin een verantwoordelijkheid. Deze nieuwe insteek heeft in 2009 geleid tot nieuwe prestatieafspraken met toen nog SVUwonen waarmee de Raad heeft ingestemd op 25 juni 2009. Hierbij heeft de Raad besloten om als gemeente € 2 mln ten laste van deze bestemmingsreserve beschikbaar te ( gaan ) stellen voor een eerste fase van samenwerking op basis van deze nieuwe prestatieafspraken. Ook SVUwonen heeft toen voor deze eerste fase € 2 mln beschikbaar gesteld. Op basis van deze besluitvorming is gewerkt aan de ontwikkeling van een zo concreet mogelijk (bouw)programma voor deze eerste fase. Hiervoor is in juli 2010 een convenant gesloten waarover de raad is geïnformeerd. De projecten uit dit convenant zijn deels nog in uitvoering.
O.b.v. het raadsbesluit van 25 juni 2009 komt bij onvoldoende saldo in de Reserve Sociale Woningbouw de voeding voor de Reserve Leefbaarheid (tijdelijk) uit de ABR van het grondbedrijf.
De reserve wordt gevoed met een storting van € 5 per m² verkochte vrije sector woningbouwgrond. Het beleid is om ook vanuit particuliere initiatieven tot realisering van aanvullende nieuwe (vrije sector) woningbouw aan deze bestemmingsreserve te laten bijdragen.
De stortingen uit de diverse complexen bedroegen in 2015 € 163.000. Het saldo van deze bestemmingsreserve per eind 2015 is afgedragen aan de ABR-ge als terugbetaling voor de eerder verstrekte voorfinanciering (in de jaren 2010, 2011, 2012 en 2013 telkens € 500.000 vanuit de ABR-ge gestort in de bestemmingsreserve Leefbaarheid). Deze storting had feitelijk geheel ten laste van de Reserve Sociale Woningbouw gemoeten, maar die was ( nog ) niet toereikend.