Verberg het menu

Begrafenisrechten

Voor het gebruik van de begraafplaats en voor het verlenen van diensten in verband met de begraafplaats worden rechten geheven. Algemeen uitgangspunt voor de begrafenisrechten is een aanpassing van de tarieven met alleen de inflatiecorrectie, waarbij de tarieven rekenkundig worden afgerond op eenheden van € 1.

Omdat de exploitatie in het verleden een tekort liet zien, gaf dat aanleiding om in 2010 (eenmalig) de tarieven extra te verhogen zodat uiteindelijk een kostendekkende exploitatie ontstaat. Hierbij wordt opgemerkt dat een groot deel van de inkomsten wordt verkregen wegens (afgekochte) onderhoudsrechten. Een tariefverhoging heeft voor het deel van de afgekochte onderhoudsrechten middels een groeimodel meer inkomsten voor de begraafplaatsexploitatie.

In de praktijk blijkt echter dat er sprake is van een daling van het aantal begrafenissen en urn-bijzettingen; inmiddels is het kostendekkendheidsonderzoek in 2014 afgerond en de effecten zijn in 2015 verwerkt. Bovenstaand exploitatietekort wordt ten laste van de algemene middelen gebracht.

De betaalde afkoopsommen voor onderhoud worden gestort in de balanspost vooruit ontvangen bedragen afkoop onderhoud. Jaarlijks wordt hieruit een bedrag overgeheveld naar de exploitatie ter dekking van de kosten van onderhoud begraafplaats.

Begrafenisrechten (in €) 2014 2015
Totale kosten 318.115 329.149
Inkomsten 241.737 248.011
Exploitatietekort 76.378 92.000