Verberg het menu

Lokale lasten

Deze paragraaf geeft informatie over het beleid en de ontwikkeling van tarieven van lokale heffingen. Hierbij wordt een vergelijking gemaakt met de buurgemeenten. Tevens wordt een overzicht gegeven van de belastingopbrengsten.

In deze paragraaf zijn de bestaande beleidsuitgangspunten en -voornemens betreffende belastingen opgenomen en toegelicht en vervolgens op hun uitkomsten geanalyseerd. Hierbij worden voor de woonlasten de tarieven vermeld. Voor de hoogte van de belastingen, rechten en tarieven golden de volgende uitgangspunten:

  • Continue streven naar kostendekkendheid van leges, rechten en tarieven waartegenover een concrete dienstverlening van de overheid staat;
  • De overige belastingen en tarieven mogen niet meer stijgen dan de aanpassing voor de inflatiecorrectie. Uitgangspunt hierbij is dat voor 2015 uitgegaan is van een inflatiecijfer van¬†1%,

Het beleid lokale lasten is opgenomen in een aantal belastingverordeningen. Hieronder is per belastingsoort een specificatie opgenomen: